รวมรหัสในการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์สิทธิUC ในระบบ e-Claim ของ สปสช. ในกรณีโควิด-19 อัพเดต 1 กันยายน 2564

ประเภทบริการสิทธิรหัสเบิกชื่อ ราคา  หน่วย  วันที่เริ่มบริการ  วันทีสิ้นสุด การบันทึกข้อมูลการกำหนดค่า 16 แฟ้ม 
ค่าห้องรักษา UCSCOVR01ค่าห้องควบคุมผู้ป่วย COVID ใน รพ                                            2,500.00 วัน 2 มีนาคม 256331 กรกฎาคม 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้องรักษา UCSCOVR02ค่าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19                                           1,500.00 วัน 2 มีนาคม 256331 กรกฎาคม 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้องคัดกรองทุกสิทธิCOVR04ค่าดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงในสถานกักกันโรค (High Risk closed contract)                                           1,000.00 วัน 1 สิงหาคม 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้องรักษา UCSCOVR05ค่าดูแลรักษาในที่พัก (Home Isolation)                                           1,000.00 วัน 28 มิถุนายน 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้องรักษา UCSCOVR06ค่าดูแลรักษาแยกกักในชุมชน (Community Isolation)                                           1,000.00 วัน 28 มิถุนายน 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้องรักษา UCSCOVR07ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีเขียว (ใน รพ. )                                           1,500.00 วัน 1 สิงหาคม 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้องรักษา UCSCOVR08ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีเขียว (รพ. สนาม หรือ Hospitel)                                           1,500.00 วัน 1 สิงหาคม 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้องรักษา UCSCOVR09ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีเหลือง                                           3,000.00 วัน 1 สิงหาคม 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่าห้องรักษา UCSCOVR10ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีแดง                                           7,500.00 วัน 1 สิงหาคม 2564หมวด 1แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=10
ค่ายารักษาทุกสิทธิCOVID-DRUG1chloroquine (ยกเลิกการเบิก 4/6/2564) ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 25634 มิถุนายน 2564หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายารักษาทุกสิทธิCOVID-DRUG2Hydroxychloroquine (ยกเลิกการเบิก 4/6/2564) ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 25634 มิถุนายน 2564หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายารักษาทุกสิทธิCOVID-DRUG3Darunavir ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายารักษาทุกสิทธิCOVID-DRUG4Favipiravir ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายารักษาทุกสิทธิCOVID-DRUG5lopinavir + ritonavir ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายารักษาทุกสิทธิCOVID-DRUG6Oseltamivir ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายารักษาทุกสิทธิCOVID-DRUG7Remdesivir ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายารักษาทุกสิทธิCOVID-DRUG8Ritonavir ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายารักษาทุกสิทธิCOVID-DRUG9Tocilizumab ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 2563หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายารักษาทุกสิทธิCOVID-DRUG10Azithromycin (ยกเลิกการเบิก 4/6/2564) ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 2 มีนาคม 25634 มิถุนายน 2564หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
ค่ายารักษาทุกสิทธิCOVID-DRUG11ฟ้าทะลายโจร ตามจริงไม่เกิน  7,200 บาท
ทั้งนี้ ฟ้าทะลายโจร ไม่เกิน 300 บาท 
 – 4 มิถุนายน 2564หมวด 3,4แฟ้ม DRU 
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
 จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab 
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
COPUILAB RT-PCR
(1)
                                           1,600.00 ครั้ง 1 ตุลาคม 256331 กรกฎาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
 จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab 
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
045004ค่าบริการสำหรับตรวจ Lab                                               600.00 ครั้ง 1 ตุลาคม 256331 กรกฎาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
 จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab 
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
045005ค่าบริการเก็บ Swab                                              100.00 ครั้ง 1 ตุลาคม 256331 กรกฎาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
 จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab 
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
PCR2GLAB RT-PCR (2 Genes)                                           1,100.00 ครั้ง 1 สิงหาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
 จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab 
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
145004ค่าบริการสำหรับตรวจ Lab                                              300.00 ครั้ง 1 สิงหาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
 จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab 
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
145005ค่าบริการเก็บ Swab                                              100.00 ครั้ง 1 สิงหาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
 จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab 
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
PCR3GLAB RT-PCR (3 Genes)                                           1,300.00 ครั้ง 1 สิงหาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
 จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab 
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
145004ค่าบริการสำหรับตรวจ Lab                                              300.00 ครั้ง 1 สิงหาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
 จากตัวอย่าง nasopharyngeal swab 
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
145005ค่าบริการเก็บ Swab                                              100.00 ครั้ง 1 สิงหาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
โดยการทำ Pooled Sample
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
