1. ให้งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป เร่งรัต ติดตาม ทวงถามผู้ยืมเงินให้ส่งหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ก่อนครบกำหนด ๓ วันทำการ ให้ผู้ยืมลงนามรับทราบและดำเนินการส่งคืนตามกำหนดในสัญญาการยืมเงิน
  2. ให้งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับของทางราชการ และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
    • ๒.๑ กรณีเดินทางไปราชการ (ภายในประเทศ ให้ส่งคืนภายใน ๑๕ วัน นับจากกวันที่กลับมาปฏิบัติราชการ
    • ๒.๒ กรณียืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่รับเงินยืม
  3. เจ้าหน้าที่การเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ผู้รับผิดชอบรับหลักฐานการจ่ายและ/หรือเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) จากผู้ยืมเงินตามกำหนดในสัญญาการยืมเงิน โดยออกใบรับใบสำคัญ (กรณีเป็นหลักฐานการจ่าย) และใบเสร็จรับเงิน (กรณีมีเงินเหลือจ่าย) ให้แก่ผู้ยืมเงิน และหากมีเงินเหลือจ่ายเกินร้อยละ ๑0 ของวงเงินยืม ผู้ยืมเงินต้องขี้แจงเหตุผลประกอบอย่างชัดเจน
  4. หากผู้ยืมเงินไม่ส่งหลักฐานการจ่าย เพื่อชดใช้เงินยืมและ/หรือเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ตามกำหนดในสัญญาการยืมเงิน ให้งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป รายงานผู้บริหารสูงสุด และดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินอื่นที่พึ่งได้รับจากราชการชำระคืนสัญญายืม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอแจ้งแนวทางในการส่งคืนเงินยืมราชการ ดังนี้

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ประชุมเครือข่ายศูนย์บริการหลักประกันปี66
Next post แนวปฏิบัติในการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน