รายงานการส่งข้อมูล SSOP วันที่ 1 ก.ย. 2564

ข้อมูลจากสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
ค่าเฉลี่ยVisitผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม แยกตามอำเภอ จากข้อมูลส่ง8เดือน

สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+F บนคีย์บอร์ด เพื่อค้นหาชื่อหรือรหัสหน่วยบริการได้

amperhcodehnamejanfebmaraprmayjunjulaugรวม
01-เมืองขอนแก่น04248รพ.สต.สำราญ     53     33     28     36     35     34     34     37     290
01-เมืองขอนแก่น04249รพ.สต.บ้านโคก     58     35     60     38     29     40     48     47     355
01-เมืองขอนแก่น04250รพ.สต.โคกสี     21     25     24     27       8       8     12     –       125
01-เมืองขอนแก่น04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี    185    176    205    207    163    142    122     –     1,200
01-เมืองขอนแก่น04252รพ.สต.ท่าพระ    530    412    476    440    514    426    487    459   3,744
01-เมืองขอนแก่น04253รพ.สต.บ้านทุ่ม    150    125    142    122    120    182    169    125   1,135
01-เมืองขอนแก่น04254รพ.สต.เมืองเก่า     75    441     59     66     67     92     87     84     971
01-เมืองขอนแก่น04255รพ.สต.บ้านดอนบม    123     58     97     59     59     91     88     –       575
01-เมืองขอนแก่น04256รพ.สต.บ้านผือ     54     45     58     64     66     65     59     54     465
01-เมืองขอนแก่น04257รพ.สต.พระลับ    131     48    113     70     63     77     57     32     591
01-เมืองขอนแก่น04258รพ.สต.สาวะถี     81     50    121     72     76     60     60     50     570
01-เมืองขอนแก่น04259รพ.สต.บ้านโนนรัง     44    117    189     64     46     54     36     33     583
01-เมืองขอนแก่น04260รพ.สต.บ้านหว้า     63     58     49     39     47     68     73     –       397
01-เมืองขอนแก่น04261รพ.สต.บ้านค้อ     98    116     97     63    113     88     91     98     764
01-เมืองขอนแก่น04262รพ.สต.บ้านซำจาน     19     37     20     18     32     12     34     27     199
01-เมืองขอนแก่น04263รพ.สต.แดงใหญ่    122     58     62     51     64     49     80     64     550
01-เมืองขอนแก่น04264รพ.สต.ดอนช้าง    151    146    111    121    128    134    134    106   1,031
01-เมืองขอนแก่น04265รพ.สต.ดอนหัน    146    148    256    211    146    179    102    126   1,314
01-เมืองขอนแก่น04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก    226    129    189    215    211    203    201     –     1,374
01-เมืองขอนแก่น04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง     49     47    160     44     78     90     39     56     563
01-เมืองขอนแก่น04268รพ.สต.ศิลา     90     70     93     66     85     59     77     52     592
01-เมืองขอนแก่น04269รพ.สต.บ้านเป็ด     82    103    102     79     73     79     63     73     654
01-เมืองขอนแก่น04270รพ.สต.หนองตูม     52     64     34     32     51     73     82     60     448
01-เมืองขอนแก่น04271รพ.สต.บึงเนียม    170    198     65     41     85     49     36     39     683
01-เมืองขอนแก่น04272รพ.สต.โนนท่อน     71     57     97     60     73    121     80     77     636
01-เมืองขอนแก่น10670โรงพยาบาลขอนแก่น 5,805 7,292 9,297 6,121 4,436 5,760 3,235 1,169 43,115
01-เมืองขอนแก่น12414เทศบาลนครขอนแก่น     74     44     78     54     58     78     79     66     531
01-เมืองขอนแก่น14775ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย)     28     22     25     21     24     19     23     –       162
01-เมืองขอนแก่น14860ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ)    546    479    600    471    437    522    465     –     3,520
01-เมืองขอนแก่น14861ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)    831    533    811    594    617    706    697    651   5,440
01-เมืองขอนแก่น15166ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง    291    212    260    247    242    235    234     –     1,721
01-เมืองขอนแก่น23891ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร    540    511    618    492    424    406    456     –     3,447
