การจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin 2565)
และแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง
หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดตัวชี้วัดด้านการเงินการคลัง คือ ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตการเงิน ระดับ ๗ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๔ และระดับ ๖ เป้าหมายไม่เกินร้อยละ ๖ จึงมีนโยบายให้หน่วยบริการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑ ประเด็นที่ ๖ ระบบธรรมาภิบาล ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบำรุงในโรงพยาบาล) พบว่าหน่วยบริการส่วนใหญ่มีแนวทางการจัดทำแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงแต่ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วน เพื่อให้การจัดทำแผนทางการเงิน (Planin) และแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีความเชื่อมโยง สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพ จึงขอให้หน่วยบริการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. แผนทางการเงิน (Planfin) ปีงบประมาณ พ.ศ, ๒๕๖๕ หน่วยงานที่จัดทำ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
  • ๑.๑ ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงิน (Planin) ตามคู่มือการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin2565) และส่งผ่านเว็บไซต์ http://planfin.cfo.in.th ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
  • ๑.๒ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุมัติแผนทางการเงิน (Planfin)
  • ๑.๓ เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
 2. แผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานที่จัดทำ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • ๒.๑ ดำเนินการจัดทำแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
  • ๒.๒ เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุมัติแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
  • ๒.๓ หน่วยบริการจัดเก็บแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ไว้ที่หน่วยบริการเพื่อการกำกับและติดตามการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำแผนทางการเงิน (Planfin)/ และแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบำรุง ได้ที่เว็บไซต์ https://hfo64.cfo.in.th

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอให้หน่วยบริการในสังกัด ดำเนินการจัดทำแผนทางการเงินทั้ง ๒ แผน

ส่งให้งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นไฟล์ Excel ทาง E-Mail: K.thammapon@gmail.com พร้อมด้วยหนังสือนำส่ง ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post แนวทางการเรียกเก็บผู้ป่วยนอก ปี2565
Next post รายงานการส่งข้อมูล SSOP วันที่ 4 ต.ค. 2564