รายงานการส่งข้อมูล SSOP วันที่ 4 ต.ค. 2564

ข้อมูลจากสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+F บนคีย์บอร์ด เพื่อค้นหาชื่อหรือรหัสหน่วยบริการได้

amperHcodehnamejanfebmaraprmayjunjulaugsepVisitรวม
01-เมืองขอนแก่น04248รพ.สต.สำราญ 53 33 28 36 35 34 34 37 35   325
01-เมืองขอนแก่น04249รพ.สต.บ้านโคก 58 35 60 38 29 40 48 4751406
01-เมืองขอนแก่น04250รพ.สต.โคกสี 21 25 24 27   8   8 12 14 39178
01-เมืองขอนแก่น04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี1851762052071631421222022251,627
01-เมืองขอนแก่น04252รพ.สต.ท่าพระ5304124764405144264874594524,196
01-เมืองขอนแก่น04253รพ.สต.บ้านทุ่ม1501251421221201821691251241,259
01-เมืองขอนแก่น04254รพ.สต.เมืองเก่า 75441 59 66 67 92 87 84 771,048
01-เมืองขอนแก่น04255รพ.สต.บ้านดอนบม123 58 97 59 59 91 88 67 79   721
01-เมืองขอนแก่น04256รพ.สต.บ้านผือ 54 45 58 64 66 65 59 54 56   521
01-เมืองขอนแก่น04257รพ.สต.พระลับ131 48113 70 63 77 57 32 48   639
01-เมืองขอนแก่น04258รพ.สต.สาวะถี 81 50121 72 76 60 60 50 72   642
01-เมืองขอนแก่น04259รพ.สต.บ้านโนนรัง 44117189 64 46 54 36 33 50   633
01-เมืองขอนแก่น04260รพ.สต.บ้านหว้า 63 58 49 39 47 68 73 79 71   547
01-เมืองขอนแก่น04261รพ.สต.บ้านค้อ 98116 97 63113 88 91 98 76   840
01-เมืองขอนแก่น04262รพ.สต.บ้านซำจาน 19 37 20 18 32 12 34 27 17   216
01-เมืองขอนแก่น04263รพ.สต.แดงใหญ่122 58 62 51 64 49 80 64 46   596
01-เมืองขอนแก่น04264รพ.สต.ดอนช้าง1511461111211281341341241271,176
01-เมืองขอนแก่น04265รพ.สต.ดอนหัน1461482562111461791021431551,486
01-เมืองขอนแก่น04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก2261291892152112032012223111,907
01-เมืองขอนแก่น04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง 49 47160 44 78 90 39 56 43   606
01-เมืองขอนแก่น04268รพ.สต.ศิลา 90 70 93 66 85 59 77 52 96   688
01-เมืองขอนแก่น04269รพ.สต.บ้านเป็ด 82103102 79 73 79 63 73 68   722
01-เมืองขอนแก่น04270รพ.สต.หนองตูม 52 64 34 32 51 73 82 60 64   512
01-เมืองขอนแก่น04271รพ.สต.บึงเนียม170198 65 41 85 49 36 39 65   748
01-เมืองขอนแก่น04272รพ.สต.โนนท่อน 71 57 97 60 73121 80 92 79   730
01-เมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น 5,805 7,292 9,297 6,121 4,655 6,097 4,199 1,555 –    45,021
01-เมืองขอนแก่น12414เทศบาลนครขอนแก่น 74 44 78 54 58 78 79 66 78   609
01-เมืองขอนแก่น14775ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 28 22 25 21 24 19 23 17 –     179
01-เมืองขอนแก่น14860ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ)546479600471437522465535 –  4,055
01-เมืองขอนแก่น14861ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)831533811594617706697651 –  5,440
01-เมืองขอนแก่น15166ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง2912122602472422352342222372,180
01-เมืองขอนแก่น23891ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร540511618492424406456494 –  3,941
