การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ใช้งานระบบ
MOPH Financial Data Hub เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัสสุขภาพ
“30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”
วันที่ 8 มีนาคม 2567
ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี

หัวข้ออภิปรายที่ ๑ เรื่อง แนวทางการให้บริการและส่งข้อมูลเพื่อการเบิกจ่ายของหน่วยบริการผ่านระบบ MOPH Financal Data Hub เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดิจิทั่สสุขภาพ “30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

วิทยากรโดย
๑. นายแพทย์ดุสิต ขำชัยภูมิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
๒. นายแพทย์ดิเรก สุดแดน ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
ดำเนินการอภิปราย โดย นายแพทย์สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

วีดีโอไลฟ์ ในส่วนนี้

รับชมวิดิทัศน์ ระบบศูนย์กลางข้อมูลด้านการเงิน MOPH Financial Data Hub

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม
นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย เรื่อง การบริการและเชื่อมโยงข้อมูลตามนโยบาย “๓๐ บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลการเบิกค่าบริการสาธารณสุข ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย

๑. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. นายจเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • หัวข้ออภิปรายที่ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขอรับค่าใช้จ่าย และการตรวจสอบการเบิกจ่ายของหน่วยบริการ วิทยากร โดย
 • ดำเนินการอภิปราย โดย แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 • ๑. นางรัตน์ระพี เกษกาญจนานุช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • ๒. นางพรรษพร เจริญสกุลวงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • ๓. นายมานพ โยเฮือง ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
 • ๔. นายแพทย์สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
 • ๕. นายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

วีดีโอไลฟ์

 • หัวข้ออภิปรายที่ ๓ เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยบริการนำร่อง ๔ จังหวัด วิทยากรโดย
  • ๑. นายวัชรพงษ์ วัชรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
  • ๒. นางสาวปัทมาภรณ์ ป้านทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
  • ๓. นางสุดารัตน์ บุญแจ่ม หัวหน้างานเรียกเก็บ ศูนย์จัดเก็บรายได้ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
  • ๔. นางสาวนาดีน บินนิมะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ โรงพยาบาลตากใบ
 • ดำเนินการอภิปราย โดย นายแพทย์สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

วีดีโอไลฟ์

 • สาธิตการใช้งานระบบ MOPH Financial Data Hub วิทยากรโดย
  • ๑. นายชัยพร สุรเตมีย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟท์แวร์ จำกัด
  • ๒. นายเชษฐ นาคมณี รองกรรมเการผู้จัดการ บริษัท แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จำกัด
  • ๓. นายสุรพงษ์ การะเกด ผู้อำนวยการ บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  • ๔. นายธีรภัทร กลิ่นเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
  • ๕. นายนราศักดิ์ เขียวประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
 • ดำเนินรายการ โดย นายแพทย์อัครพงศ์ จุธากรณ์ รองผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

วีดีโอไลฟ์

เครดิตภาพประกอบโดย เพจ สสจ.สุโขทัย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

One thought on “ประชุมเชิงปฏิบัติการ MOPH Financial Data Hub

 1. ขอความกรุณา ให้ความสะดวกผู้ให้บริการ ของคลินิกวิชาชีพทุกสาขา ของ สธ.
  1. ทุกคลินิกต้องขึ้นทะเบียน กับ สธ. ทุกคลินิก ตามระบบและระเบียบ เพิ่มช่อง ให้เลือกความสมัครใจ การขึ้นทะเบียน เป็น ว่า สมัครให้บริการ ใบปชช.ใบเดียวเดียวรักษาทุกที่ และสิทธิใดบ้าง บัตรใบเดียวเดียวรักษาทุกที่
  2. ให้เลือกสมัคร เป็น แกนนำ _ในชุมชน ด้านวิชาชีพสุขภาพ รวมกับ สมาคมข้าราชการเกษียณ ของ สธ. และ เป็นทีมสหวิชาชีพ /สหอาชีะ ในชุมชน
  ดูแลด้านสุขภาพ ทุก รหัสประจำบ้าน
  3. เป็นการ สร้างงานให้ กลุ่ม สว. มีงานทำ ได้ติดเตียง
  4. ปรับ โครงสร้าง แบ่งส่วนราชการ ภาระงาน ต้องทำงาน ให้ทำงานในชุมชนชัดเจน เน้นทีม ปฐมภูมิ ที่อาศัยในชุมชนนั้นๆ เป็นหเกณฑ์ การให้บริการ ทุกคน มีส่วนร่วม 100_%
  3.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ประกาศอัตราจ่าย Fee Schedule ฉบับที่2
Next post กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สธ. 2567