ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการเฉพาะเพื่อป้องกันการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำเป็น พ.ศ.2566 และประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการเฉพาะเพื่อป้องกันการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำเป็น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการเฉพาะเพื่อป้องกันการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำเป็น ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่จ่ายค่าใช้จ่ายจากกองทุนกลางแทนหน่วยบริการประจำของผู้ป่วย กรณีรับรักษาผู้ป่วยนอกในจังหวัด บริการผู้ป่วยนอกที่รับการส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer) และบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด (AE) เพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งให้หน่วยบริการของท่านดำเนินการ ดังนี้
  1. ขอยกเลิกหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0032.005/ว 4039 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565 โดยไม่ต้องส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางแพทย์ ตามแบบฟอร์ม นค.1 ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
  2. ข้อมูลการให้บริการรักษาผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้ป่วยนอกในจังหวัดขอนแก่น กรณีส่งต่อ อุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน และตามเงื่อนไขอื่นๆ ได้แก่ MOU Truma โซนเหนือ การเบิกจ่าย CT ที่ โรงพยาบาลขอนแก่นสั่งตรวจ เป็นต้น ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และข้อมูลการให้บริการรักษา ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 ที่เรียกเก็บมายังกองทุน OP Virtual Account จังหวัดขอนแก่น แล้วนั้น ขอให้บันทึกและส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน ไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลบริการทางการแพทย์ (E-Claim) กรณี การใช้สิทธิ รับบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการอื่นของผู้รับบริการที่มีเหตุสมควร (WALKIN) โดยถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
  3. กรณีบริการผู้ป่วยนอกที่รับการส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer) ที่ส่งต่อเพื่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นหน่วยบริการภาครัฐกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (UHOSNET) ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด จะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปรักษา โดยโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลชุมแพ เท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขรายการโรคที่คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สาขาการรับส่งต่อ (Referral System) กำหนด หรือมีการวินิจฉัยจากแพทย์เฉพาะทาง หรือผ่านการพิจารณาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือมีใบนัดจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์บันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐานไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลบริการทางการแพทย์ (E-Claim) กรณี OP Refer ข้ามจังหวัด

ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลการให้บริการรักษาผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้ป่วยนอก ในจังหวัดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อ 1 2 และ 3 ข้างต้น ให้หน่วยบริการของท่านบันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ของประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริภารสาธารณสุขกรณีบริการเฉพาะเพื่อป้องกันการได้รับบริการนอกเครื่อข่ายกรณีจำเป็น พ.ศ. 2566
๒. ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการเฉพาะเพื่อป้องกันการได้รับบริการนอกเครือช่ายกรณีจำเป็น พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 2)
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0033.005/ว 4039 ลงวันที 9 ธันวาคม 2565
๔. แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post คู่มือตรวจสอบภายใน 2567
Next post แนวทางบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA testing