01-เมืองขอนแก่น23936ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) 54 32 52 39 25 28 43 37 27   337
01-เมืองขอนแก่น77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 32103285213226271 –   –   –  1,130
01-เมืองขอนแก่น77766หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่1861812051752042272281861721,764
02-บ้านฝาง04273รพ.สต.หนองบัว 77112 26 24 48 26 38 26 29   406
02-บ้านฝาง04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง 66 69 22 72 56 36 25 –   –     346
02-บ้านฝาง04275รพ.สต.โนนฆ้อง121 92127116111122 65112 –     866
02-บ้านฝาง04276รพ.สต.บ้านเหล่า102 73 29   9 10 44 17 22   5   311
02-บ้านฝาง04277รพ.สต.ป่ามะนาว 84113 78 87 76 46 63 40 –     587
02-บ้านฝาง04278รพ.สต.โคกงาม 38 33 27 22 21 20149 –   –     310
02-บ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง7477018187146496616326236736,218
02-บ้านฝาง13896รพ.สต.บ้านแดง   9 13 14   9 –   –     2 –     148
02-บ้านฝาง15011รพ.สต.บ้านแก่นเท่า 38 31 29 25 45 42 39 38 20   307
02-บ้านฝาง99799ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง275133 31   7 18 34 13 13   9   533
03-พระยืน04279รพ.สต.พระบุ104 90103 95 91 81100 96 –     760
03-พระยืน04280รพ.สต.บ้านโต้น 75122114 99130122118103 –     883
03-พระยืน04281รพ.สต.หนองแวง 33 39 67 32 56 62 36 17 39   381
03-พระยืน04282รพ.สต.ขามป้อม 79 76 94 85 80114 67 78100   773
03-พระยืน10996รพ.พระยืน614562608640645585581888 1,3986,521
03-พระยืน13897รพ.สต.พระยืน 58 72 77130 48 98111117105   816
04-หนองเรือ04283รพ.สต.หนองเรือ 29180204216172143 –  128 851,157
04-หนองเรือ04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่ 10   9   5 13 16 16   8 14   798
04-หนองเรือ04285รพ.สต.บ้านเม็ง 44 41 18 14 54 51 26 30 –     278
04-หนองเรือ04286รพ.สต.บ้านกง 99127174102150 77 87 94 961,006
04-หนองเรือ04287รพ.สต.ยางคำ 23 10209 29 25 21 60 34 37   448
04-หนองเรือ04288รพ.สต.จระเข้2382352512562322572342282362,167
04-หนองเรือ04289รพ.สต.โนนทอง 99244 14158102 71 72101 10   871
04-หนองเรือ04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ1551391841871671611571591571,466
04-หนองเรือ04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ 15   2 22125 10 13 –   –     8   195
04-หนองเรือ04292รพ.สต.กุดกว้าง1051081551291231541471761401,237
04-หนองเรือ04293รพ.สต.โนนทัน 12 21 21 26 31 34 24 30 33   232
04-หนองเรือ04294รพ.สต.โนนสะอาด 49 30 70 93132 94 99 96 85   748
04-หนองเรือ04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ 15   3   3 12   6   6   9   8 1476
04-หนองเรือ04296รพ.สต.บ้านผือ 25 29 46 22 22 35 35 18 37   269
04-หนองเรือ10997รพ.หนองเรือ6776397456255746485716345785,691
04-หนองเรือ13898รพ.สต.บ้านหว้า 96100102 97   7 13 15 17 –     447
05-ชุมแพ04297รพ.สต.บ้านมาลา 16   8 10   9 23398 14 30 –     508
05-ชุมแพ04298รพ.สต.โนนหัน 10 22 18   9 22 20 12 –   –     113
05-ชุมแพ04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม113223140 19 20 20 29 45 10   619
05-ชุมแพ04300รพ.สต.โนนอุดม 46 16252 20 31 24 37 27 –      453
05-ชุมแพ04301รพ.สต.ขัวเรียง 75412 64122 16137 16 15 –     857
05-ชุมแพ04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่ 75268 13   9 17 30   7 20 –      439
05-ชุมแพ04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง 15 64 48208223 19 13   6 –     596
05-ชุมแพ04304รพ.สต.ไชยสอ 22   7 23 29 33 14 36 16 –     180
05-ชุมแพ04305รพ.สต.วังหินลาด 17 12 47 67 64114 79124 –     524
05-ชุมแพ04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ –   18   7 41 23 14 10 12 –     125
05-ชุมแพ04307รพ.สต.บ้านหนองผือ 57 37100 24 31 31 28   5 –     313
05-ชุมแพ04308รพ.สต.นาเพียง   2 –   10   4   6   3   1 –   –  26
05-ชุมแพ04309รพ.สต.หนองเขียด 21 13 17 11 23   6 19 39 –     149
05-ชุมแพ04310รพ.สต.หนองเสาเล้า 49 32 35 25 40 62 16 51 –     310
05-ชุมแพ04311รพ.สต.โนนสะอาด 24 51 46 52 45 47 44 36 –     345
05-ชุมแพ10998รพ.ชุมแพ 2,228 2,162 2,455 2,235 2,238 2,361 2,169 3,535 –    19,383
05-ชุมแพ12415ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 70 54 30135 33 –   28 –   –     350
05-ชุมแพ14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม 99113107117 61 65 –   30 –     592
05-ชุมแพ15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง 26 32 32 16 38 38 26 18 –     226
06-สีชมพู04312รพ.สต.สีชมพู –   –     3 –   –   –   –   –   –    3
06-สีชมพู04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม 16   3   5 –   –   –   –   –   –  24
06-สีชมพู04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน –   –     3 –   –   –   –   –   –    3
06-สีชมพู04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา   2 14   7 –     9 10 –   –     749
06-สีชมพู04316รพ.สต.ซำยาง 12 20 –   –   –   –   –   –   –  32
06-สีชมพู04317รพ.สต.หนองแดง   1   3   2 –     1   2 –   –   –    9
06-สีชมพู04318รพ.สต.อ่างทอง 63 82 101001751721501691511,072
06-สีชมพู04319รพ.สต.บ้านซำจำปา   2 –     2 –   –   –   –   –   –    4
06-สีชมพู04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ –     3   2   1   3 –   –   –   –    9
06-สีชมพู04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู   1   1   1   1 –     1   4 –   –    9
06-สีชมพู04322รพ.สต.บ้านใหม่ 61 71 69 68 68 70 65 –   –     472
06-สีชมพู04323รพ.สต.ภูห่าน   2   1 –   –   –   –   –   –    –    3
06-สีชมพู10999รพ.สีชมพู143130163128137145117140 –  1,103
06-สีชมพู13900รพ.สต.ศรีสุข –   –   –   –   –     2 –   –   –    2
07-น้ำพอง04324รพ.สต.น้ำพอง 95130100 76100104104116 –     825
07-น้ำพอง04325รพ.สต. ตำบลวังชัย1171211371691691861221081551,284
07-น้ำพอง04326รพ.สต.หนองกุง 11 21 32 13 18 10 –   34 –     139
07-น้ำพอง04327รพ.สต.บัวใหญ่120 35 57 71 46 98 41 18 12   498
07-น้ำพอง04328รพ.สต.บ้านคำบง 38 47 70 61 60 60 61 41 –     438
