ชื่อตำแหน่งในภาษาอังกฤษของกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับประเภทชื่อตำแหน่งในสายงานชื่อตำแหน่งในสายงานภาษาอังกฤษ
1บริหารนักบริหาร Executive
2อำนวยการผู้อำนวยการDirector
3อำนวยการผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์) Director (Physician)
4วิชาการนักจัดการงานทั่วไปGeneral Administration Officer
5วิชาการนักทรัพยากรบุคคลHuman Resource Officer
6วิชาการนิติกรLegal Officer
7วิชาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนPlan and Policy Analyst
8วิชาการนักวิชาการพัสดุSupply Analyst
9วิชาการนักวิชาการสถิติStatistician
10วิชาการนักวิเทศสัมพันธ์ Foreign Relations Officer
11วิชาการนักวิชาการเงินและบัญชีFinance and Accounting Analyst
12วิชาการนักวิชาการตรวจสอบภายในInternal Auditor
13วิชาการนักประชาสัมพันธ์Public Relations Officer
14วิชาการนักวิชาการเผยแพร่Dissemination Technical Officer
15วิชาการนักกายภาพบำบัด Physiotherapist
16วิชาการนักจิตวิทยาPsychologist
17วิชาการทันตแพทย์Dentist
18วิชาการนักเทคนิคการแพทย์Medical Technologist
19วิชาการนายสัตวแพทย์Veterinarian
20วิชาการพยาบาลวิชาชีพRegistered Nurse
21วิชาการนายแพทย์Medical Physician
22วิชาการเภสัชกรPharmacist
23วิชาการนักโภชนาการNutritionist
24วิชาการนักรังสีการแพทย์Radiological Technologist
25วิชาการนักวิชาการสาธารณสุข Public Health Technical Officer
26วิชาการนักวิทยาศาสตร์การแพทย์Medical Scientist
27วิชาการช่างภาพการแพทย์ Medical Photographer
28วิชาการบรรณารักษ์Librarian
29วิชาการนักสังคมสงเคราะห์ Social Worker
30ทั่วไปเจ้าพนักงานธุรการGeneral Service Officer หรือ 
Office Clerk
31ทั่วไปเจ้าพนักงานพัสดุSupply Officer
32ทั่วไปเจ้าพนักงานเวชสถิติMedical Statistics Technician
33ทั่วไปเจ้าพนักงานสถิติStatistical Officer
34ทั่วไปเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีFinance and Accounting Officer
35ทั่วไปเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาAudio-Visual Officer
36ทั่วไปเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขDental Assistant
37ทั่วไปเจ้าพนักงานเภสัชกรรมPharmaceutical Assistant หรือ 
Pharmacy Technician
38ทั่วไปโภชนากรNutrition Officer
39ทั่วไปเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์Radiographer Technician
40ทั่วไปเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ Medical Technician Assistant หรือ 
Medical Science Technician
41ทั่วไปเจ้าพนักงานสาธารณสุขPublic Health Officer
42ทั่วไปเจ้าพนักงานอาชีวบำบัดVocational Therapy Technician
43ทั่วไปพยาบาลเทคนิคTechnical Nurse
44ทั่วไปนายช่างศิลป์Graphic Designer
45ทั่วไปช่างกายอุปกรณ์Prosthetic and Orthotic Technician
46ทั่วไปนายช่างเครื่องกลMechanic
47ทั่วไปนายช่างเทคนิคTechnician
48ทั่วไปนายช่างไฟฟ้าElectrician
49ทั่วไปนายช่างโยธาCivil Works Technician
50ทั่วไปเจ้าพนักงานห้องสมุดLibrary Service Officer

ประเภทตำแหน่ง (Position Category)

      
1. ตำแหน่งประเภทบริหาร (Executive Positions) (S)      
  ก. ระดับต้น (Primary Level) (S1)    
  ข. ระดับสูง (Higher Level) (S2)    

2. ตำแหน่งประเภทอำนวยการ (Managerial Positions) (M)      
  ก. ระดับต้น (Primary Level) (M1)    
  ข. ระดับสูง (Higher Level) (M2)    

3. ตำแหน่งประเภทวิชาการ (Knowledge Worker Positions) (K)      
  ก. ระดับปฏิบัติการ (Practitioner Level) (K1)    
  ข. ระดับชำนาญการ (Professional Level) (K2)    
  ค. ระดับชำนาญการพิเศษ (Senior Professional Level) (K3)    
  ง. ระดับเชี่ยวชาญ (Expert Level) (K4)    
  จ. ระดับทรงคุณวุฒิ (Advisory Level) (K5)    

4. ตำแหน่งประเภททั่วไป (General Positions) (O)      
  ก. ระดับปฏิบัติงาน (Operational Level) (O1)    
  ข. ระดับชำนาญงาน (Experienced Level) (O2)    
  ค. ระดับอาวุโส (Senior Level) (O3)    
  ง. ระดับทักษะพิเศษ (Highly Skilled Level) (O4)    
 

รูปแบบการใช้ชื่อตำแหน่งในสายงานคู่กับระดับตำแหน่งในแต่ละประเภทตำแหน่ง (ภาษาอังกฤษ)

         
ตัวอย่าง ตำแหน่งประเภทบริหาร  (Executive Positions)        

 •    นักบริหารต้น  Executive, Primary Level      
 •    นักบริหารสูง  Executive, Higher Level      


ตัวอย่าง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ  (Managerial Positions)         

 •    ผู้อำนวยการต้น  Director, Primary Level      
 •    ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สูง  Director (Physician), Higher Level


ตัวอย่าง ตำแหน่งประเภทวิชาการ  (Knowledge Worker Positions)   

 •    นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  Public Health Technical Officer, Practitioner Level
 •    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  Public Health Technical Officer, Professional Level
 •    นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  Public Health Technical Officer, Senior Professional Level
 •    นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  Public Health Technical Officer, Expert Level
 •    นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  Public Health Technical Officer, Advisory Level


ตัวอย่าง ตำแหน่งประเภททั่วไป  (General Positions)  

 •    เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน Public Health Officer, Operational Level
 •    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  Public Health Officer, Experienced Level
 •    เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส  Public Health Officer, Senior Level
Happy
Happy
75 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
25 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post รายการรหัสโรค(ICD-10) ของโรคมะเร็ง 7 ชนิด
Next post แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม