แนวทางในการจัดทำบัญชีรายการยาอ้างอิง drug catalog และช่องทางการส่งรายการที่มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมให้แก่ สกส. เพื่อใช้กับระบบเบิกจ่ายตรงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้สถานพยาบาล 34 แห่งในปี 2554 และอีก 134 แห่งในปี 2555 ส่งข้อมูลการเบิกระบบจ่ายตรงผู้ป่วยนอกสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายละเอียดของยาแต่ละตัว บัญชีรายการยาอ้างอิงของสถานพยาบาล (drug catalog) เป็นรายการยาทั้งหลายที่สถานพยาบาลมีใช้และสั่งจ่ายให้แก่ผู้ป่วย สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ขอให้สถานพยาบาลจัดส่ง drug catalog นี้ให้แก่ สกส. ซึ่งใช้บัญชีรายการยานี้เป็นชุดข้อมูลอ้างอิงสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเบิกของแต่ละสถานพยาบาล และเนื่องจากรายการยาและราคายามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ จึงมีความสำคัญยิ่งที่สถานพยาบาลจะต้องปรับปรุงบัญชีนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และจัดส่งรายการที่มีการปรับปรุงไปยัง สกส. อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลเบิกจะใช้รายละเอียดของยาแต่ละรายการในบัญชี ทั้งตัวยา, ราคาและวันที่กำหนดใช้ราคา, และเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวกับการเบิกจาก drug catalog ของแต่ละสถานพยาบาลเป็นเกณฑ์
ในปี 2556 กรมบัญชีกลางประกาศใช้รหัสยาและข้อมูลยาจาก TMT เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ใช้กับระบบเบิกค่ารักษาพยาบาลของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในปี 2557 กรมบัญชีกลางมีแผนปรับปรุงข้อมูลยาที่ส่งเบิกให้ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน สามารถใช้ติดตาม, วิเคราะห์และกำกับมาตรการที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างเหมาะสมที่มีแผนดำเนินการในปีนี้ และมาตรการอื่นที่จะมีตามมาตามความพร้อมของระบบงานของสถานพยาบาล โดย ศมสท ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด สวรส. ได้พัฒนา TMT

  • ให้ครอบคลุมรายการยาที่ใช้ในระบบเบิกจ่ายตรงให้ได้มากที่สุด และออกแบบให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานรองรับการใช้อ้างอิงกับกรณีการจัดจ่ายยากรณีต่างๆ ที่มีใช้อยู่ในสถานพยาบาลได้
  • มีความครอบคลุมเกินกว่าร้อยละ 95 ของยาที่มีใช้อยู่ในสถานพยาบาลทั่วประเทศ และได้จัดระบบให้สถานพยาบาลแจ้งขอเพิ่มรายการยาได้อย่างสะดวกในกรณีสถานพยาบาลมียาที่ยังไม่ได้บรรจุอยู่ใน TMT
  • รองรับการเพิ่มเติมและปรับปรุงรายการที่มีกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน ปัจจุบันมีการ release update ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สามของทุกเดือน

สถานพยาบาลอื่นที่ไม่อยู่ในกลุ่ม 168 แห่ง

สำหรับสถานพยาบาลของทางราชการอื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อสถานพยาบาล 168 แห่งข้างต้น กรมบัญชีกลางมีแผนที่จะให้สถานพยาบาลต้องส่งข้อมูลยาที่เบิกในระบบจ่ายตรงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายละเอียดเช่นเดียวกัน โดยในระยะแรกของต้นปี 2557 จึงเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลโดยกำหนดให้สถานพยาบาลของทางราชการนอกกลุ่ม 168 แห่งจัดทา drug catalog ในรูปแบบที่กาหนดในเอกสารนี้และจัดส่ง drug catalog ให้แก่ สกส. ด้วย ในระยะต่อไป drug catalog ที่จัดทำคู่กับการศึกษาฐานข้อมูล TMT ของสถานพยาบาลกลุ่มนี้ จะถูกใช้ประโยชน์ในระบบเบิกยาด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยสถานพยาบาลไม่ต้องมีการทางานส่วนนี้อีก

เอกสารบัญชีรายการยาอ้างอิงของสถานพยาบาลฉบับนี้เป็นการปรับปรุงครั้งแรกหลังประกาศใช้เมื่อ เม.ย. 2556 เป็นการปรับปรุงให้รองรับการใช้งานกับ Thai Medical Terminology (TMT) ที่เป็นฐานข้อมูลยามาตรฐานที่ ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) พัฒนาและบำรุงรักษาอยู่ และเพิ่มรายละเอียดให้พร้อมใช้กับแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกี่ยวกับยา ตามประกาศ ว. 472 ของกรมบัญชีกลาง

สำหรับสถานพยาบาลรัฐ

สำหรับสถานพยาบาลเอกชน

เพิ่มเติม

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post เอกสารประกอบการประชุมสไลด์ชี้แจงการเบิกจ่ายกองทุนฯ ปี66
Next post การชี้แจงแนวทาง NHSO SMARTCARD AGENT