รายงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม SSOP ปี 2564 ข้อมูล ณ 5 ก.ค. 2564

ข้อมูลจากสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
 สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อหรือรหัสหน่วยบริการได้ 
amperรหัสhnamejanfebmaraprmayjunรวม
01-เมืองขอนแก่น04248รพ.สต.สำราญ            53            33             28            36              35            34            219
01-เมืองขอนแก่น04249รพ.สต.บ้านโคก            58            35             60            38              29             –              220
01-เมืองขอนแก่น04250รพ.สต.โคกสี            21            25             24            27                8             –              105
01-เมืองขอนแก่น04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี         185          176           205          207            163          142        1,078
01-เมืองขอนแก่น04252รพ.สต.ท่าพระ         530          412           476          440            514          411        2,783
01-เมืองขอนแก่น04253รพ.สต.บ้านทุ่ม         150          125           142          122            120          182            841
01-เมืองขอนแก่น04254รพ.สต.เมืองเก่า            75          441             59            66              67            92            800
01-เมืองขอนแก่น04255รพ.สต.บ้านดอนบม         123            58             97            59              59            91            487
01-เมืองขอนแก่น04256รพ.สต.บ้านผือ            54            45             58            64              66            65            352
01-เมืองขอนแก่น04257รพ.สต.พระลับ         131            48           113            70              63            77            502
01-เมืองขอนแก่น04258รพ.สต.สาวะถี            81            50           121            72              76            60            460
01-เมืองขอนแก่น04259รพ.สต.บ้านโนนรัง            44          117           189            64              46            54            514
01-เมืองขอนแก่น04260รพ.สต.บ้านหว้า            63            58             49            39              47            68            324
01-เมืองขอนแก่น04261รพ.สต.บ้านค้อ            98          116             97            63            113            88            575
01-เมืองขอนแก่น04262รพ.สต.บ้านซำจาน            19            37             20            18              32            12            138
01-เมืองขอนแก่น04263รพ.สต.แดงใหญ่         122            58             62            51              64            49            406
01-เมืองขอนแก่น04264รพ.สต.ดอนช้าง         151          146           111          121            128          126            783
01-เมืองขอนแก่น04265รพ.สต.ดอนหัน         146          148           256          211            146          159        1,066
01-เมืองขอนแก่น04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก         226          129           189          215            211          203        1,173
01-เมืองขอนแก่น04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง            49            47           160            44              78            90            468
01-เมืองขอนแก่น04268รพ.สต.ศิลา            90            70             93            66              85            59            463
01-เมืองขอนแก่น04269รพ.สต.บ้านเป็ด            82          103           102            79              73            79            518
01-เมืองขอนแก่น04270รพ.สต.หนองตูม            52            64             34            32              51            73            306
01-เมืองขอนแก่น04271รพ.สต.บึงเนียม         170          198             65            41              85            49            608
01-เมืองขอนแก่น04272รพ.สต.โนนท่อน            71            57             97            60              73          113            471
01-เมืองขอนแก่น10670โรงพยาบาลขอนแก่น      5,809      7,555     10,617      6,121        4,416      3,328      37,846
01-เมืองขอนแก่น12414เทศบาลนครขอนแก่น            74            44             78            54              58            78            386
01-เมืองขอนแก่น14775ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย)            28            22             25            21              24             –              120
01-เมืองขอนแก่น14860ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ)         546          479           600          471            437          522        3,055
01-เมืองขอนแก่น14861ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)         831          533           811          594            617          706        4,092
01-เมืองขอนแก่น15166ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง         291          212           260          247            242          235        1,487
01-เมืองขอนแก่น23891ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร         540          511           618          492            424             –          2,585
01-เมืองขอนแก่น23936ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่)            54            32             52            39              25             –              202
01-เมืองขอนแก่น77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง            32          103           285          213            226             –              859
01-เมืองขอนแก่น77766หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่         186          181           205          175            204          203        1,154
02-บ้านฝาง04273รพ.สต.หนองบัว            77          112             26            24              48            26            313
02-บ้านฝาง04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง            66            69             22            72              56             –              285
02-บ้านฝาง04275รพ.สต.โนนฆ้อง         121            92           127          116            111          101            668
02-บ้านฝาง04276รพ.สต.บ้านเหล่า         102            73             29              9              10             –              223
02-บ้านฝาง04277รพ.สต.ป่ามะนาว            84          113             78            87              76             –              438
02-บ้านฝาง04278รพ.สต.โคกงาม            38            33             27            22               –              20            140
02-บ้านฝาง10995โรงพยาบาลบ้านฝาง         747          701           818          714            649          635        4,264
02-บ้านฝาง13896รพ.สต.บ้านแดง              9            13             28              9               –               –                59
02-บ้านฝาง15011รพ.สต.บ้านแก่นเท่า            38            31             29            25              45            41            209
02-บ้านฝาง99799ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง         275          133             31              7              18             –              464
03-พระยืน04279รพ.สต.พระบุ         104            90           103            95              91            81            564
03-พระยืน04280รพ.สต.บ้านโต้น            75          122           114            99            130          122            662
03-พระยืน04281รพ.สต.หนองแวง            33            39             67            32              56            62            289
03-พระยืน04282รพ.สต.ขามป้อม            79            76             94            85              80          114            528
03-พระยืน10996โรงพยาบาลพระยืน         614          562           608          640            645          585        3,654
03-พระยืน13897รพ.สต.พระยืน            58            72             77          130              48            98            483
04-หนองเรือ04283รพ.สต.หนองเรือ            29          180           204          216            172          143            944
04-หนองเรือ04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่            10               9                5            13              16            16              69
04-หนองเรือ04285รพ.สต.บ้านเม็ง            44            41             18            14              54            51            222
04-หนองเรือ04286รพ.สต.บ้านกง            99          127           174          102            150            77            729
04-หนองเรือ04287รพ.สต.ยางคำ            23            10           209            29              25            21            317
04-หนองเรือ04288รพ.สต.จระเข้         238          235           251          256            232          257        1,469
04-หนองเรือ04289รพ.สต.โนนทอง            99          244             14          158            102            71            688
04-หนองเรือ04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ         155          139           184          187            167          161            993
04-หนองเรือ04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ            15               2             22          125              10            13            187
04-หนองเรือ04292รพ.สต.กุดกว้าง         105          108           155          129            123          154            774
04-หนองเรือ04293รพ.สต.โนนทัน            12            21              –               –                 –               –                33
04-หนองเรือ04294รพ.สต.โนนสะอาด            49            30             70            93            132            94            468
04-หนองเรือ04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์            15               3                3            12                6              6              45
04-หนองเรือ04296รพ.สต.บ้านผือ            25            29             46            22              22            35            179
04-หนองเรือ10997โรงพยาบาลหนองเรือ         677          686           745          625            574          594        3,901
04-หนองเรือ13898รพ.สต.บ้านหว้า            96          100           102            97                7            13            415
05-ชุมแพ04297รพ.สต.บ้านมาลา            16               8             10              9              23             –                66
05-ชุมแพ04298รพ.สต.โนนหัน            10            22             18              9              22             –                81
05-ชุมแพ04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม         113          223           140            19              20            20            535
05-ชุมแพ04300รพ.สต.โนนอุดม            46            16           252            20              31             –              365
05-ชุมแพ04301รพ.สต.ขัวเรียง            75          412             64          122              16             –              689
05-ชุมแพ04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่            75          268             13              9              17             –              382
05-ชุมแพ04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง            15            64             48          208            223             –              558
05-ชุมแพ04304รพ.สต.ไชยสอ            22               7             23            29              33             –              114
05-ชุมแพ04305รพ.สต.วังหินลาด            17            12             47            67              64             –              207
05-ชุมแพ04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้             –              18                7            41              23             –                89
05-ชุมแพ04307รพ.สต.บ้านหนองผือ            57            37           100            24              31             –              249
05-ชุมแพ04308รพ.สต.นาเพียง              2             –               10              4                6              3              25
05-ชุมแพ04309รพ.สต.หนองเขียด            21            13             17            11              23              6              91
05-ชุมแพ04310รพ.สต.หนองเสาเล้า            49            32             35            25              40             –              181
05-ชุมแพ04311รพ.สต.โนนสะอาด            24            51             46            52              45             –              218
05-ชุมแพ10998โรงพยาบาลชุมแพ      2,228      2,162       2,455      2,235        2,238             –        11,318