07-น้ำพอง04329รพ.สต.ม่วงหวาน187145179173190195164150 –  1,383
07-น้ำพอง04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ   4   3 20 23 –   16 14 19 15   114
07-น้ำพอง04331รพ.สต.บ้านขาม   7 –     8 –     4   5   8   7   443
07-น้ำพอง04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ 10   2   6   7 22 14 21 –   –  82
07-น้ำพอง04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ 13   7   8   8 10 22 16 18 –     102
07-น้ำพอง04334รพ.สต.บัวเงิน 10 15 19   4   1 12 –     7 1179
07-น้ำพอง04335รพ.สต.ทรายมูล 19 24 20 20 31 69 29 25 –     237
07-น้ำพอง04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า 12   8 17 17 29 18   5   5 –     111
07-น้ำพอง04337รพ.สต.ท่ากระเสริม   3 13   6   2   8 –     2   2   137
07-น้ำพอง04338รพ.สต.กุดพังทุย 13 12   7 18 17 11   2   9   897
07-น้ำพอง04339รพ.สต.กุดน้ำใส 64 44 58 42 71 44 58 45 –     426
07-น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง 1,366 1,448 1,627 1,356 1,574 1,494 1,221 1,286 1,128  12,500
07-น้ำพอง13901รพ.สต.สะอาด 32 29 31 33 32 16 22   7 –     202
07-น้ำพอง13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ 22 19 23 45 26 47 32 28 27   269
08-อุบลรัตน์04340รพ.สต.โคกสูง 63 32 39 39 23 36 22 40 –     294
08-อุบลรัตน์04341รพ.สต.บ้านดง 30 36 52 80 28 23 33 33 –     315
08-อุบลรัตน์04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย   7 10 10   8 19 11 –   –   –  65
08-อุบลรัตน์04343รพ.สต.นาคำ 24 29 35 18 21 20 –   –   20   167
08-อุบลรัตน์04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ 11   7   6 10 –   –   –   –   –  34
08-อุบลรัตน์04345รพ.สต.ทุ่งโป่ง 38 27 19 28   9 21 20 –   –     162
08-อุบลรัตน์11001รพ.อุบลรัตน์355313368300321393411254 –  2,715
08-อุบลรัตน์14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์ 43 48 52 35 43 54 35 32 –     342
08-อุบลรัตน์14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง –   12   7 –   –   –   –   –   –  19
09-กระนวน04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่ 27 40 42 30 32 44 35 35 41   326
09-กระนวน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง132 78 90 78 88 99 82 –   –     647
09-กระนวน04348รพ.สต.ห้วยโจด 50 14 30 12 23 21 –   –   –     150
09-กระนวน04349รพ.สต.บ้านโนนสัง   6 48 61 14 36 19 18 16 –     218
09-กระนวน04350รพ.สต.ห้วยยาง   1 11 –     7   5 –   –     4 –  28
09-กระนวน04351รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ –   –     4 –     1   1   2   6 –  14
09-กระนวน04352รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง 52 98 64 68 71 85 77 76 –     591
09-กระนวน04353รพ.สต.ดูนสาด 51 32 40 –   –   –   –   –   –     123
09-กระนวน04354รพ.สต.หนองโน 16   4 19 32   6   5   3 –   –  85
09-กระนวน04355รพ.สต.น้ำอ้อม   5 34129 66 10 35 71 11 –     361
09-กระนวน04356รพ.สต.หัวนาคำ 52 59 44 42 39 –   –   –   –     236
09-กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน344292404348336349420 –  3532,846
09-กระนวน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 21 18 16 20 16 14 22 23 –     150
10-บ้านไผ่04357รพ.สต.บ้านไผ่ 19133 34 31 35 35 73 46 –     406
10-บ้านไผ่04358รพ.สต.ในเมือง205174114 981251351341451331,263
10-บ้านไผ่04359รพ.สต.บ้านละว้า 26 85   5 14 40 19 17 –   –     206
10-บ้านไผ่04360รพ.สต.เมืองเพีย131 91122112115 851083391411,244
10-บ้านไผ่04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น 88 99 81 97 69 93 98116 –     741
10-บ้านไผ่04362รพ.สต.บ้านลาน122110 27 34 62105 93 98 –     651
10-บ้านไผ่04363รพ.สต.คำแคนเหนือ 14 28 22 29 13 –   –   –   –     106
10-บ้านไผ่04364รพ.สต.ภูเหล็ก 26 13 16   9 21   8 10 13 –     116
10-บ้านไผ่04365รพ.สต.ป่าปอ 72 77 72 35 49 –   –   –   –     305
10-บ้านไผ่04366รพ.สต.หินตั้ง 99 93 17 75 98 93 76 75 –     626
10-บ้านไผ่04367รพ.สต.หนองน้ำใส102 31 26 55 32 27 15 18 –     306
10-บ้านไผ่04368รพ.สต.บ้านนาโน 11 26 20 27 27 24 14 –   –     149
10-บ้านไผ่04369รพ.สต.หัวหนอง119122115111116111118118 –     930
10-บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่ 1,303 1,200 1,236 1,143 1,294 1,229 1,458 1,082 1,170  11,115
10-บ้านไผ่12416เทศบาลบ้านไผ่101 46 29 30 34 23 56113 –     432
10-บ้านไผ่15230ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง 24 35 41 21 32 23 31   6 –     213
10-บ้านไผ่15232ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ 88 13 16 18 19   7   7   9   1   178
10-บ้านไผ่15233ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ 41 31 37 23 34 12 17   7 21   223
11-เปือยน้อย04370รพ.สต.วังม่วง105104107104 95107 62 87 85   856
11-เปือยน้อย04371รพ.สต.ขามป้อม 76 82 68 72 67 71 58 38 35   567
11-เปือยน้อย04372รพ.สต.สระแก้ว 76 52 70 64 69 63 75 59 62   590
11-เปือยน้อย11003รพ.เปือยน้อย149106 98101 83133107107 10   894
12-พล04373รพ.สต.เมืองพล 37108173136 33 24 65 53 –     629
12-พล04374รพ.สต.โจดหนองแก –   76 48   2 –     1   4   2 14   147
12-พล04375รพ.สต.เก่างิ้ว 70 68 80 71 72 60 71 67 70   629
12-พล04376รพ.สต.หนองมะเขือ 12   9   6 18   8 10   9   6   987
12-พล04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ 58 65 77 49 67 64 99 72 33   584
12-พล04378รพ.สต.เพ็กใหญ่ 99185176162 89128 46151 691,105
12-พล04379รพ.สต.โคกสง่า 71 79 72   4 33 –   14 16 –     289
12-พล04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า 86 38 28 11 25 –   –   –   –     188
12-พล04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย 29   5   6   8 –   –     8 –   –  56
12-พล04382รพ.สต.ลอมคอม 45 64 64 60 70 72   1 76 58   510
12-พล04383รพ.สต.โนนข่า 89 87 92 92 –   19103 96 –     578
12-พล04384รพ.สต.โสกนกเต็น 59 36 49 69 64 52 –   –   44   373
12-พล04385รพ.สต.หัวทุ่ง 16 76 91 29 28 68 43 33 28   412
12-พล11004รพ.พล 1,380 1,545 1,762 1,389 1,527 1,426 1,484 1,362994  12,869
13-แวงใหญ่04386รพ.สต.คอนฉิม 36 24   1 12   2 18 19   6 12   130
13-แวงใหญ่04387รพ.สต.บ้านหนองแดง 19 22   8 17 10 16 21 22 16   151
13-แวงใหญ่04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง 13 33   1   3   1   8   4   6   271
13-แวงใหญ่04389รพ.สต.โนนทอง 11 21   2   9 32   1   3 –     382
13-แวงใหญ่04390รพ.สต.โนนสะอาด 77 35 23 65 29 55 50 22 27   383
13-แวงใหญ่11005รพ.แวงใหญ่134105134142152130158164 –  1,119
14-แวงน้อย04391รพ.สต.ก้านเหลือง 53 57 27 28 44 41 43 21 –     314
14-แวงน้อย04392รพ.สต.ท่านางแนว 44 48 49 48 42 46 48 43 –     368
14-แวงน้อย04393รพ.สต.ละหานนา134116 97100 88100 88 65 93   881
14-แวงน้อย04394รพ.สต.ท่าวัด 59 72 36 87 68 76 91 84 92   665
14-แวงน้อย04395รพ.สต.ทางขวาง 31 44 31 47 38 38 41 47 42   359
14-แวงน้อย11006รพ.แวงน้อย106100145 –   83 22 –  123142   721
15-หนองสองห้อง04396รพ.สต.หนองสองห้อง 27 17 23 25 –   18 17 15 19   161
15-หนองสองห้อง04397รพ.สต.คึมชาด 24 24 43 28 44 35 36 24   1   259
15-หนองสองห้อง04398รพ.สต.บ้านโนนแต้   5   5   5   4 10   1   1   1 –  32
15-หนองสองห้อง04399รพ.สต.โนนธาตุ   1 25 20   1   2   6   4   8   976
15-หนองสองห้อง04400รพ.สต.ตะกั่วป่า 13 15 11   5 13   4   7 17   287
15-หนองสองห้อง04401รพ.สต.สำโรง 42 40 50 38 40 42 50 34 44   380
15-หนองสองห้อง04402รพ.สต.หนองเม็ก 36 67 –   49   5 14 31 73 –     275
15-หนองสองห้อง04403รพ.สต.ดอนดู่ 35 44 31 34 38 44   9   9   2   246
15-หนองสองห้อง04404รพ.สต.ดงเค็ง 68 36 18 16 13 17   7 10   9   194
15-หนองสองห้อง04405รพ.สต.หันโจด 19 20 18 20 18 22 25 21 –     163
15-หนองสองห้อง04406รพ.สต.ดอนดั่ง 50 36 25 43 68103 67 34 –     426
15-หนองสองห้อง04407รพ.สต.วังหิน 48 14 15   9 10   3   5   9 –     113
15-หนองสองห้อง04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม 75 76 40 41 49 49 37 57 39   463
15-หนองสองห้อง11007รพ.หนองสองห้อง2652572711992002542101381641,958
16-ภูเวียง04409รพ.สต.บ้านเรือ   3 10   6 14   5   6 13   2   463
16-ภูเวียง04411รพ.สต.หว้าทอง 24 21 28 33 37 42 37 33 18   273
16-ภูเวียง04412รพ.สต.กุดขอนแก่น 23 41 38 44 58 86127137 86   640
16-ภูเวียง04413รพ.สต.นาชุมแสง121170107 87 58 87 74 23 –     727
16-ภูเวียง04414รพ.สต.นาหว้า 10   9   9   8   8   7   3 22 –  76
16-ภูเวียง04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร 56 88 84 74   5 25   6 12 –     350
16-ภูเวียง04417รพ.สต.หนองกุงเซิน 41 16 19 16 24 13 19 13 –     161
16-ภูเวียง04418รพ.สต.สงเปือย 13 11 13 16   5 29 14   8 –     109
16-ภูเวียง04419รพ.สต.ทุ่งชมพู 29 21 16   5   5   5 14   9   5   109
16-ภูเวียง04421รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ 28 39 31 36 47 22 24 –   –     227
16-ภูเวียง04422รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ   7 38 30 33 48 37 32 30 33   288
16-ภูเวียง11008รพ.ภูเวียง2692473392583152892962472812,541