01-เมืองขอนแก่น23936ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่)     54     32     52     39     25     –       43     –       245
01-เมืองขอนแก่น77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง     32    103    285    213    226    271     –       –     1,130
01-เมืองขอนแก่น77766หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่    186    181    205    175    204    227    228    181   1,587
02-บ้านฝาง04273รพ.สต.หนองบัว     77    112     26     24     48     26     38     –       351
02-บ้านฝาง04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง     66     69     22     72     56     36     25     –       346
02-บ้านฝาง04275รพ.สต.โนนฆ้อง    121     92    127    116    111    122     65     –       754
02-บ้านฝาง04276รพ.สต.บ้านเหล่า    102     73     29       9     10     44     17     –       284
02-บ้านฝาง04277รพ.สต.ป่ามะนาว     84    113     78     87     76     46     63     –       547
02-บ้านฝาง04278รพ.สต.โคกงาม     38     33     27     22     21     20    149     –       310
02-บ้านฝาง10995โรงพยาบาลบ้านฝาง    747    701    818    714    649    661    632    606   5,528
02-บ้านฝาง13896รพ.สต.บ้านแดง       9     13     14       9     –       –         2     –         47
02-บ้านฝาง15011รพ.สต.บ้านแก่นเท่า     38     31     29     25     45     42     39     29     278
02-บ้านฝาง99799ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง    275    133     31       7     18     34     13     13     524
03-พระยืน04279รพ.สต.พระบุ    104     90    103     95     91     81    100     96     760
03-พระยืน04280รพ.สต.บ้านโต้น     75    122    114     99    130    122    118    103     883
03-พระยืน04281รพ.สต.หนองแวง     33     39     67     32     56     62     –       17     306
03-พระยืน04282รพ.สต.ขามป้อม     79     76     94     85     80    114     67     –       595
03-พระยืน10996โรงพยาบาลพระยืน    614    562    608    640    645    585    580    805   5,039
03-พระยืน13897รพ.สต.พระยืน     58     72     77    130     48     98    111     91     685
04-หนองเรือ04283รพ.สต.หนองเรือ     29    180    204    216    172    143     –      128   1,072
04-หนองเรือ04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่     10       9       5     13     16     16       8     14       91
04-หนองเรือ04285รพ.สต.บ้านเม็ง     44     41     18     14     54     51     26     30     278
04-หนองเรือ04286รพ.สต.บ้านกง     99    127    174    102    150     77     87     94     910
04-หนองเรือ04287รพ.สต.ยางคำ     23     10    209     29     25     21     60     34     411
04-หนองเรือ04288รพ.สต.จระเข้    238    235    251    256    232    257    234    228   1,931
04-หนองเรือ04289รพ.สต.โนนทอง     99    244     14    158    102     71     72    101     861
04-หนองเรือ04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ    155    139    184    187    167    161    157    159   1,309
04-หนองเรือ04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ     15       2     22    125     10     13     –       –       187
04-หนองเรือ04292รพ.สต.กุดกว้าง    105    108    155    129    123    154    147    176   1,097
04-หนองเรือ04293รพ.สต.โนนทัน     12     21     21     26     31     34     24     30     199
04-หนองเรือ04294รพ.สต.โนนสะอาด     49     30     70     93    132     94     99     96     663
04-หนองเรือ04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์     15       3       3     12       6       6       9       8       62
04-หนองเรือ04296รพ.สต.บ้านผือ     25     29     46     22     22     35     35     18     232
04-หนองเรือ10997โรงพยาบาลหนองเรือ    677    639    745    625    574    648    571    555   5,034
04-หนองเรือ13898รพ.สต.บ้านหว้า     96    100    102     97       7     13     15     17     447
05-ชุมแพ04297รพ.สต.บ้านมาลา     16       8     10       9     23    398     14     –       478
05-ชุมแพ04298รพ.สต.โนนหัน     10     22     18       9     22     20     12     –       113