05-ชุมแพ12415ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน            70            54             30          135              33             –              322
05-ชุมแพ14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม            99          113           107          117              61             –              497
05-ชุมแพ15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง            26            32             32            16              38             –              144
06-สีชมพู04312รพ.สต.สีชมพู             –               –                  3             –                 –               –                  3
06-สีชมพู04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม            16               3                5             –                 –               –                24
06-สีชมพู04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน             –               –                  3             –                 –               –                  3
06-สีชมพู04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา              2            14                7             –                  9            10              42
06-สีชมพู04316รพ.สต.ซำยาง            12            20              –               –                 –               –                32
06-สีชมพู04317รพ.สต.หนองแดง              1               3                2             –                 –               –                  6
06-สีชมพู04318รพ.สต.อ่างทอง            63            82             10          100            175          172            602
06-สีชมพู04319รพ.สต.บ้านซำจำปา              2             –                  2             –                 –               –                  4
06-สีชมพู04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์             –                 3                2              1                3             –                  9
06-สีชมพู04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู              1               1                1              1               –               –                  4
06-สีชมพู04322รพ.สต.บ้านใหม่            61            71             69             –                 –               –              201
06-สีชมพู04323รพ.สต.ภูห่าน              2               1              –               –                 –               –                  3
06-สีชมพู10999โรงพยาบาลสีชมพู         143          130           163          128            137             –              701
06-สีชมพู13900รพ.สต.ศรีสุข             –               –                –               –                 –                2                2
07-น้ำพอง04324รพ.สต.น้ำพอง            95          130           100            76            100             –              501
07-น้ำพอง04325รพ.สต. ตำบลวังชัย         117          121           137          169            169          186            899
07-น้ำพอง04326รพ.สต.หนองกุง            11            21             32            13              18             –                95
07-น้ำพอง04327รพ.สต.บัวใหญ่         120            35             57            71              46             –              329
07-น้ำพอง04328รพ.สต.บ้านคำบง            38            47             70            61              60             –              276
07-น้ำพอง04329รพ.สต.ม่วงหวาน         187          145           179          173            190             –              874
07-น้ำพอง04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ              4               3             20            23               –              16              66
07-น้ำพอง04331รพ.สต.บ้านขาม              7             –                  8             –                  4              5              24
07-น้ำพอง04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่            10               2                6              7              22             –                47
07-น้ำพอง04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่            13               7                8              8              10             –                46
07-น้ำพอง04334รพ.สต.บัวเงิน            10            15             19              4                1             –                49
07-น้ำพอง04335รพ.สต.ทรายมูล            19            24             20            20              31            69            183
07-น้ำพอง04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า            12               8             17            17               –               –                54
07-น้ำพอง04337รพ.สต.ท่ากระเสริม              3            13                6              2                8             –                32
07-น้ำพอง04338รพ.สต.กุดพังทุย            13            12                7            18              17             –                67
07-น้ำพอง04339รพ.สต.กุดน้ำใส            64            44             58            42              71             –              279
07-น้ำพอง11000โรงพยาบาลน้ำพอง      1,366      1,448       1,627      1,356        1,574      1,390        8,761
07-น้ำพอง13901รพ.สต.สะอาด            32            29             31            33              32             –              157
07-น้ำพอง13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ            22            19             23            45              26            47            182
08-อุบลรัตน์04340รพ.สต.โคกสูง            63            32             39            39              23            36            232
08-อุบลรัตน์04341รพ.สต.บ้านดง            30            36             52            80              28             –              226
08-อุบลรัตน์04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย              7            10             10              8              19            11              65
08-อุบลรัตน์04343รพ.สต.นาคำ            24            29             35            18              21            20            147
