หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0416.2/ว1342 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ – ๕ กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง และดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง นั้น
กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมจำเป็น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างสมเหตุผล ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

  • ๑. ปรับปรุงหรือกำหนดเพิ่มเงื่อนไขข้อบ่งขี้ในการเบิกจ่ายค่ายาในโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโร่คมะเร็งและโลหิตวิทยา (ระบu OCPA) ดังนี้
    • ๑.๑ ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายา Trastuzumab และ Pertuzumab ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเต้านม รายละเอียดปรากฎฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒
    • ๑.๒ ยกเลิกเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายา Imatinib ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ ชนิด Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ของหนังสือที่อ้างถึง ๒ และกำหนดเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายา Imatinib ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ชนิด GIST และโรคมะเร็งผิวหนังชนิด Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
    • ๑.๓ กำหนดเพิ่มเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายา Trastuzumab ในการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลามหรือแพร่กระจาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔
  • ๒. กำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา Imatinib และ Trastuzumab รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ โดยให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่กำหนด และให้ใช้กับการรักษาทุกข้อบ่งชี้

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๑ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป สำหรับหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑.๒ ๑.๓ และ ๒ ให้มีผลใช้บังคับสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป อนึ่ง สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ แนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายา รวมทั้งรายการและอัตราเบิกจ่ายค่ายา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ – ๕ ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ww.w.cgd.go.th หัวข้อ รักษาพยาบาล/ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล/กฎหมายระเบียบและหนังสือเวียน (สวัสดิการรักษาพยาบาล)

กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กลุ่มงานนโยบายสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง
โทร. ๐๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๘๕๐
โทรสาร ๐๒๑๒๗ ๗๑๕๗

หนังสือแจ้งและสิ่งที่ส่งมาด้วย

เงื่อนไขการตรวจสอบกรณีส่งข้อมูลผ่านระบบของ สกส.
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post บันทึกบริการPP ในโปรแกรม E-CLAIM ปี66
Next post บริการปฐมภูมิที่แพทย์ประจำครอบครัว ปีงบประมาณ 2566