05-ชุมแพ04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม    113    223    140     19     20     20     29     45     609
05-ชุมแพ04300รพ.สต.โนนอุดม     46     16    252     20     31     24     37     –       426
05-ชุมแพ04301รพ.สต.ขัวเรียง     75    412     64    122     16    137     16     –       842
05-ชุมแพ04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่     75    268     13       9     17     30       7     –       419
05-ชุมแพ04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง     15     64     48    208    223     19     13     –       590
05-ชุมแพ04304รพ.สต.ไชยสอ     22       7     23     29     33     14     36     –       164
05-ชุมแพ04305รพ.สต.วังหินลาด     17     12     47     67     64    114     79     –       400
05-ชุมแพ04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้     –       18       7     41     23     14     10     12     125
05-ชุมแพ04307รพ.สต.บ้านหนองผือ     57     37    100     24     31     31     28     –       308
05-ชุมแพ04308รพ.สต.นาเพียง       2     –       10       4       6       3       1     –         26
05-ชุมแพ04309รพ.สต.หนองเขียด     21     13     17     11     23       6     –       –         91
05-ชุมแพ04310รพ.สต.หนองเสาเล้า     49     32     35     25     40     62     –       –       243
05-ชุมแพ04311รพ.สต.โนนสะอาด     24     51     46     52     45     47     44     –       309
05-ชุมแพ10998โรงพยาบาลชุมแพ 2,228 2,162 2,455 2,235 2,238 2,361 2,169     –   15,848
05-ชุมแพ12415ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน     70     54     30    135     33     –       28     –       350
05-ชุมแพ14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม     99    113    107    117     61     65     –       –       562
05-ชุมแพ15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง     26     32     32     16     38     38     26     –       208
06-สีชมพู04312รพ.สต.สีชมพู     –       –         3     –       –       –       –       –          3
06-สีชมพู04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม     16       3       5     –       –       –       –       –         24
06-สีชมพู04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน     –       –         3     –       –       –       –       –          3
06-สีชมพู04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา       2     14       7     –         9     10     –       –         42
06-สีชมพู04316รพ.สต.ซำยาง     12     20     –       –       –       –       –       –         32
06-สีชมพู04317รพ.สต.หนองแดง       1       3       2     –         1       2     –       –          9
06-สีชมพู04318รพ.สต.อ่างทอง     63     82     10    100    175    172    150    169     921
06-สีชมพู04319รพ.สต.บ้านซำจำปา       2     –         2     –       –       –       –       –          4
06-สีชมพู04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์     –         3       2       1       3     –       –       –          9
06-สีชมพู04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู       1       1       1       1     –         1       4     –          9
06-สีชมพู04322รพ.สต.บ้านใหม่     61     71     69     68     68     70     65     –       472
06-สีชมพู04323รพ.สต.ภูห่าน       2       1     –       –       –       –       –       –          3
06-สีชมพู10999โรงพยาบาลสีชมพู    143    130    163    128    137    145    117     –       963
06-สีชมพู13900รพ.สต.ศรีสุข     –       –       –       –       –         2     –       –          2
07-น้ำพอง04324รพ.สต.น้ำพอง     95    130    100     76    100    104    104     –       709
07-น้ำพอง04325รพ.สต. ตำบลวังชัย    117    121    137    169    169    186    122    108   1,129
07-น้ำพอง04326รพ.สต.หนองกุง     11     21     32     13     18     10     –       –       105
07-น้ำพอง04327รพ.สต.บัวใหญ่    120     35     57     71     46     98     –       –       427
07-น้ำพอง04328รพ.สต.บ้านคำบง     38     47     70     61     60     60     61     –       397
