ท่านสามารถเลือกเนื้อหา รายการแบบฟอร์ม ได้โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่างนี้

  เลขที่เอกสาร รายการ
บัญชีรายชื่อแบบบัญชีรายชื่อระเบียบฯ ปี62
บัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อผปตขอคืน(covid-19)
บัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อผู้ประกันตนพร้อมจำนวนเงินที่ขอรับเงินคืน ฯ COVID19 (.docx)
สปส. 1-01แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง
สปส. 1-02หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
สปส. 1-03แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
สปส. 1-04หนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่อของสำนักงานประกันสังคม
สปส. 1-05คำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05) และข้อตกลงฯ
สปส. 1-10แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
สปส. 1-10/1หนังสือนำส่งเงินสมทบ
สปส. 1-11แบบส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39
สปส. 1-20แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39
สปส. 1-20/1แบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตน
สปส. 1-21แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
สปส. 1-23/1แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอ
สปส. 1-23/2แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย
สปส. 1-23/3แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
สปส. 1-24แบบคำร้องขอรับเงินไม่พึงชำระคืน
สปส. 1-34แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ
สปส. 1-40/1แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและทางเลือกการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สปส. 1-40/2แบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สปส. 1-40/3แบบคำขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน(กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
สปส. 1-40/5แบบคำขอรับเงินไม่พึงชำระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สปส. 1-40/6แบบคำขอรับเงินสมทบ และเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้า กรณียกเลิกบำนาญชราภาพ (ผปต.40)
สปส. 2-17/1แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม กรณีการรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางที่กำหนด
สปส. 2-18/1 งแบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สปส. 2-18/1 งแบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ายาเข้าออกช่องท้อง
สปส. 2-19แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม (สาหรับสถานพยาบาล)
สปส. 6-09แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน
สปส. 6-10แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน
สปส. 6-14รายชื่อผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับบัตรประกันสังคม (ใช้เฉพาะผู้ที่ยื่น สปส. 1-03 เกินกว่า 6 เดือน)
สปส. 6-15แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง
สปส. 6-16แบบขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
สปส. 6-17คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม
สปส. 9-02แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์
สปส.1-40แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สปส.2-01/3
สปส.2-01/ม.40แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.2-01/ม.40)
หนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40)
หนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจ แบบคำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
หนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39)
หนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจ (สำหรับสถานประกอบการ)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน
แบบฟอร์มแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
แบบฟอร์มแบบคำอุทธรณ์ตามพระราชบัญัติประกันสังคม พ.ศ 2533
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินบำเหน็จชราภาพระหว่างปีโดยไม่ขอรับผลประโยชน์ตอบแทน
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39
แบบฟอร์มคำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบบริกำรส่งข้อควำมผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ SMS
แบบฟอร์มหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
แบบฟอร์มแบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ผปต.มาตรา 40)
แบบฟอร์มแบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ (ผปต.มาตรา 40)
แบบฟอร์มแบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร
Happy
Happy
39 %
Sad
Sad
28 %
Excited
Excited
6 %
Sleepy
Sleepy
6 %
Angry
Angry
11 %
Surprise
Surprise
11 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post บัญชีแสดงรายชื่อตำแหน่งในสายงาน (ภาษาอังกฤษ)
Next post ตารางประเภทสิทธิย่อย