17-มัญจาคีรี04423รพ.สต.สวนหม่อน 38 51 56 38 42 25 20 38 29   337
17-มัญจาคีรี04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์ 97 74 75 66 73 79 41 69 –     574
17-มัญจาคีรี04425รพ.สต.หนองแปน147120 80 57 70 75 58 73 –     680
17-มัญจาคีรี04426รพ.สต.โพนเพ็ก106 94100 89114122117120125   987
17-มัญจาคีรี04427รพ.สต.บ้านหนองขาม1061051181121191201231121131,028
17-มัญจาคีรี04428รพ.สต.คำแคน 25 25 44 47 48 18 13   8 –     228
17-มัญจาคีรี04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง 34 44 22 34 44 36 46 45 –     305
17-มัญจาคีรี04430รพ.สต.นาข่า125120117 99 57107 78 93 93   889
17-มัญจาคีรี04431รพ.สต.นางาม 65 56 76141123122148109127   967
17-มัญจาคีรี04432รพ.สต.ท่าศาลา 91 65 27 80121190196106 89   965
17-มัญจาคีรี11009รพ.มัญจาคีรี5193003693623223132543952493,083
17-มัญจาคีรี13903รพ.สต.บ้านกอก 52 63 18 91 23 53 56 62 39   457
18-ชนบท04433รพ.สต.บ้านนาฝาย1241251331341381351431521521,236
18-ชนบท04434รพ.สต.วังแสง 33 44 44 36 36 34 28 36 38   329
18-ชนบท04435รพ.สต.บ้านโนนข่า 68 40 77 49 77 51 77 32 48   519
18-ชนบท04436รพ.สต.ห้วยแก111117116 86 79173 91 68 60   901
18-ชนบท04437รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น 76 64 79 84 77110 94105 84   773
18-ชนบท04438รพ.สต.บ้านแท่น 53 99 88 94102 90106106 99   837
18-ชนบท04439รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย 37 30 32 43 35 42 40 21 –     280
18-ชนบท04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง 27 34 36 61 56 42 31 43 –      330
18-ชนบท04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่ 26 26 11 24 30 34 28 33 26   238
18-ชนบท04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม 37 51 30 35 32 36 28 34 –     283
18-ชนบท04443รพ.สต.ปอแดง 38 31 28 46 40 41 25 26 40   315
18-ชนบท11010รพ.ชนบท282287333325302292295186 –  2,302
19-เขาสวนกวาง04444รพ.สต.เขาสวนกวาง 71 23 47 43 54 47 76 70 –     431
19-เขาสวนกวาง04445รพ.สต.ดงเมืองแอม –   28 18 20 33 59 77101 37   373
19-เขาสวนกวาง04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ 19 24 19 26 38 35 13 23 –     197
19-เขาสวนกวาง04447รพ.สต.นางิ้ว   6 77 67 67 65 88 91 73 –     534
19-เขาสวนกวาง04448รพ.สต.บ้านป่าเปือย 25 29 30 37 34 32 27 30 26   270
19-เขาสวนกวาง04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์ 55 94 38 11 90 –   –   –   –     288
19-เขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง670540587503591542518620 –  4,571
20-ภูผาม่าน04450รพ.สต.โนนคอม   4   5   1   2 –   –   –   –   –  12
20-ภูผาม่าน04451รพ.สต.บ้านท่าขาม 13 14   8   2 –   –   –   –   –  37
20-ภูผาม่าน04452รพ.สต.นาฝาย 38 31 25 28 17 32   7 12   1   191
20-ภูผาม่าน04453รพ.สต.วังสวาบ   5   9   2   8 25 15 –   –   –  64
20-ภูผาม่าน04454รพ.สต.บ้านโนนสะอาด –   –   –     1 –   –   –   –   –    1
20-ภูผาม่าน11012รพ.ภูผาม่าน131 94139130191106120132 –  1,043