07-น้ำพอง04329รพ.สต.ม่วงหวาน    187    145    179    173    190    195    164     –     1,233
07-น้ำพอง04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ       4       3     20     23     –       16     14     –         80
07-น้ำพอง04331รพ.สต.บ้านขาม       7     –         8     –         4       5       8       7       39
07-น้ำพอง04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่     10       2       6       7     22     14     21     –         82
07-น้ำพอง04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่     13       7       8       8     10     22     16     –         84
07-น้ำพอง04334รพ.สต.บัวเงิน     10     15     19       4       1     12     –       –         61
07-น้ำพอง04335รพ.สต.ทรายมูล     19     24     20     20     31     69     29     –       212
07-น้ำพอง04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า     12       8     17     17     29     18       5     –       106
07-น้ำพอง04337รพ.สต.ท่ากระเสริม       3     13       6       2       8     –         2     –         34
07-น้ำพอง04338รพ.สต.กุดพังทุย     13     12       7     18     17     11       2     –         80
07-น้ำพอง04339รพ.สต.กุดน้ำใส     64     44     58     42     71     44     58     –       381
07-น้ำพอง11000โรงพยาบาลน้ำพอง 1,366 1,448 1,627 1,356 1,574 1,494 1,221 1,183 11,269
07-น้ำพอง13901รพ.สต.สะอาด     32     29     31     33     32     16     22     –       195
07-น้ำพอง13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ     22     19     23     45     26     47     32     28     242
08-อุบลรัตน์04340รพ.สต.โคกสูง     63     32     39     39     23     36     22     –       254
08-อุบลรัตน์04341รพ.สต.บ้านดง     30     36     52     80     28     23     33     –       282
08-อุบลรัตน์04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย       7     10     10       8     19     11     –       –         65
08-อุบลรัตน์04343รพ.สต.นาคำ     24     29     35     18     21     20     –       –       147
08-อุบลรัตน์04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ     11       7       6     10     –       –       –       –         34
08-อุบลรัตน์04345รพ.สต.ทุ่งโป่ง     38     27     19     28       9     21     20     –       162
08-อุบลรัตน์11001โรงพยาบาลอุบลรัตน์    355    313    368    300    321    393    333     –     2,383
08-อุบลรัตน์14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์     43     48     52     35     43     54     35     –       310
08-อุบลรัตน์14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง     –       12       7     –       –       –       –       –         19
09-กระนวน04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่     27     40     42     30     32     44     35     –       250
09-กระนวน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง    132     78     90     78     88     99     82     –       647
09-กระนวน04348รพ.สต.ห้วยโจด     50     14     30     12     23     21     –       –       150
09-กระนวน04349รพ.สต.บ้านโนนสัง       6     48     61     14     36     19     18     –       202
09-กระนวน04350รพ.สต.ห้วยยาง       1     11     –         7       5     –       –       –         24
09-กระนวน04351รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์     –       –         4     –         1       1     –       –          6
09-กระนวน04352รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง     52     98     64     68     71     85     77     –       515
09-กระนวน04353รพ.สต.ดูนสาด     51     32     40     –       –       –       –       –       123
09-กระนวน04354รพ.สต.หนองโน     16       4     19     32       6       5       3     –         85
09-กระนวน04355รพ.สต.น้ำอ้อม       5     34    129     66     10     35     71     11     361
09-กระนวน04356รพ.สต.หัวนาคำ     52     59     44     42     39     –       –       –       236
09-กระนวน11445โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน    344    292    404    348    336    349    420     –     2,493
