ตามหนังสือที่ สปสช ๖.๗๐ / ว.๑๖๖๘๙

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคโควิด-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดเพิ่มเติม โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีโรคโควิด 19 ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ค่าออกซิเจน สำหรับการดูแลรักษาใน Home Isolation หรือ Community Isolation

 • ๑.๑ นิยาม “ค่าออกซิเจน” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการให้ออกซิเจนแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการดูแลแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation ที่มีอาการเปลี่ยนแปลง หรือที่มีความจำเป็นต้องให้ออกซิเจนตามดุลยพินิจของแพทย์
 • ๑.๒ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย
  • ๑) เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  • ๒) สำหรับบริการตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
 • ๑.๓ อัตราจ่าย จ่ายตามจริงไม่เกิน ๔๕๐ บาทต่อวัน

๒. ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19

 • ๒.๑ นิยาม “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิต” หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ บุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยถือว่าเป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19
 • ๒.๒ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่าย
  • ๑) เป็นค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิต เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ บุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  • ๒) สำหรับบริการตั้งแต่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
 • ๒.๓ อัตราจ่าย จ่ายในอัตราเหมาจ่าย ๒,๕๐๐ บาทต่อผู้เสียชีวิต

๓. ค่าห้องรวมค่าอาหาร กรณีรับไว้เป็นผู้ป่วยใน สำหรับวันรับบริการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

 • ๓.๑ ค่าห้องดูแลรักษารวมค่าอาหาร สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) จ่ายตามจริงไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อวัน
 • ๓.๒ ค่าห้องดูแลรักษารวมค่าอาหาร สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการปานกลาง (สีเหลือง) จ่ายตามจริงไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อวัน
 • ๓.๓ ค่าห้องดูแลรักษารวมค่าอาหาร สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการรุนแรง (สีแดง) จ่ายตามจริงไม่เกิน ๗,๕๐๐ บาทต่อวัน

๔. ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment : PPE) หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ กรณีรับไว้เป็นผู้ป่วยใน สำหรับวันรับบริการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

 • ๔.๑ ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment : PPE) หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการเล็กน้อย (สีเขียว) จ่ายตามจริงไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อวัน
 • ๔.๒ ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment : PPE) หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการปานกลาง (สีเหลือง) จ่ายในอัตราชุดละ ๗๔๐ บาท ตามจริงไม่เกิน ๑๕ ชุดต่อวัน หรือไม่เกิน ๑๑,๑๐๐ บาทต่อวัน
 • ๔.๓ ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal protective equipment : PPE) หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สำหรับการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการรุนแรง (สีแดง) จ่ายในอัตราชุดละ ๗๔๐ บาท ตามจริงไม่เกิน ๓๐ ชุดต่อวัน หรือไม่เกิน ๒๒,๒๐๐ บาทต่อวัน

วิธีการบันทึกข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดได้จาก

https://eclaim.nhso.go.th/ เมนูดาวน์โหลด
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายฯ เพิ่มเติม6 ส.ค.2564
Next post ซักซ้อมการขอรับค่าใช้จ่าย Home Isolation และ Community Isolation