แนวทางการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงให้แก่กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สถานพยาบาลที่ต้องการเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้


No More Posts