09-กระนวน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง     21     18     16     20     16     14     22     –       127
10-บ้านไผ่04357รพ.สต.บ้านไผ่     19    133     34     29     –       35     35     –       285
10-บ้านไผ่04358รพ.สต.ในเมือง    205    174    114     98    125    135    134     –       985
10-บ้านไผ่04359รพ.สต.บ้านละว้า     26     85       5     14     40     19     17     –       206
10-บ้านไผ่04360รพ.สต.เมืองเพีย    131     91    122    112    115     85    108     –       764
10-บ้านไผ่04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น     88     99     81     97     69     93     98     –       625
10-บ้านไผ่04362รพ.สต.บ้านลาน    122    110     27     34     62    105     93     –       553
10-บ้านไผ่04363รพ.สต.คำแคนเหนือ     14     28     22     29     13     –       –       –       106
10-บ้านไผ่04364รพ.สต.ภูเหล็ก     26     13     16       9     21       8     10     –       103
10-บ้านไผ่04365รพ.สต.ป่าปอ     72     77     72     35     49     –       –       –       305
10-บ้านไผ่04366รพ.สต.หินตั้ง     99     93     17     75     98     93     –       –       475
10-บ้านไผ่04367รพ.สต.หนองน้ำใส    102     31     26     55     32     27     14     14     301
10-บ้านไผ่04368รพ.สต.บ้านนาโน     11     26     20     27     27     24     –       –       135
10-บ้านไผ่04369รพ.สต.หัวหนอง    119    122    115    111    116    111    118     –       812
10-บ้านไผ่11002โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1,303 1,200 1,236 1,143 1,294 1,229 1,458    924   9,787
10-บ้านไผ่12416เทศบาลบ้านไผ่    101     46     29     30     34     23     –       –       263
10-บ้านไผ่15230ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง     24     35     41     21     32     23     31     –       207
10-บ้านไผ่15232ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่     88     13     16     18     19       7       7       9     177
10-บ้านไผ่15233ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์     41     31     37     23     34     12     17       7     202
11-เปือยน้อย04370รพ.สต.วังม่วง    105    104    107    104     95    107     62     87     771
11-เปือยน้อย04371รพ.สต.ขามป้อม     76     82     68     72     67     71     58     38     532
11-เปือยน้อย04372รพ.สต.สระแก้ว     76     52     70     64     69     63     75     59     528
11-เปือยน้อย11003โรงพยาบาลเปือยน้อย    149    106     98    101     83    133    107     30     807
12-พล04373รพ.สต.เมืองพล     37    108    173    136     33     24     65     53     629
12-พล04374รพ.สต.โจดหนองแก     –       76     48       2     –         1       4       2     133
12-พล04375รพ.สต.เก่างิ้ว     70     68     80     71     72     60     71     –       492
12-พล04376รพ.สต.หนองมะเขือ     12       9       6     18       8     10       9     –         72
12-พล04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ     58     65     77     49     67     64     99     –       479
12-พล04378รพ.สต.เพ็กใหญ่     99    185    176    162     89    128     46    151   1,036
12-พล04379รพ.สต.โคกสง่า     71     79     72       4     33     –       14     16     289
12-พล04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า     86     38     28     11     25     –       –       –       188
12-พล04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย     29       5       6       8     –       –         8     –         56
12-พล04382รพ.สต.ลอมคอม     45     64     64     60     70     72       1     76     452
12-พล04383รพ.สต.โนนข่า     89     87     92     92     –       19    103     –       482
12-พล04384รพ.สต.โสกนกเต็น     59     36     49     69     64     52     –       –       329
12-พล04385รพ.สต.หัวทุ่ง     16     76     91     29     28     68     43     33     384
12-พล11004โรงพยาบาลพล 1,377 1,542 1,759 1,389 1,526 1,423 1,483 1,340 11,839
13-แวงใหญ่04386รพ.สต.คอนฉิม     36     24       1     12       2     18     19       6     118
