คุณสมบัติหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน

สถานพยาบาลที่ต้องการเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

 1. เป็นสถานพยาบาลภาครัฐที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทหน่วยบริกรประจำ หรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ หรือ
 2. เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงสวัสดิการครักษาพยาบาลสิทธิข้าราชการของกรมบัญชีกลาง หรือ
 3. เป็นสถานพยบาลหรือหน่วยบริการภาครัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการร่วมให้บริการ ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
 • เกณฑ์ด้านคุณภาพ
  • มีรหัสสถานพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุข
  • มีการจัดบริการสาธารณสุขด้วยตนเอง
  • มีบุคลากรที่สามารถส่งข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรมการส่งเบิกชดเชย
  • มีบุคลากรที่สามารถให้รหัสโรค/รหัสหัตถการ
  • มีบุคลากรที่สามารถจัดทำระบบ Drug Catalog
 • เกณฑ์ด้านโครงสร้าง
  • มีการจัดสถานที่ในการให้บริการอย่างเป็นสัดส่วน มีความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
 • เกณฑ์ด้านเครื่องมือ-อุปกรณ์
  • มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับใช้งานในการส่งข้อมูลการให้บริการ
  • มีระบบการสำรองข้อมูลการให้บริการทั้งในรูปแบบเอกสาร และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับการตรวจสอบภายหลัง (Audit)
 • เกณฑ์ด้านระบบบัญชี
  • มีบัญชีรับโอนงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้กับ สปสช. ได้
  • มีระบบบัญชีเพื่อรองรับการตรวจสอบด้านการเงิน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหน่วยเบิกจ่ายตรง

 1. กรณีที่เป็นหน่วยบริการประจำ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือกรณีที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางแล้ว ทางสำนักบริหารงานทะเบียนจะดำเนินการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงของกองทุนสวัสดิการข้าราชการรักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้โดยอัตโนมัติ และจะแจ้งเวียนให้สำนักที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป
 2. กรณีที่เป็นสถานพยาบาล และหน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
  • ให้หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลที่ต้องการเข้าร่วมดำเนินการประเมินตนเองตามคุณสมบัติที่กำหนด กรณีที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลดำเนินการปรับปรุงให้หน่วยงานมีคุณสมบัติครบถ้วน
  • กรณีที่หน่วยบริการประเมินตนเองแล้วพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ให้แจ้งความจำนงค์มายังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ทางผู้ประสานงาน คุณพชร น้อยสมบัติ email : pothchara.n@gmail.com และติดตามผลการสมัครที่ โทร 09-0197-5202 หรือ LineID : theton11 พร้อมเอกสารดังนี้
   1. ใบสมัคร ที่มีผลการประเมินตนเอง
   2. แบบฟอร์มขอ username/password พร้อมหลักฐานประกอบ
   3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) โดยแนะนำให้เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน
  • สำนักงานฯ เขต ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสาร หากไม่ครบถ้วนให้แจ้งหน่วยบริการ/สถานพยาบาลเพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม หากครบถ้วนให้แจ้งเรื่องมายังสำนักบริหารงานทะเบียน
  • เมื่อสำนักบริหารงานทะเบียนได้รับการแจ้งเรื่อง จะทำการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง สร้างข้อมูลคู่สัญญา (Vendor) และปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สำนักที่เกี่ยวข้องและเขตต้นเรื่องทราบ
  • สำนักงานๆ เขต ประสานกับสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ ในการออกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านการใช้งานโปรแกรม E-Clam และโปรแกรม NHSO Client ให้แก่หน่วยบริการ/สถานพยาบาลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนหน่วยเบิกจ่ายตรง
  • สำนักงานฯ เขต นัดหมายกับหน่วยเบิกจ่ายตรงฯ เพื่อสอนการใช้งานโปรแกรม E-Claim และ โปรแกรม NHSO Client
  • หน่วยเบิกจ่ายตรงฯ แจ้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นมาลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงไว้กับหน่วยงานตนเอง
  • เมื่อหน่วยเบิกจ่ายตรงฯ ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนแล้ว ให้ทำการบันทึกข้อมูลการบริการเพื่อขอรับค่าชดเชยจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำการประมวลผลการเข้ารับบริการ และดำเนินการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการให้แก่หน่วยเบิกจ่ายตรงฯ ตามบัญชีที่แจ้งไว้
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post การบันทึกและส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่า Lab ในโปรแกรม e-Claim
Next post ประเภทสิทธิประกันสุขภาพในประเทศไทย [Th,En]