08-อุบลรัตน์04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ            11               7                6            10               –               –                34
08-อุบลรัตน์04345รพ.สต.ทุ่งโป่ง            38            27             19            28                9             –              121
08-อุบลรัตน์11001โรงพยาบาลอุบลรัตน์         355          313           368          300            320             –          1,656
08-อุบลรัตน์14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์            43            48             52            35              43             –              221
08-อุบลรัตน์14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง             –              12                7             –                 –               –                19
09-กระนวน04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่            27            40             42            30              32            44            215
09-กระนวน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง         132            78             90            78              88             –              466
09-กระนวน04348รพ.สต.ห้วยโจด            50            14             30            12              23             –              129
09-กระนวน04349รพ.สต.บ้านโนนสัง              6            48             61            14              36             –              165
09-กระนวน04350รพ.สต.ห้วยยาง              1            11              –                7                5             –                24
09-กระนวน04351รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์             –               –                  4             –                  1             –                  5
09-กระนวน04352รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง            52            98             64            68              71            85            438
09-กระนวน04353รพ.สต.ดูนสาด            51            32             40             –                 –               –              123
09-กระนวน04354รพ.สต.หนองโน            16               4             19            32                6              5              82
09-กระนวน04355รพ.สต.น้ำอ้อม              5            34           129            66               –               –              234
09-กระนวน04356รพ.สต.หัวนาคำ            52            59             44            42              39             –              236
09-กระนวน11445โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน         344          292           404          348            336          349        2,073
09-กระนวน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง            21            18             16            20              16            14            105
10-บ้านไผ่04357รพ.สต.บ้านไผ่            19          133             34            29               –               –              215
10-บ้านไผ่04358รพ.สต.ในเมือง         205          174           114            98            125          135            851
10-บ้านไผ่04359รพ.สต.บ้านละว้า            26            85                5            14              40             –              170
10-บ้านไผ่04360รพ.สต.เมืองเพีย         131            91           122          112            115            46            617
10-บ้านไผ่04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น            88            99             81            97              69            93            527
10-บ้านไผ่04362รพ.สต.บ้านลาน         122          110             27            34              62             –              355
10-บ้านไผ่04363รพ.สต.คำแคนเหนือ            14            28             22            29              13             –              106
10-บ้านไผ่04364รพ.สต.ภูเหล็ก            26            13             16              9              21              8              93
10-บ้านไผ่04365รพ.สต.ป่าปอ            72            77             72            35               –               –              256
10-บ้านไผ่04366รพ.สต.หินตั้ง            99            93             17            75              98             –              382
10-บ้านไผ่04367รพ.สต.หนองน้ำใส            92            22             26            53              32            20            245
10-บ้านไผ่04368รพ.สต.บ้านนาโน            11            26             20            27              27             –              111
10-บ้านไผ่04369รพ.สต.หัวหนอง         119          122           115          111            116             –              583
10-บ้านไผ่11002โรงพยาบาลบ้านไผ่      1,303      1,200       1,236      1,143        1,294      1,229        7,405
10-บ้านไผ่12416เทศบาลบ้านไผ่         101            46             29            30              34             –              240
10-บ้านไผ่15230ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง            24            35             41            21              32            23            176
10-บ้านไผ่15232ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่            88            13             16            18              19              7            161
10-บ้านไผ่15233ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์            41            31             37            23              34            12            178
11-เปือยน้อย04370รพ.สต.วังม่วง         105          104           107          104              95          107            622
11-เปือยน้อย04371รพ.สต.ขามป้อม            76            82             68            72              67            71            436
11-เปือยน้อย04372รพ.สต.สระแก้ว            76            52             70            64              69            63            394
11-เปือยน้อย11003โรงพยาบาลเปือยน้อย         149          106             98          101              64             –              518
12-พล04373รพ.สต.เมืองพล            37          108           173          136              33             –              487