13-แวงใหญ่04387รพ.สต.บ้านหนองแดง     19     22       8     17     10     16     21     –       113
13-แวงใหญ่04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง     13     33       1       3       1       8       4       6       69
13-แวงใหญ่04389รพ.สต.โนนทอง     11     21       2       9     32       1       3     –         79
13-แวงใหญ่04390รพ.สต.โนนสะอาด     77     35     23     65     29     55     50     22     356
13-แวงใหญ่11005โรงพยาบาลแวงใหญ่    134    105    134    142    152    130    158     –       955
14-แวงน้อย04391รพ.สต.ก้านเหลือง     53     57     27     28     44     41     43     –       293
14-แวงน้อย04392รพ.สต.ท่านางแนว     44     48     49     48     42     46     –       –       277
14-แวงน้อย04393รพ.สต.ละหานนา    134    116     97    100     88     97     88     65     785
14-แวงน้อย04394รพ.สต.ท่าวัด     59     72     36     87     68     76     –       –       398
14-แวงน้อย04395รพ.สต.ทางขวาง     31     44     31     47     38     38     41     47     317
14-แวงน้อย11006โรงพยาบาลแวงน้อย    106    100    145     –       83     –       –       –       434
15-หนองสองห้อง04396รพ.สต.หนองสองห้อง     27     17     23     25     –       18     17     –       127
15-หนองสองห้อง04397รพ.สต.คึมชาด     24     24     43     28     44     35     36     –       234
15-หนองสองห้อง04398รพ.สต.บ้านโนนแต้       5       5       5       4     10       1       1     –         31
15-หนองสองห้อง04399รพ.สต.โนนธาตุ       1     25     20       1       2       6       4     –         59
15-หนองสองห้อง04400รพ.สต.ตะกั่วป่า     13     15     11       5     13       4       7     17       85
15-หนองสองห้อง04401รพ.สต.สำโรง     42     40     50     38     40     42     50     34     336
15-หนองสองห้อง04402รพ.สต.หนองเม็ก     36     67     –       49       5     14     31     –       202
15-หนองสองห้อง04403รพ.สต.ดอนดู่     35     44     31     34     38     44       9       9     244
15-หนองสองห้อง04404รพ.สต.ดงเค็ง     68     36     18     16     13     17       7     10     185
15-หนองสองห้อง04405รพ.สต.หันโจด     19     20     18     20     18     22     25     21     163
15-หนองสองห้อง04406รพ.สต.ดอนดั่ง     50     36     25     43     68    103     67     –       392
15-หนองสองห้อง04407รพ.สต.วังหิน     48     14     15       9     10       3       5       9     113
15-หนองสองห้อง04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม     75     76     40     41     49     49     37     –       367
15-หนองสองห้อง11007โรงพยาบาลหนองสองห้อง    265    257    271    199    200    254    210    101   1,757
16-ภูเวียง04409รพ.สต.บ้านเรือ       3     10       6     14       5       6     13       2       59
16-ภูเวียง04411รพ.สต.หว้าทอง     24     21     28     33     37     42     37     –       222
16-ภูเวียง04412รพ.สต.กุดขอนแก่น     23     41     38     44     58     86    127    137     554
16-ภูเวียง04413รพ.สต.นาชุมแสง    121    170    107     87     58     87     74     23     727
16-ภูเวียง04414รพ.สต.นาหว้า     10       9       9       8       8       7       3     22       76
16-ภูเวียง04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร     56     88     84     74       5     25     –       –       332
16-ภูเวียง04417รพ.สต.หนองกุงเซิน     41     16     19     16     24     13     19     –       148
16-ภูเวียง04418รพ.สต.สงเปือย     13     11     13     16       5     29     14     –       101
16-ภูเวียง04419รพ.สต.ทุ่งชมพู     29     21     16       5       5       5     14     –         95
16-ภูเวียง04421รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ     28     39     31     36     47     22     –       –       203
16-ภูเวียง04422รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ       7     38     30     33     48     37     32     –       225
16-ภูเวียง11008โรงพยาบาลภูเวียง    269    247    339    258    315    289    296    247   2,260
17-มัญจาคีรี04423รพ.สต.สวนหม่อน     38     51     56     38     42     25     20     38     308
