รวมอัตราส่วนทางการเงิน ที่ใช้วัดการดำเนินกิจการ โดยแบ่งกลุ่มดัชนีอัตราส่วนทางการเงินเป็น 3 กลุ่ม คือ

 • อัตราส่วนที่วัดสภาพคล่องทางการเงิน
 • อัตราส่วนที่วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 • อัตราส่วนที่วัดประสิทธิภาพในการทำกำไร

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 100-Current Ratio

 • หน่วยนับ เท่า
 • กลุ่มของอัตราส่วน 1.สภาพคล่อง
 • สูตรการคำนวณ X/Y
 • ค่า X มาจาก สินทรัพย์หมุนเวียน
 • ค่า Y มาจาก หนี้สินหมุนเวียน

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 101Quick Ratio

 • หน่วยนับ เท่า
 • กลุ่มของอัตราส่วน 1.สภาพคล่อง
 • สูตรการคำนวณ X/Y
 • ค่า X มาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและลูกหนี้
 • ค่า Y มาจาก หนี้สินหมุนเวียน

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 102Cash Ratio

 • หน่วยนับ เท่า
 • กลุ่มของอัตราส่วน 1.สภาพคล่อง
 • สูตรการคำนวณ X/Y
 • ค่า X มาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 • ค่า Y มาจาก หนี้สินหมุนเวียน

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 103-อัตราส่วนลูกหนี้ต่อสินทรัพย์หมุนเวียน

 • หน่วยนับ เท่า
 • กลุ่มของอัตราส่วน 1.สภาพคล่อง
 • สูตรการคำนวณ X/Y
 • ค่า X มาจาก ลูกหนี้รวม
 • ค่า Y มาจาก สินทรัพย์หมุนเวียน

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 104Networking Capital

 • หน่วยนับ บาท
 • กลุ่มของอัตราส่วน 1.สภาพคล่อง
 • สูตรการคำนวณ X-Y
 • ค่า X มาจาก สินทรัพย์หมุนเวียน
 • ค่า Y มาจาก หนี้สินหมุนเวียน

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 105เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)

 • หน่วยนับ บาท
 • กลุ่มของอัตราส่วน 1.สภาพคล่อง
 • สูตรการคำนวณ X-Y
 • ค่า X มาจาก เงินบำรุงคงเหลือ+
 • ค่า Y มาจาก เงินบำรุงคงเหลือ-

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 105.1เงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ต่อหนี้สินหมุนเวียน

 • หน่วยนับ เท่า
 • กลุ่มของอัตราส่วน 1.สภาพคล่อง
 • สูตรการคำนวณ X/Y
 • ค่า X มาจาก เงินบำรุงคงเหลือ+
 • ค่า Y มาจาก หนี้สินหมุนเวียน

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 260Average Payment Period (ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา)

 • หน่วยนับ วัน
 • กลุ่มของอัตราส่วน 2.ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น
 • ค่า X มาจาก เจ้าหนี้การค้า(ยา วชช.)คงเหลือเฉลี่ย
 • ค่า Y มาจาก เจ้าหนี้การค้า(ยา วชช.)รวม

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 261Average Collection Period-สิทธิ UC

 • หน่วยนับ วัน
 • กลุ่มของอัตราส่วน 2.ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น
 • ค่า X มาจาก ลูกหนี้ค่ารักษาสิทธิ UC เฉลี่ย
 • ค่า Y มาจาก รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ UC สุทธิ

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 262Average Collection Period- CSMBS

 • หน่วยนับ วัน
 • กลุ่มของอัตราส่วน 2.ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น
 • ค่า X มาจาก ลูกหนี้ค่ารักษาสิทธิ CS เฉลี่ย
 • ค่า Y มาจาก รายได้ค่ารักษาพยาบาล CS สุทธิ

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 263Average Collection Period-SSS

 • หน่วยนับ วัน
 • กลุ่มของอัตราส่วน 2.ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น
 • ค่า X มาจาก ลูกหนี้ค่ารักษาสิทธิ SS (ในเครือข่าย) เฉลี่ย
 • ค่า Y มาจาก รายได้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ SS สุทธิ

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 264Inventory Management

 • หน่วยนับ วัน
 • กลุ่มของอัตราส่วน 2.ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*จำนวนวันของเดือนนั้น
 • ค่า X มาจาก วัสดุคงคลังเฉลี่ย(ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา)
 • ค่า Y มาจาก วัสดุใช้ไป (ยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา)

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 302อัตรากำไรขั้นต้น(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก กำไรขั้นต้น (ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)
 • ค่า Y มาจาก รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 303อัตรากำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก กำไรขั้นต้น(มีค่าเสื่อมฯ)
 • ค่า Y มาจาก รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 304อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก กำไรจากการดำเนินงาน(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)
 • ค่า Y มาจาก รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 305อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก กำไรจากการดำเนินงาน(มีค่าเสื่อมฯ)
 • ค่า Y มาจาก รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล/รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร/รายได้กองทุน

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 306อัตรากำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)
 • ค่า Y มาจาก รายได้รวม

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 307อัตรากำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)
 • ค่า Y มาจาก รายได้รวม

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 310ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้จากการบริการ %

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก ค่าใช้จ่ายรวม
 • ค่า Y มาจาก รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 311ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อค่าใช้จ่ายรวม %

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล
 • ค่า Y มาจาก ค่าใช้จ่ายรวม

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 312ค่าใช้จ่ายดำเนินการต่อค่าใช้จ่ายรวม %

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก ค่าใช้จ่ายดำเนินการ
 • ค่า Y มาจาก ค่าใช้จ่ายรวม

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 313ค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อค่าใช้จ่ายรวม %

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก ค่าใช้จ่ายบุคลากรรวม
 • ค่า Y มาจาก ค่าใช้จ่ายรวม

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 314กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก กำไรสุทธิ(ไม่มีค่าเสื่อมฯ)
 • ค่า Y มาจาก สินทรัพย์รวม

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 315กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)ต่อสินทรัพย์รวม %

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก กำไรสุทธิ(มีค่าเสื่อมฯ)
 • ค่า Y มาจาก สินทรัพย์รวม

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 316I/E Ratio

 • หน่วยนับ เท่า
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ X/Y
 • ค่า X มาจาก รายได้รวม
 • ค่า Y มาจาก ค่าใช้จ่ายรวม

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 320Operating Margin %

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก EBITDA
 • ค่า Y มาจาก รวมรายได้ค่ารักษาพยาบาล

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 321Return on Asset %

 • หน่วยนับ %
 • กลุ่มของอัตราส่วน 3.ประสิทธิภาพในการทำกำไร
 • สูตรการคำนวณ (X/Y)*100
 • ค่า X มาจาก รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
 • ค่า Y มาจาก สินทรัพย์รวม

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 333EBITDA

 • หน่วยนับ บาท
 • กลุ่มของอัตราส่วน 1.สภาพคล่อง
 • สูตรการคำนวณ X-Y
 • ค่า X มาจาก รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)
 • ค่า Y มาจาก ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมฯ)

รหัสและชื่ออัตราส่วนทางการเงิน 334NI+Depreciation

 • หน่วยนับ บาท
 • กลุ่มของอัตราส่วน 1.สภาพคล่อง
 • สูตรการคำนวณ X-Y
 • ค่า X มาจาก รายได้รวม
 • ค่า Y มาจาก ค่าใช้จ่ายรวม
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post การบริหารการเงินการคลัง (CFO) รพ.
Next post ประชุมกองทุนต่างด้าว8-9ก.ย.65