ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการกำลังคนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาคสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานามินทราชินี เป็นระยะเวลา ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ – ๕ ได้กำหนดแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง การดำเนินการจัดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามการปรับระดับหน่วยงาน หรือเปิดหน่วยงานใหม่ หรือจัดตั้งหน่วยงานใหม่หรือจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงาน และการเพิ่มสายงานพยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานประกันสุขภาพ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) และให้บริหารกรอบอัตรากำลังในภาพรวมรายสายงานของเขตสุขภาพ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ ครอบคลุมทุกประเภทการจ้างงาน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๕ และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  1. กำหนดโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และให้ทดลองบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังในภาพรวมรายสายงานแต่ละเขตสุขภาพร้อยละ ๘๕ ของกรอบอัตรากำลังที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ สำหรับเกณฑ์การกำหนดกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามเกณฑ์รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
  2. การบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังหน่วยงานภายใน (กลุ่มงาน/งาน) ให้หน่วยงานดำเนินการบริหารกรอบอัตรากำลังตามแนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ เพื่อให้มีอัตรากำลังที่เหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่ สอดคล้องกับกรอบอัตรากำลังรายเขตสุขภาพตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำเขตสุตภาพพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  3. การบริหารกรอบอัตรากำลัง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕’๖๗ เป็นต้นไป ให้บริหารจัดการในภาพรวมรายสายงาน รายเขตสุขภาพ ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ ร้อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ หากหน่วยงานและเขตสุขภาพได้วิเคราะห์กรอบอัตรากำลังตามบริบทของพื้นที่และมีผลให้กรอบภาพรวมรายสายงาน เกิน ร้อยละ ๑๐๐ แต่ไม่เกินกรอบภาพรวมเขตสุขภาพ ให้เขตสุขภาพแจ้งเหตุผลความจำเป็นผ่านความเห็นชอบจากผู้ตรวจราชการกระทรวง เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณา โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีหนังสือแจ้งแนวทางให้ดำเนินการต่อไป
  4. การจ้างงานประเภทอื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบอัตรากำลัง ได้แก่ การจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ ให้ลดหรือยุติการจ้างเหมาบริการ หรือลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/รายคาบ โดยให้จ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแทน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการภายใต้กรอบอัตรากำลังของเขตสุขภาพ
  5. สำหรับแนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ หรือเปิดหน่วยงานใหม่หรือการปรับระดับหน่วยงาน หรือเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงาน ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

อ้างถึง

๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๒/ว ๑๗๐๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๒/ ๑๑๙๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
๓. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๒/ว ๑๗๑๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘. ๐๒/ว ๔๕๕๒ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๕. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๒/ว ๕๘๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
๒. เกณฑ์การกำหนดกรอบอัตรากำลัง
๓. แนวทางการบริหารกรอบอัตรากำลัง
๔. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการกรณีหน่วยงานจัดตั้งกลุ่มงานใหม่ หรือเปิดหน่วยงานใหม่หรือการปรับระดับหน่วยงาน หรือเปลี่ยนชื่อกลุ่มงาน/หน่วยงาน
Happy
Happy
83 %
Sad
Sad
17 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post สปสช.เขต7 ชี้แจงกองทุนปี 2567
Next post ประชุมจัดเก็บรายได้ปี2567