17-มัญจาคีรี04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์     97     74     75     66     73     79     41     –       505
17-มัญจาคีรี04425รพ.สต.หนองแปน    147    120     80     57     70     75     58     –       607
17-มัญจาคีรี04426รพ.สต.โพนเพ็ก    106     94    100     89    114    122    117    120     862
17-มัญจาคีรี04427รพ.สต.บ้านหนองขาม    106    105    118    112    119    120    123    112     915
17-มัญจาคีรี04428รพ.สต.คำแคน     25     25     44     47     48     18     13       8     228
17-มัญจาคีรี04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง     34     44     22     34     44     36     46     –       260
17-มัญจาคีรี04430รพ.สต.นาข่า    125    120    117     99     57    107     78     93     796
17-มัญจาคีรี04431รพ.สต.นางาม     65     56     76    141    123    122    148    109     840
17-มัญจาคีรี04432รพ.สต.ท่าศาลา     91     65     27     80    121    190    196    106     876
17-มัญจาคีรี11009โรงพยาบาลมัญจาคีรี    519    300    369    362    322    313    254    267   2,706
17-มัญจาคีรี13903รพ.สต.บ้านกอก     52     63     18     91     23     53     56     62     418
18-ชนบท04433รพ.สต.บ้านนาฝาย    124    125    133    134    138    135    143    152   1,084
18-ชนบท04434รพ.สต.วังแสง     33     44     44     36     36     34     28     36     291
18-ชนบท04435รพ.สต.บ้านโนนข่า     68     40     77     49     77     51     77     32     471
18-ชนบท04436รพ.สต.ห้วยแก    111    117    116     86     79    173     91     68     841
18-ชนบท04437รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น     76     64     79     84     77    110     94    105     689
18-ชนบท04438รพ.สต.บ้านแท่น     53     99     88     94    102     90    106    106     738
18-ชนบท04439รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย     37     30     32     43     35     42     40     –       259
18-ชนบท04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง     27     34     36     61     56     42     31     –       287
18-ชนบท04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่     26     26     11     24     30     34     28     –       179
18-ชนบท04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม     37     51     30     35     32     36     28     34     283
18-ชนบท04443รพ.สต.ปอแดง     38     31     28     46     40     41     25     –       249
18-ชนบท11010โรงพยาบาลชนบท    282    287    333    325    302    292    295    186   2,302
19-เขาสวนกวาง04444รพ.สต.เขาสวนกวาง     71     23     47     43     54     47     76     –       361
19-เขาสวนกวาง04445รพ.สต.ดงเมืองแอม     –       28     18     20     33     59     77     81     316
19-เขาสวนกวาง04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ     19     24     19     26     38     35     13     –       174
19-เขาสวนกวาง04447รพ.สต.นางิ้ว       6     77     67     67     65     88     91       2     463
19-เขาสวนกวาง04448รพ.สต.บ้านป่าเปือย     25     29     30     37     34     32     27     –       214
19-เขาสวนกวาง04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์     55     94     38     11     90     –       –       –       288
19-เขาสวนกวาง11011โรงพยาบาลเขาสวนกวาง    670    540    587    503    591    542    518     –     3,951
20-ภูผาม่าน04450รพ.สต.โนนคอม       4       5       1       2     –       –       –       –         12
20-ภูผาม่าน04451รพ.สต.บ้านท่าขาม     13     14       8       2     –       –       –       –         37
20-ภูผาม่าน04452รพ.สต.นาฝาย     38     31     25     28     17     –       –       –       139
20-ภูผาม่าน04453รพ.สต.วังสวาบ       5       9       2       8     25     15     –       –         64
20-ภูผาม่าน04454รพ.สต.บ้านโนนสะอาด     –       –       –         1     –       –       –       –          1
20-ภูผาม่าน11012โรงพยาบาลภูผาม่าน    131     94    139    130    191    106     –       –       791
