แนวทางการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงให้แก่กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สถานพยาบาลที่ต้องการเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

การบันทึกและส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่า Lab ในโปรแกรม e-Claim

สปสช.กำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการบันทึกและส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่า Lab ในโปรแกรม e-Claim โดยใช้กับ e-Claim version 2.10 ขึ้นไป