12-พล04374รพ.สต.โจดหนองแก             –              76             48              2               –                1            127
12-พล04375รพ.สต.เก่างิ้ว            70            68             80            71              72             –              361
12-พล04376รพ.สต.หนองมะเขือ            12               9                6            18                8            10              63
12-พล04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ            58            65             77            49              67            64            380
12-พล04378รพ.สต.เพ็กใหญ่            99          185           176          162              89          128            839
12-พล04379รพ.สต.โคกสง่า            71            79             72              4              33             –              259
12-พล04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า            86            38             28             –                 –               –              152
12-พล04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย            29               5                6              8               –               –                48
12-พล04382รพ.สต.ลอมคอม            45            64             64            60              70            72            375
12-พล04383รพ.สต.โนนข่า            89            87             92            92               –              19            379
12-พล04384รพ.สต.โสกนกเต็น            59            36             49            69              64             –              277
12-พล04385รพ.สต.หัวทุ่ง            16            76             91            29              28            68            308
12-พล11004โรงพยาบาลพล      1,377      1,542       1,759      1,389        1,526      1,235        8,828
13-แวงใหญ่04386รพ.สต.คอนฉิม            36            24                1            12                2            18              93
13-แวงใหญ่04387รพ.สต.บ้านหนองแดง            19            22                8            17              10             –                76
13-แวงใหญ่04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง            13            33                1              3                1              8              59
13-แวงใหญ่04389รพ.สต.โนนทอง            11            21                2              9              32              1              76
13-แวงใหญ่04390รพ.สต.โนนสะอาด            77            35             23            65              29             –              229
13-แวงใหญ่11005โรงพยาบาลแวงใหญ่         134          105           134          142            152             –              667
14-แวงน้อย04391รพ.สต.ก้านเหลือง            53            57             27            28              44              6            215
14-แวงน้อย04392รพ.สต.ท่านางแนว            44            48             49            48              42            46            277
14-แวงน้อย04393รพ.สต.ละหานนา         134          116             97          100              88            97            632
14-แวงน้อย04394รพ.สต.ท่าวัด            59            72             36            87              68            76            398
14-แวงน้อย04395รพ.สต.ทางขวาง            31            44             31            47              38            38            229
14-แวงน้อย11006โรงพยาบาลแวงน้อย         106          100           145             –                83             –              434
15-หนองสองห้อง04396รพ.สต.หนองสองห้อง            27            17             23            25               –              18            110
15-หนองสองห้อง04397รพ.สต.คึมชาด            24            24             43            28              44             –              163
15-หนองสองห้อง04398รพ.สต.บ้านโนนแต้              5               5                5              4              10              1              30
15-หนองสองห้อง04399รพ.สต.โนนธาตุ              1            25             20              1                2              6              55
15-หนองสองห้อง04400รพ.สต.ตะกั่วป่า            13            15             11              5              13              4              61
15-หนองสองห้อง04401รพ.สต.สำโรง            42            40             50            38              40            42            252
15-หนองสองห้อง04402รพ.สต.หนองเม็ก            36            67              –              49                5             –              157
15-หนองสองห้อง04403รพ.สต.ดอนดู่            35            44             31            34              38            44            226
15-หนองสองห้อง04404รพ.สต.ดงเค็ง            68            36             18            16              13            17            168
15-หนองสองห้อง04405รพ.สต.หันโจด            19            20             18            20              18            22            117
15-หนองสองห้อง04406รพ.สต.ดอนดั่ง            50            36             25            43              68          103            325
15-หนองสองห้อง04407รพ.สต.วังหิน            48            14             15              9              10              3              99
15-หนองสองห้อง04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม            75            76             40            41              49            49            330
15-หนองสองห้อง11007โรงพยาบาลหนองสองห้อง         265          257           271          199            200          169        1,361
16-ภูเวียง04409รพ.สต.บ้านเรือ              3            10                6            14                5              6              44
16-ภูเวียง04411รพ.สต.หว้าทอง            24            21             28            33              37            42            185
16-ภูเวียง04412รพ.สต.กุดขอนแก่น            23            41             38            44              58            86            290
16-ภูเวียง04413รพ.สต.นาชุมแสง         121          170           107            87              58            87            630
16-ภูเวียง04414รพ.สต.นาหว้า            10               9                9              8                8              7              51