20-ภูผาม่าน14885รพ.สต.บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ     –       –       –         1     –       –       –       –          1
21-ซำสูง04455รพ.สต.กระนวน     21     17       7       9     11     12       9     10       96
21-ซำสูง04456รพ.สต.คำแมด     69     25       6       6       9       6       3     –       124
21-ซำสูง04457รพ.สต.บ้านโนน       1       5       8       5     14       8     10     –         51
21-ซำสูง04458รพ.สต.คูคำ     88     97     87    110     76     67     81     –       606
21-ซำสูง04459รพ.สต.ห้วยเตย     29     38     35     33     57     45     70     –       307
21-ซำสูง14132โรงพยาบาลซำสูง    227    184    208    199    179    244    227    230   1,698
22-โคกโพธิ์ไชย04460รพ.สต.บ้านโคก     79     73     60     66     71     79     62     –       490
22-โคกโพธิ์ไชย04461รพ.สต.โพธิ์ไชย    113    128    103     58     61     90     –       –       553
22-โคกโพธิ์ไชย04462รพ.สต.ซับสมบูรณ์     92     88     89     67     68     61     43     –       508
22-โคกโพธิ์ไชย04463รพ.สต.นาแพง     86     85     63     66     91     72     –       –       463
22-โคกโพธิ์ไชย77651โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย     71     64     78     86     76     77     66     39     557
23-หนองนาคำ04464รพ.สต.กุดธาตุ     45     38     23     17       6       9       9     –       147
23-หนองนาคำ04465รพ.สต.บ้านหนองแวง     29     33     23     25     26     29     22     16     203
23-หนองนาคำ04466รพ.สต.บ้านโคก     40     20     20     25     45     37     –       –       187
23-หนองนาคำ04467รพ.สต.ขนวน     51     58     52     60     63    181     45     39     549
23-หนองนาคำ04468รพ.สต.บ้านหนองกุง     22     47       4       8     15       1     41     –       138
23-หนองนาคำ77649โรงพยาบาลหนองนาคำ     65     41     38     38     40     46     63     36     367
24-บ้านแฮด04469รพ.สต.บ้านแฮด     20     19     32     53     62     55     –       –       241
24-บ้านแฮด04470รพ.สต.บ้านขามเปี้ย     54     44     55     42     43     40     36     –       314
24-บ้านแฮด04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ     43     64     98     86     89     98    106     –       584
24-บ้านแฮด04472รพ.สต.บ้านดง     63    104     63     81     74     61     86     –       532
24-บ้านแฮด04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์     49     75     45     20     32     36     24     –       281
24-บ้านแฮด04474รพ.สต.หนองแซง       9     11     19     16       9     13     11     –         88
24-บ้านแฮด12275โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1,356 1,175 1,478 1,061 1,086 1,229 1,030 1,114   9,529
24-บ้านแฮด14881รพ.สต.โคกสำราญ     80    100     63     64     23     30    111     –       471
25-โนนศิลา04475รพ.สต.โนนศิลา    113     64     67       9     74     78     86     67     558
25-โนนศิลา04476รพ.สต.บ้านวังยาว    175    150    135    118     59    161    194     –       992
25-โนนศิลา04477รพ.สต.บ้านหัน    182    194    100     97    223     –      200     –       996
25-โนนศิลา04478รพ.สต.เปือยใหญ่    175    169    149    150    106    108    113    115   1,085
25-โนนศิลา04479รพ.สต.หนองปลาหมอ    188    170    171     21     50     –         2     –       602
25-โนนศิลา04480รพ.สต.โนนแดง    340    271       1    240    311    239    236     –     1,638
25-โนนศิลา77652โรงพยาบาลโนนศิลา     78     72    155     84     83    102     97     70     741
29-เวียงเก่า04410รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวม     55     44     51     51     60     56     42     –       359
29-เวียงเก่า04415รพ.สต.เขาน้อย     70     57     59     22     64     56     68     –       396
29-เวียงเก่า04420รพ.สต.เมืองเก่าพัฒนา     49     44     48     33     55     61     61     –       351
29-เวียงเก่า77650โรงพยาบาลเวียงเก่า    117     96    128     88     91    123     76     –       719
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post รายละเอียดการผิดพลาดของข้อมูล (รหัสติดC)
Next post รวมรหัสเบิกCovidสิทธิUC