20-ภูผาม่าน14885รพ.สต.บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ –   –   –     1 –   –   –   –   –    1
21-ซำสูง04455รพ.สต.กระนวน 21 17   7   9 11 12   9 10 14   110
21-ซำสูง04456รพ.สต.คำแมด 69 25   6   6   9   6   3   8 –     132
21-ซำสูง04457รพ.สต.บ้านโนน   1   5   8   5 14   8 10 15 –  66
21-ซำสูง04458รพ.สต.คูคำ 88 97 87110 76 67 81 85 –     691
21-ซำสูง04459รพ.สต.ห้วยเตย 29 38 35 33 57 45 70 53 –     360
21-ซำสูง14132รพ.ซำสูง2271842081991792442272462611,975
22-โคกโพธิ์ไชย04460รพ.สต.บ้านโคก 79 73 60 66 71 79 62 71 –     561
22-โคกโพธิ์ไชย04461รพ.สต.โพธิ์ไชย113128103 58 61 90102 –   –     655
22-โคกโพธิ์ไชย04462รพ.สต.ซับสมบูรณ์ 92 88 89 67 68 61 43 25 –     533
22-โคกโพธิ์ไชย04463รพ.สต.นาแพง 86 85 63 66 91 72 –   –   –     463
22-โคกโพธิ์ไชย77651รพ.โคกโพธิ์ไชย 71 64 78 86 76 77 66 51 40   609
23-หนองนาคำ04464รพ.สต.กุดธาตุ 45 38 23 17   6   9   9 –   –     147
23-หนองนาคำ04465รพ.สต.บ้านหนองแวง 29 33 23 25 26 29 22 16 24   227
23-หนองนาคำ04466รพ.สต.บ้านโคก 40 20 20 25 45 37 45 20 –     252
23-หนองนาคำ04467รพ.สต.ขนวน 51 58 52 60 63181 45 39 19   568
23-หนองนาคำ04468รพ.สต.บ้านหนองกุง 22 47   4   8 15   1 41   5 –     143
23-หนองนาคำ77649รพ.หนองนาคำ 65 41 38 38 40 46 63 91 –     422
24-บ้านแฮด04469รพ.สต.บ้านแฮด 20 19 32 53 62 55 35 35 16   327
24-บ้านแฮด04470รพ.สต.บ้านขามเปี้ย 54 44 55 42 43 40 36 27 45   386
24-บ้านแฮด04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ 43 64 98 86 89 98106109100   793
24-บ้านแฮด04472รพ.สต.บ้านดง 63104 63 81 74 61 86 66 85   683
24-บ้านแฮด04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์ 49 75 45 20 32 36 24 39 28   348
24-บ้านแฮด04474รพ.สต.หนองแซง   9 11 19 16   9 13 11   8   9   105
24-บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1,357 1,175 1,478 1,063 1,086 1,230 1,057 1,183 1,059  10,688
24-บ้านแฮด14881รพ.สต.โคกสำราญ 80100 63 64 23 30111 77 24   572
25-โนนศิลา04475รพ.สต.โนนศิลา113 64 67   9 74 78 86 67 –     558
25-โนนศิลา04476รพ.สต.บ้านวังยาว175150135118 591611942332561,481
25-โนนศิลา04477รพ.สต.บ้านหัน182194100 97223 –  200223 –  1,219
25-โนนศิลา04478รพ.สต.เปือยใหญ่1751691491501061081131151301,215
25-โนนศิลา04479รพ.สต.หนองปลาหมอ188170171 21 50 –  3102142241,348
25-โนนศิลา04480รพ.สต.โนนแดง340271   12403112392363112442,193
25-โนนศิลา77652รพ.โนนศิลา 78 72155 84 83102 97 70113   854
29-เวียงเก่า04410รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวม 55 44 51 51 60 56 42 66 64   489
29-เวียงเก่า04415รพ.สต.เขาน้อย 70 57 59 22 64 56 68 68 79   543
29-เวียงเก่า04420รพ.สต.เมืองเก่าพัฒนา 49 44 48 33 55 61 61 45 45   441
29-เวียงเก่า77650รพ.เวียงเก่า117 96128 88 91123 76102115   936
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post การจัดทำแผนทางการเงิน ปี 2565
Next post แนวทางเบิกค่าใช้จ่ายการรักษาCovid19-คนไร้สิทธิ