16-ภูเวียง04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร            56            88             84            74                5            25            332
16-ภูเวียง04417รพ.สต.หนองกุงเซิน            41            16             19            16              24            13            129
16-ภูเวียง04418รพ.สต.สงเปือย            13            11             13            16                5            29              87
16-ภูเวียง04419รพ.สต.ทุ่งชมพู            29            21             16              5                5              5              81
16-ภูเวียง04421รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ            28            39             31            36              47             –              181
16-ภูเวียง04422รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ              7            38             30            33              48            37            193
16-ภูเวียง11008โรงพยาบาลภูเวียง         269          247           339          258            315          289        1,717
17-มัญจาคีรี04423รพ.สต.สวนหม่อน            38            51             56            38              42            25            250
17-มัญจาคีรี04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์            97            74             75            66              73            79            464
17-มัญจาคีรี04425รพ.สต.หนองแปน         147          120             80            57              70            75            549
17-มัญจาคีรี04426รพ.สต.โพนเพ็ก         106            94           100            89            114          122            625
17-มัญจาคีรี04427รพ.สต.บ้านหนองขาม         106          105           118          112            119             –              560
17-มัญจาคีรี04428รพ.สต.คำแคน            25            25             44            47              48            18            207
17-มัญจาคีรี04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง            34            44             22            34              44            36            214
17-มัญจาคีรี04430รพ.สต.นาข่า         125          120           117            99              57          107            625
17-มัญจาคีรี04431รพ.สต.นางาม            65            56             76          141            123          122            583
17-มัญจาคีรี04432รพ.สต.ท่าศาลา            91            65             27            80            121          190            574
17-มัญจาคีรี11009โรงพยาบาลมัญจาคีรี         519          300           369          362            322              6        1,878
17-มัญจาคีรี13903รพ.สต.บ้านกอก            52            63             18            91              23             –              247
18-ชนบท04433รพ.สต.บ้านนาฝาย         124          125           133          134            138          135            789
18-ชนบท04434รพ.สต.วังแสง            33            44             44            36              36            34            227
18-ชนบท04435รพ.สต.บ้านโนนข่า            68            40             77            49              77            51            362
18-ชนบท04436รพ.สต.ห้วยแก         111          117           116            86              79          173            682
18-ชนบท04437รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น            76            64             79            84              77          110            490
18-ชนบท04438รพ.สต.บ้านแท่น            53            99             88            94            102            90            526
18-ชนบท04439รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย            37            30             32            43              35            42            219
18-ชนบท04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง            27            34             36            61              56             –              214
18-ชนบท04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่            26            26             11            24              30            34            151
18-ชนบท04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม            37            51             30            35              32            36            221
18-ชนบท04443รพ.สต.ปอแดง            38            31             28            46              40            41            224
18-ชนบท11010โรงพยาบาลชนบท         282          287           333          325            273             –          1,500
19-เขาสวนกวาง04444รพ.สต.เขาสวนกวาง            71            23             47            43              54            47            285
19-เขาสวนกวาง04445รพ.สต.ดงเมืองแอม             –              28             18            20              33            59            158
19-เขาสวนกวาง04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ            19            24             19            26              38             –              126
19-เขาสวนกวาง04447รพ.สต.นางิ้ว              6            77             67            67              65             –              282
19-เขาสวนกวาง04448รพ.สต.บ้านป่าเปือย            25            29             30            37              34             –              155
19-เขาสวนกวาง04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์            55            94             38            11              48             –              246
19-เขาสวนกวาง11011โรงพยาบาลเขาสวนกวาง         670          540           587          503            591             –          2,891
20-ภูผาม่าน04450รพ.สต.โนนคอม              4               5                1              2               –               –                12
20-ภูผาม่าน04451รพ.สต.บ้านท่าขาม            13            14                8              2               –               –                37
20-ภูผาม่าน04452รพ.สต.นาฝาย            38            31             25            28              17             –              139
20-ภูผาม่าน04453รพ.สต.วังสวาบ              5               9                2              8              25             –                49
