รหัสสิทธิย่อยคำอธิบายกลุ่มucวันหมดอายุสิทธิหลัก
60อาสาสมัครมาเลเรีย2ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัวWEL
61บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครมาเลเรีย2ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัวWEL
62ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้าน2ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัวWEL
63บุคคลในครอบครัวของช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้าน2ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัวWEL
64ผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม2ตามวาระที่รับมอบหมายWEL
65บุคคลในครอบครัวของผู้บริหารโรงเรียนและครูของโรงเรียนเอกชนที่สอนศาสนาอิสลาม2ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัวWEL
66ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน2NoexpWEL
67ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน2NoexpWEL
68สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งบริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้ง ขึ้นไป2NoexpWEL
69หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการของกระทรวงกลาโหม2NoexpWEL
70อาสาสมัครคุมประพฤ กระทรวงยุติธรรม2ตามวาระที่ได้รับมอบหมายWEL
71เด็กอายุไม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์2ณ วันที่ ครบ 12 ปีบริบูรณ์WEL
72ผู้มีรายได้น้อย23 ปีWEL
73นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น23 ปีWEL
74ผู้พิการ2NoexpWEL
75ทหารผ่านศึกชั้น 1-3 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ2NoexpWEL
76พระภิกษุ สามเณร แม่ชี นักบวช และนักพรตในพระพุทธศาสนาซึ่งมีหนังสือสุทธิรับรอง2ตามสถานะภาพที่ปรากฎWEL
77ผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์2NoexpWEL
80บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 1-3 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ2NoexpWEL
81ผู้นำชุมชน (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล)2ตามวาระที่ได้รับมอบหมายWEL
82อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร2ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัวWEL
83ผู้นำศาสนาอิสลาม ( อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น)2ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัวWEL
84บุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลามของผู้นำศาสนาอิสลาม ( อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น)2ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัวWEL
85ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป2ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัวWEL
86บุคคลในครอบครัวของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป2ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัวWEL
87บุคคลในครอบครัวของผู้นำชุมชน (กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบล)2ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัวWEL
88บุคคลในครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือ อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร2ตามวันหมดอายุของเจ้าของบัตรประจำตัวWEL
89ช่วงอายุ 12-59 ปี1ระหว่างช่วงอายุ 12 – 59 ปีUCS
90ทหารเกณฑ์2ตามวันที่ปลดประจำการWEL
91ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ(ราชทัณฑ์)2ตามวันที่พ้นโทษWEL
92ผู้ที่พำนักในสถานที่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการ (สถานพินิจและสถานสงเคราะห์)2ตามช่วงเวลาที่อยู่ในความดูแลWEL
93นักเรียนทหาร2ตามวันที่จบการศึกษาWEL
94ทหารผ่านศึกชั้น 4 ที่มีบัตรทหารผ่านศึก รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ2NoexpWEL
95บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกชั้น 4 รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญสมรภูมิ2NoexpWEL
96ทหารพราน2ตามวันหมดอายุของบัตรประจำตัวWEL
97บุคคลในครอบครัวทหารของกรมสวัสดิการ 3 เหล่าทัพ2NoexpWEL
98บุคคลในครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ 12NoexpWEL
B1สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(ข้าราชการ)  OFC
B2สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(ลูกจ้างประจำ)  OFC
B3สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)  OFC
B4สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(บุคคลในครอบครัว)  OFC
B5สิทธิเบิกกรุงเทพมหานคร(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)  OFC
C1สิทธิเบิกหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ(เจ้าหน้าที่)  OFC
C2สิทธิเบิกหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ(พนักงาน)  OFC
C3สิทธิเบิกหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)  OFC
C4สิทธิเบิกจากหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ(บุคคลในครอบครัว)  OFC
C5สิทธิเบิกจากหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ (บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)  OFC
C6สิทธิเบิกจากหน่วยงานตนเองหรือรัฐวิสาหกิจ (กรณีได้รับสิทธิเฉพาะหน่วยงาน)  OFC
G1หน่วยงานรัฐอื่นๆ  OFC
L1สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ/ครูผู้ดูแลเด็ก/ครูผู้ช่วย)  LGO
L2สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(บุคคลในครอบครัว)  LGO
L3สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)  LGO
L4สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)  LGO
L5สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ข้าราชการการเมือง)  LGO
L6สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(บุคคลในครอบครัวข้าราชการการเมือง)  LGO
L9สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(ยังไม่ระบุตำแหน่ง)  LGO
N1เด็ก อายุ 0-7 ปีบริบูรณ์ 1 ปีNRH
N2แรงงานต่างด้าวทั่วไป อายุเกิน 7 ปี 1 ปีNRH
N3แรงงานต่างด้าวที่รอเข้าระบบประกันสังคม 3 เดือนNRH
N4แรงงานต่างด้าวทั่วไป อายุเกิน 7 ปี(ตรวจสุขภาพที่รพ.อื่น) 1 ปีNRH
N5แรงงานต่างด้าวที่รอเข้าระบบประกันสังคม(ตรวจสุขภาพที่รพ.อื่น) 3 เดือนNRH
O1สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ)  OFC
O2สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ)  OFC
O3สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)  OFC
O4สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว)  OFC
O5สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)  OFC
P1สิทธิครูเอกชน  PVT
P2สิทธิครูเอกชน(เบิกส่วนเกินหนึ่งแสนบาทจากกรมบัญชีกลาง)  PVT
P3สิทธิครูเอกชน(เบิกส่วนเกินหนึ่งแสนบาทจาก อปท.)  PVT
S1สิทธิเบิกกองทุนประกันสังคม(ผู้ประกันตน)  SSS
S2สิทธิเบิกประกันสังคม(เบิกส่วนต่างกรมบัญชีกลางได้เฉพาะกรณี)  SSS
S3สิทธิเบิกประกันสังคม(เบิกส่วนต่างจากอปท. ได้เฉพาะกรณี)  SSS
STสิทธิเบิกงานประกันสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข  STP
ตารางประเภทสิทธิย่อย ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Happy
Happy
79 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
5 %
Sleepy
Sleepy
11 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
5 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม
Next post การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชดเชยกรณีบริการแพทย์แผนไทย