SalvaLab saliva+บริการตรวจ Lab
(2)
                                              420.00 ครั้ง 1 มกราคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
โดยการทำ Pooled Sample
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
145006ค่าบริการเก็บตัวอย่าง Pooled saliva                                               40.00 ครั้ง 1 สิงหาคม 2564เปลี่ยนรหัสจาก 045006 เป็น 145006หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
โดยการทำ Pooled Sample
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
NswabLab Nswab + บริการตรวจ Lab
(3)
                                              475.00 ครั้ง 1 มกราคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจด้วยวิธี RT-PCR
โดยการทำ Pooled Sample
คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
POPUILAB RT-PCR+ค่าบริการอื่นๆ
Pooled Positive
(4)
                                           1,800.00 ครั้ง 1 มกราคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจภูมิคุ้มกัน (Antibody)คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
AntibAntibody+ค่าตรวจ Lab+ค่าเก็บตัวอย่าง (5)                                              350.00 ครั้ง 1 มกราคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
AntigAntigen+ค่าตรวจ Lab+ค่าเก็บตัวอย่าง (6)                                           1,200.00 ครั้ง 1 มกราคม 256431 พฤษภาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
AgPUILab antigen ร่วมกับ RT-PCR
(7)
                                           2,100.00 ครั้ง 1 มกราคม 256431 กรกฎาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
AgCG1Antigen Chromatography (เชิงรุก)                                              450.00 ครั้ง 6 พฤษภาคม 256431 กรกฎาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
AgFI1Antigen Fluorescent Immunoassay (FIA) (เชิงรุก)                                              550.00 ครั้ง 6 พฤษภาคม 256431 กรกฎาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
AgCG2Antigen Chromatography (ในหน่วยบริการ)                                              600.00 ครั้ง 1 มิถุนายน 256431 กรกฎาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
AgFI2Antigen Fluorescent Immunoassay (FIA) (ในหน่วยบริการ)                                              700.00 ครั้ง 1 มิถุนายน 256431 กรกฎาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
AgCG3Antigen Chromatography                                              450.00 ครั้ง 12 กรกฎาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
การตรวจเชื้อไวรัส (Antigen) คัดกรองคนไทยทุกสิทธิ
และรักษาสิทธิ UCS
AgFI3Antigen Fluorescent Immunoassay (FIA)                                              550.00 ครั้ง 12 กรกฎาคม 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ผลข้างเคียงวัคซีนรักษา UCS070001CBC                                               50.00 ครั้ง 2 มิถุนายน 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ผลข้างเคียงวัคซีนรักษา ทุกสิทธิ30115Heparin-PF4 antibody (IgG) ELISA assay                                            1,550.00 ครั้ง 2 มิถุนายน 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
ผลข้างเคียงวัคซีนรักษา ทุกสิทธิ30116Heparin induced Platelet activation test (HIPA)                                            1,550.00 ครั้ง 2 มิถุนายน 2564หมวด 7แฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=15
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษาทุกสิทธิ145002ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล                                              740.00 ชุด 1 มกราคม 2564เปลี่ยนรหัสจาก 045002 เป็น 145002หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษา UCS045007ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ                                          22,200.00 ครั้ง 1 มกราคม 256431 กรกฎาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษา UCS145008Community Isolation ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ                                                740.00 วัน Admit 18/6/2564
OP เริ่ม 28/6/2564
เปลี่ยนรหัสจาก 045008 เป็น 145008หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษา UCS145009ค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย Home Isolation & Community Isolation                                            1,100.00 ราย Admit 18/6/2564
OP เริ่ม 28/6/2564
เปลี่ยนรหัสจาก 045009 เป็น 145009หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษา UCS145010ค่าชุด PPE เจ้าหน้าที่ป้องกันส่วนบุคคล ผู้ป่วยโควิดสีเขียว                                              300.00 วัน 1 สิงหาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษา UCS145011ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (สีเขียว)                                              300.00 วัน 1 สิงหาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษา UCS145012ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (สีเหลือง)                                         11,100.00 วัน 1 สิงหาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษา UCS145013ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ (สีแดง)                                         22,200.00 วัน 1 สิงหาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษา UCS145014ค่าออกซิเจน                                              450.00 วัน 1 สิงหาคม 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษาทุกสิทธิCOVV01ค่าทำความสะอาดพาหนะในการส่งต่อและ ค่าชุด PPE                                           3,700.00 ครั้ง 2 มีนาคม 2563หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษา UCS080001Chest X-ray กรณีโควิด                                              100.00 ครั้ง 28 มิถุนายน 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษา UCSS1801Aค่าพาหนะในการส่งต่อ รถโดยสารขนาดใหญ่ ระยะทาง’ไม่เกิน 100 กิโลเมตร                                           5,000.00ครั้งละ28 มิถุนายน 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดรักษา UCSS1802Aค่าพาหนะในการส่งต่อ รถโดยสารขนาดใหญ่ ระยะทางมากกว่า 100 กิโลเมตร10กม.ละ28 มิถุนายน 2564หมวด บริการอื่นๆ ไม่จัดหมวดแฟ้ม ADP ฟิลด์ TYPE=3
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post รายงานการส่งข้อมูล SSOP วันที่ 1 ก.ย. 2564
Next post รวมรหัสเบิกcovidสิทธิข้าราชการและอปท.