20-ภูผาม่าน04454รพ.สต.บ้านโนนสะอาด             –               –                –                1               –               –                  1
20-ภูผาม่าน11012โรงพยาบาลภูผาม่าน         131            94           139          130            191          106            791
20-ภูผาม่าน14885รพ.สต.บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ             –               –                –                1               –               –                  1
21-ซำสูง04455รพ.สต.กระนวน            21            17                7              9              11            12              77
21-ซำสูง04456รพ.สต.คำแมด            69            25                6              6                9             –              115
21-ซำสูง04457รพ.สต.บ้านโนน              1               5                8              5              14             –                33
21-ซำสูง04458รพ.สต.คูคำ            88            97             87          110              76             –              458
21-ซำสูง04459รพ.สต.ห้วยเตย            29            38             35            33              57             –              192
21-ซำสูง14132โรงพยาบาลซำสูง         227          184           208          199            179          231        1,228
22-โคกโพธิ์ไชย04460รพ.สต.บ้านโคก            79            73             60            66              71             –              349
22-โคกโพธิ์ไชย04461รพ.สต.โพธิ์ไชย         113          128           103            58              61             –              463
22-โคกโพธิ์ไชย04462รพ.สต.ซับสมบูรณ์            92            88             89            67              68             –              404
22-โคกโพธิ์ไชย04463รพ.สต.นาแพง            86            85             63            66               –               –              300
22-โคกโพธิ์ไชย77651โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย            71            64             92            86              76            77            466
23-หนองนาคำ04464รพ.สต.กุดธาตุ            45            76             23            17                6             –              167
23-หนองนาคำ04465รพ.สต.บ้านหนองแวง            29            33             23            25              26            29            165
23-หนองนาคำ04466รพ.สต.บ้านโคก            40            20             20            25              45             –              150
23-หนองนาคำ04467รพ.สต.ขนวน            51            58             52            60              63          181            465
23-หนองนาคำ04468รพ.สต.บ้านหนองกุง            22            47                4              8              15             –                96
23-หนองนาคำ77649โรงพยาบาลหนองนาคำ            65            41             37            36              40             –              219
24-บ้านแฮด04469รพ.สต.บ้านแฮด            20            19             32            53              62            55            241
24-บ้านแฮด04470รพ.สต.บ้านขามเปี้ย            54            44             55            42              43            40            278
24-บ้านแฮด04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ            43            64             98            86              89            98            478
24-บ้านแฮด04472รพ.สต.บ้านดง            63          104             63            81              74            61            446
24-บ้านแฮด04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์            49            75             45            20              32            36            257
24-บ้านแฮด04474รพ.สต.หนองแซง              9            11             19            16                9            13              77
24-บ้านแฮด12275โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)      1,356      1,173       1,476      1,057        1,062      1,213        7,337
24-บ้านแฮด14881รพ.สต.โคกสำราญ            80          100             63            64              23            30            360
25-โนนศิลา04475รพ.สต.โนนศิลา         113            64             67              9              74            78            405
25-โนนศิลา04476รพ.สต.บ้านวังยาว         175          150           135          118              59             –              637
25-โนนศิลา04477รพ.สต.บ้านหัน         182          194           100            97            198             –              771
25-โนนศิลา04478รพ.สต.เปือยใหญ่         175          169           149          150            106          108            857
25-โนนศิลา04479รพ.สต.หนองปลาหมอ         188          170           171            21              50             –              600
25-โนนศิลา04480รพ.สต.โนนแดง         340          271                1          240            311          239        1,402
25-โนนศิลา77652โรงพยาบาลโนนศิลา            78            72           155            84              83            68            540
29-เวียงเก่า04410รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวม            55            44             51            51              60            56            317
29-เวียงเก่า04415รพ.สต.เขาน้อย            70            57             59            22              64            56            328
29-เวียงเก่า04420รพ.สต.เมืองเก่าพัฒนา            49            44             48            33              55            61            290
29-เวียงเก่า77650โรงพยาบาลเวียงเก่า         117            96           128            88              91          123            643
ข้อมูล ณ 5 ก.ค. 2564 เวลา 8:30 น.

ปฏิทินการออก statement และบัญชีโรคเรื้อรัง สำหรับผู้ป่วยนอกประกันสังคม ปี พ.ศ. 2564

ที่ลิงค์นี้ครับ
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post แนวทางการบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลตามประกาศสำนักงานประกันสังคม 31 มีนาคม 2563
Next post เอกสารแนวทางเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยสิทธิษัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้ป่วยนอกในจังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)