ภารกิจของสำนักงานประกันสังคมที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือการบริหารกองทุนเงินทดแทนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่งคงให้กับลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์เงินทดแทนเป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สำนักงานประกันสังคมโดยสำนักงานกองทุนเงินทดแทนได้ทำบันทึกข้อตกลงกับสถานพยาบาล ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้สถานพยาบาลเข้าเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ของกองทุนเงินทดแทน ทั้งแนวปฏิบัติการเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ดังนั้นสำนักงานกองทุนเงินทดแทน จึงได้จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการเป็นข้อตกลงการเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนและแนวปฏิบัติการจ่าย ค่ารักษาพยาบาลสำหรับสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน และเจ้าหน้าที่วินิจฉัยสำนักงานประกันสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้และถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างในการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนถูกต้องต่อไป

 • แนวปฏิบัติการเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน
 • แนวปฏิบัติการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้สถานพยาบาลในความตกลงกองทุนเงินทดแทน
 • แนวปฏิบัติในการพิจารณาการจ่ายค่ารักษาพยาบาลกองทุนเงินทดแทน
 • มติคณะกรรมการการแพทย์ ครั้งที่ 10/2557 ลงวันที่ 17 กันยายน 2557 มติคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 แนวทางการวินิจฉัยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างเนื่องจากการทำงาน
 • มติคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 6/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 คำอธิบายแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563
 • มติคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 การพิจารณาวินิจฉัย การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการทำงาน
 • มติคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การกำหนดนิยามคำว่า “การผ่าตัด”
 • มติคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์การจ่ายค่ากายภาพบำบัด
 • มติคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 หลักเกณฑ์การจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีกล้ามเนื้อหลังอักเสบ
 • มติคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 กรณีการรักษาการบาดเจ็บกระดูกหักผ่านเข้าข้อ
 • มติคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 แนวปฏิบัติกรณีบุคลากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเอดส์
 • มาตรฐานการรักษากรณีลูกจ้างสถานพยาบาลสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อเอดส์ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อเอดส์หรือได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 • มติคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 การพิจารณาคู่มือแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์ พ.ศ. 2563
 • แนวปฏิบัติการจ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์ตามคู่มือแนวทางการกำหนดค่าธรรมเนียมแพทย์ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม คณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน (ชุดที่ 14) ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
 • มติคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 แนวทางการพิจารณาจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีแพทย์ทางเลือก
 • มติคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการทำทันตกรรม
 • กรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน

ภาคผนวก

 • แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายและคำร้องขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ยื่นคำร้องกรอก (กท.16)
 • หนังสือรับรองของแพทย์ผู้รักษา (แบบกท.16/1)
 • หนังสือส่งตัวลูกจ้างเข้ารักษาพยาบาล (แบบกท.44)
 • แบบคำขอทบทวนคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอคณะกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน (แบบ กท.54)
 • แบบใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลสำหรับเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม
 • คำอธิบายรายการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
 • ใบสรุปปรึกษาค่ารักษาพยาบาล กรณีลูกจ้างเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (กท.55)
 • กฎกระทรวง เรื่องค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563
 • ประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่คณะกรรมการการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
 • ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง
 • ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดมาตรฐานสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน
 • เอกสารกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลระดับคลีนิกแนบท้าย
 • เอกสารกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลระดับต้นแนบท้ายประกาศ
 • เอกสารกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลระดับสูงแนบท้ายประกาศ
 • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) พ.ศ. 2561
 • บัญชีแนบท้าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) พ.ศ. 2561
 • ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ใบคำขออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 • หนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
 • ใบคำขอรับใบแทนหนังสืออนุมัติโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
50 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post การบันทึกข้อมูลผ่านระบบหมอพร้อม (MOPH Claim)
Next post CPG-Intermediate Careด้านแพทย์แผนไทย