ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๓๑ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ส. ๒๕๖๖ และหลักกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับคำใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๕ เลขาธิกรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 • ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗”
 • ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
 • ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเอกสารหมายเลข ๑ และเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้เอกสารหมายเลข ๑ และเอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้แทน
 • ข้อ ๔ ให้เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้

อัตราจ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) แบ่งออกเป็น ๑๒ หมวด ๒,๓๐๖ รายการ ได้แก่

 • หมวด ๑ ค่าห้องและค่าอาหาร จำนวน ๑ รายการ
 • หมวด ๒ ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค จำนวน ๒๕ รายการ
 • หมวด ๕ ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๑๒ รายการ
 • หมวด ๖ ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต จำนวน ๑๒๕ รายการ
 • หมวด ๗ ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ หมายเหตุ :
  • การตรวจเนื้อศัลยกรรม (Surgical pathology) กรณีคิดตามขนาดหรือปริมาตรของชิ้นเนื้อ (คิดราคาแต่ละภาชนะ) รหัส ๓๘๐๐๑ – ๓๘๐๑๐
  • กรณีคิดตามอวัยวะ (คิดราคาแต่ละภาชนะ) รหัส ๓๘๐๒๐ – ๓๘๒๓๐
 • หมวด ๘ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา จำนวน ๔๗๐ รายการ
  • ส่วนที่ ๑ ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา จำนวน ๔๗๐ รายการ
  • ส่วนที่ ๒ ค่าบริการให้คำปรึกษาด้านรังสีวินิจฉัยหรือด้านรังสีรักษา สำหรับหน่วยบริการที่มีความเชี่ยวชาญและสำนักงานเห็นชอบ จำนวน ๑๓๖ รายการ หมายเหตุ : นับจำนวนรายการเฉพาะส่วนที่ ๑
 • หมวด ๙ ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ จำนวน ๗๔ รายการ
 • หมวด ๑๐ ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน ๓๐ รายการ
 • หมวด ๑๑ ค่าทำหัตถการและวิสัญญี จำนวน ๓า๙๖ รายการ
 • หมวด ๑๒ ค่าบริการทางการพยาบาล จำนวน ๒๗ รายการ
 • หมวด ๑๓ ค่าบริการทางทันตกรรม จำนวน ๘๘ รายการ
 • หมวด ๑๔ ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู จำนวน ๔๓ รายการ
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post แนวทางปฏิบัติงานนิติเวชสำหรับชาวต่างชาติ
Next post ประชุมเชิงปฏิบัติการ MOPH Financial Data Hub