รวมรหัสในการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิข้าราชการและอปท. ในระบบ e-Claim ของ สปสช. ในกรณีโควิด-19 อัพเดต 1 กันยายน 2564

สิทธิรหัสเบิกชื่อ ราคา  หน่วย  วันที่เริ่มบริการ  วันทีสิ้นสุด การบันทึกข้อมูลการกำหนดค่า 16 แฟ้ม 
         
ค่าห้อง21401ค่าห้องควบคุมผู้ป่วย COVID ใน รพ                                       2,500.00 วัน 2 มีนาคม 256315 สิงหาคม 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้อง21411ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ                                      1,500.00 วัน 2 มีนาคม 256315 สิงหาคม 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้อง21501ค่าบริการและดูแลผู้ป่วยกรณีพักรอก่อนเข้ารักษา                                      1,000.00 วัน 28 มิถุนายน 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้อง21421ค่าห้องควบคุม/ดูแลสำหรับผู้ติดเชื้อมีอาการเล็กน้อย                                      1,500.00 วัน 16 สิงหาคม 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้อง21422ค่าห้องควบคุม/ดูแลสำหรับผู้ติดเชื้อมีอาการปานกลาง                                      3,000.00 วัน 16 สิงหาคม 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้อง21423ค่าห้องควบคุม/ดูแลสำหรับผู้ติดเชื้อมีอาการรุนแรง                                      7,500.00 วัน 16 สิงหาคม 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าอุปกรณ์9301ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการติดตามอาการผู้ป่วย                                      1,100.00ครั้ง28 มิถุนายน 2564หมวด 2แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=2
ค่ายาCOVID-DRUG1chloroquine (ยกเลิกการเบิก 4/6/2564) ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 25634 มิถุนายน 2564หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายาCOVID-DRUG2Hydroxychloroquine (ยกเลิกการเบิก 4/6/2564) ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 25634 มิถุนายน 2564หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายาCOVID-DRUG3Darunavir ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายาCOVID-DRUG4Favipiravir ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายาCOVID-DRUG5lopinavir + ritonavir ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายาCOVID-DRUG6Oseltamivir ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายาCOVID-DRUG7Remdesivir ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายาCOVID-DRUG8Ritonavir ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายาCOVID-DRUG9Tocilizumab ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายาCOVID-DRUG10Azithromycin (ยกเลิกการเบิก 4/6/2564) ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 25634 มิถุนายน 2564หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายาCOVID-DRUG11ฟ้าทะลายโจร ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 4 มิถุนายน 2564หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา52320ค่าออกซิเจน (< 8 ชม.)                                             160เป็น Item ที่ให้เบิกตามเงื่อนไขปกติ
28 มิถุนายน 2564 จ่าย ontop DRG กรณี HI CI
28 มิถุนายน 2564หมวด 5แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=11
ค่า Lab36590SARS coronavirus 2, qualitative RT-PCRตามจริงไม่เกินอัตราที่กำหนด ครั้ง ตามจริงไม่เกิน 3,000 บาท (2 มี.ค 63-30 พ.ย. 63)
ตามจริงไม่เกิน 2,200 บาท (1 ธ.ค.63-15 ส.ค. 64)
หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ค่า Lab36591SARS coronavirus 2 N gene, qualitative RT-PCR ครั้ง หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ค่า Lab36592SARS coronavirus 2 RdRp gene, qualitative RT-PCR ครั้ง หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ค่า Lab36599SARS coronavirus 2 ,2 genes (+/-) in Respiratory specimen by NAA with probe detection ตามจริงไม่เกิน 1,500 บาท ครั้ง 16 สิงหาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ค่า Lab36597SARS coronavirus 2 3 genes (+/-) in Respiratory specimen by NAA with probe detection ตามจริงไม่เกิน 1,700 บาท ครั้ง 16 สิงหาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ค่า Lab36593SARS coronavirus 2 IgG Ab [+/-] in Serum or Plasma by Rapid immunoassayตามจริงไม่เกิน 550 บาท ครั้ง 16 สิงหาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ค่า Lab36594SARS coronavirus 2 IgM Ab [+/-] in Serum or Plasma by Rapid immunoassay  ครั้ง  หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ค่า Lab36595SARS coronavirus 2 IgG+IgM Ab [+/-] in Serum or Plasma by Immunoassay  ครั้ง  หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ค่า Lab36596SARS coronavirus 2 Ag [+/-] in Respiratory specimen by Rapid immunoassay  ครั้ง  หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ค่า Lab36598SARS coronavirus 2 Ag (+/-) in Respiratory specimen by Chromatographyตามจริงไม่เกิน 450 บาท ครั้ง 16 สิงหาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ค่า Lab30115Heparin-PF4 antibody (IgG) ELISA assay                                       1,550.00 ครั้ง 2 มิถุนายน 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ค่า Lab30116Heparin induced Platelet activation test (HIPA)                                       1,500.00 ครั้ง 2 มิถุนายน 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
บริการอื่นๆ045001ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรเก็บตัวอย่าง                                         540.00 ครั้ง 2 มีนาคม 256330 พฤศจิกายน 2563หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ045002ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรดูแลผู้ป่วย                                         740.00 ชุด 2 มีนาคม 2563หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=4
บริการอื่นๆ045004ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรดูแลผู้ป่วยอาการเล็กน้อย                                         300.00 วัน 16 สิงหาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=5
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
33 %
Excited
Excited
67 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post รวมรหัสเบิกCovidสิทธิUC
Next post แจ้งปรับอัตราการสำหรับการดูแลรักษาแบบ Home Isolation และการแยกกักในชุมชน Community Isolation