สถานการณ์เรียกเก็บรายได้รพ.สต.2566

สถานการณ์การเรียกเก็บเงินรายได้ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดขอนแก่น สังกัด อบจ.ขอนแก่น ปี 2566

แนวทางการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงให้แก่กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สถานพยาบาลที่ต้องการเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะต้องมีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้


No More Posts