รายงานการส่งข้อมูล SSOP วันที่ 20 ก.ย. 2564

ข้อมูลจากสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+F บนคีย์บอร์ด เพื่อค้นหาชื่อหรือรหัสหน่วยบริการได้

amperรหัสhnamejanfebmaraprmayjunjulaugsepvisitรวม
01-เมืองขอนแก่น04248รพ.สต.สำราญ         53         33         28         36         35         34         34         37       –         290
01-เมืองขอนแก่น04249รพ.สต.บ้านโคก         58         35         60         38         29         40         48         47       –         355
01-เมืองขอนแก่น04250รพ.สต.โคกสี         21         25         24         27           8           8         12         14       –         139
01-เมืองขอนแก่น04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี        185        176        205        207        163        142        122        202       –       1,402
01-เมืองขอนแก่น04252รพ.สต.ท่าพระ        530        412        476        440        514        426        487        459       –       3,744
01-เมืองขอนแก่น04253รพ.สต.บ้านทุ่ม        150        125        142        122        120        182        169        125       –       1,135
01-เมืองขอนแก่น04254รพ.สต.เมืองเก่า         75        441         59         66         67         92         87         84       –         971
01-เมืองขอนแก่น04255รพ.สต.บ้านดอนบม        123         58         97         59         59         91         88         67       –         642
01-เมืองขอนแก่น04256รพ.สต.บ้านผือ         54         45         58         64         66         65         59         54       –         465
01-เมืองขอนแก่น04257รพ.สต.พระลับ        131         48        113         70         63         77         57         32       –         591
01-เมืองขอนแก่น04258รพ.สต.สาวะถี         81         50        121         72         76         60         60         50       –         570
01-เมืองขอนแก่น04259รพ.สต.บ้านโนนรัง         44        117        189         64         46         54         36         33       –         583
01-เมืองขอนแก่น04260รพ.สต.บ้านหว้า         63         58         49         39         47         68         73         79       –         476
01-เมืองขอนแก่น04261รพ.สต.บ้านค้อ         98        116         97         63        113         88         91         98       –         764
01-เมืองขอนแก่น04262รพ.สต.บ้านซำจาน         19         37         20         18         32         12         34         27       –         199
01-เมืองขอนแก่น04263รพ.สต.แดงใหญ่        122         58         62         51         64         49         80         64       –         550
01-เมืองขอนแก่น04264รพ.สต.ดอนช้าง        151        146        111        121        128        134        134        106       –       1,031
01-เมืองขอนแก่น04265รพ.สต.ดอนหัน        146        148        256        211        146        179        102        126       –       1,314
01-เมืองขอนแก่น04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก        226        129        189        215        211        203        201        222       –       1,596
01-เมืองขอนแก่น04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง         49         47        160         44         78         90         39         56       –         563
01-เมืองขอนแก่น04268รพ.สต.ศิลา         90         70         93         66         85         59         77         52       –         592
01-เมืองขอนแก่น04269รพ.สต.บ้านเป็ด         82        103        102         79         73         79         63         73       –         654
01-เมืองขอนแก่น04270รพ.สต.หนองตูม         52         64         34         32         51         73         82         60       –         448
01-เมืองขอนแก่น04271รพ.สต.บึงเนียม        170        198         65         41         85         49         36         39       –         683
01-เมืองขอนแก่น04272รพ.สต.โนนท่อน         71         57         97         60         73        121         80         77       –         636
01-เมืองขอนแก่น10670โรงพยาบาลขอนแก่น     5,805     7,292     9,297     6,121     4,437     5,760     3,235     1,169       –     43,116
01-เมืองขอนแก่น12414เทศบาลนครขอนแก่น         74         44         78         54         58         78         79         66       –         531
01-เมืองขอนแก่น14775ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย)         28         22         25         21         24         19         23         17       –         179
01-เมืองขอนแก่น14860ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ)        546        479        600        471        437        522        465        535       –       4,055
01-เมืองขอนแก่น14861ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)        831        533        811        594        617        706        697        651       –       5,440
01-เมืองขอนแก่น15166ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง        291        212        260        247        242        235        234        222       –       1,943
01-เมืองขอนแก่น23891ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร        540        511        618        492        424        406        456        494       –       3,941
01-เมืองขอนแก่น23936ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่)         54         32         52         39         25         28         43         37       –         310
01-เมืองขอนแก่น77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง         32        103        285        213        226        271          –            –         –       1,130
01-เมืองขอนแก่น77766หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่        186        181        205        175        204        227        228        181       –       1,587
02-บ้านฝาง04273รพ.สต.หนองบัว         77        112         26         24         48         26         38         26       –         377
02-บ้านฝาง04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง         66         69         22         72         56         36         25          –         –         346
02-บ้านฝาง04275รพ.สต.โนนฆ้อง        121         92        127        116        111        122         65        112       –         866
02-บ้านฝาง04276รพ.สต.บ้านเหล่า        102         73         29           9         10         44         17          –         –         284
02-บ้านฝาง04277รพ.สต.ป่ามะนาว         84        113         78         87         76         46         63          –         –         547
02-บ้านฝาง04278รพ.สต.โคกงาม         38         33         27         22         21         20        149          –         –         310
02-บ้านฝาง10995โรงพยาบาลบ้านฝาง        747        701        818        714        649        661        632        606       –       5,528
02-บ้านฝาง13896รพ.สต.บ้านแดง           9         13         14           9          –            –             2          –         –           47
02-บ้านฝาง15011รพ.สต.บ้านแก่นเท่า         38         31         29         25         45         42         39         29       –         278
02-บ้านฝาง99799ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง        275        133         31           7         18         34         13         13       –         524
03-พระยืน04279รพ.สต.พระบุ        104         90        103         95         91         81        100         96       –         760
03-พระยืน04280รพ.สต.บ้านโต้น         75        122        114         99        130        122        118        103       –         883
03-พระยืน04281รพ.สต.หนองแวง         33         39         67         32         56         62         36         17       –         342
03-พระยืน04282รพ.สต.ขามป้อม         79         76         94         85         80        114         67         78       –         673
03-พระยืน10996โรงพยาบาลพระยืน        614        562        608        640        645        585        580        887     457     5,578
03-พระยืน13897รพ.สต.พระยืน         58         72         77        130         48         98        111         91       –         685
04-หนองเรือ04283รพ.สต.หนองเรือ         29        180        204        216        172        143          –          128       –       1,072
04-หนองเรือ04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่         10           9           5         13         16         16           8         14       –           91
04-หนองเรือ04285รพ.สต.บ้านเม็ง         44         41         18         14         54         51         26         30       –         278
04-หนองเรือ04286รพ.สต.บ้านกง         99        127        174        102        150         77         87         94       –         910
04-หนองเรือ04287รพ.สต.ยางคำ         23         10        209         29         25         21         60         34       –         411
04-หนองเรือ04288รพ.สต.จระเข้        238        235        251        256        232        257        234        228       –       1,931
04-หนองเรือ04289รพ.สต.โนนทอง         99        244         14        158        102         71         72        101       –         861
04-หนองเรือ04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ        155        139        184        187        167        161        157        159       –       1,309
04-หนองเรือ04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ         15           2         22        125         10         13          –            –         –         187
04-หนองเรือ04292รพ.สต.กุดกว้าง        105        108        155        129        123        154        147        176       –       1,097
04-หนองเรือ04293รพ.สต.โนนทัน         12         21         21         26         31         34         24         30       –         199
04-หนองเรือ04294รพ.สต.โนนสะอาด         49         30         70         93        132         94         99         96       –         663
04-หนองเรือ04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์         15           3           3         12           6           6           9           8       –           62
04-หนองเรือ04296รพ.สต.บ้านผือ         25         29         46         22         22         35         35         18       –         232
04-หนองเรือ10997โรงพยาบาลหนองเรือ        677        639        745        625        574        648        571        555     303     5,337
04-หนองเรือ13898รพ.สต.บ้านหว้า         96        100        102         97           7         13         15         17       –         447
05-ชุมแพ04297รพ.สต.บ้านมาลา         16           8         10           9         23        398         14         30       –         508
05-ชุมแพ04298รพ.สต.โนนหัน         10         22         18           9         22         20         12          –         –         113
05-ชุมแพ04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม        113        223        140         19         20         20         29         45       –         609
05-ชุมแพ04300รพ.สต.โนนอุดม         46         16        252         20         31         24         37         27       –         453
05-ชุมแพ04301รพ.สต.ขัวเรียง         75        412         64        122         16        137         16         15       –         857
05-ชุมแพ04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่         75        268         13           9         17         30           7         20       –         439
05-ชุมแพ04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง         15         64         48        208        223         19         13           6       –         596
05-ชุมแพ04304รพ.สต.ไชยสอ         22           7         23         29         33         14         36         16       –         180
05-ชุมแพ04305รพ.สต.วังหินลาด         17         12         47         67         64        114         79        124       –         524
05-ชุมแพ04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้          –           18           7         41         23         14         10         12       –         125
05-ชุมแพ04307รพ.สต.บ้านหนองผือ         57         37        100         24         31         31         28           5       –         313
05-ชุมแพ04308รพ.สต.นาเพียง           2          –           10           4           6           3           1          –         –           26
05-ชุมแพ04309รพ.สต.หนองเขียด         21         13         17         11         23           6          –            –         –           91
05-ชุมแพ04310รพ.สต.หนองเสาเล้า         49         32         35         25         40         62         16         51       –         310
05-ชุมแพ04311รพ.สต.โนนสะอาด         24         51         46         52         45         47         44         36       –         345
05-ชุมแพ10998โรงพยาบาลชุมแพ     2,228     2,162     2,455     2,235     2,238     2,361     2,169          –         –     15,848
05-ชุมแพ12415ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน         70         54         30        135         33          –           28          –         –         350
05-ชุมแพ14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม         99        113        107        117         61         65          –            –         –         562
05-ชุมแพ15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง         26         32         32         16         38         38         26         18       –         226
06-สีชมพู04312รพ.สต.สีชมพู          –            –             3          –            –            –            –            –         –            3
06-สีชมพู04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม         16           3           5          –            –            –            –            –         –           24
06-สีชมพู04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน          –            –             3          –            –            –            –            –         –            3
06-สีชมพู04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา           2         14           7          –             9         10          –            –         –           42
06-สีชมพู04316รพ.สต.ซำยาง         12         20          –            –            –            –            –            –         –           32
06-สีชมพู04317รพ.สต.หนองแดง           1           3           2          –             1           2          –            –         –            9
06-สีชมพู04318รพ.สต.อ่างทอง         63         82         10        100        175        172        150        169       –         921
06-สีชมพู04319รพ.สต.บ้านซำจำปา           2          –             2          –            –            –            –            –         –            4
06-สีชมพู04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์          –             3           2           1           3          –            –            –         –            9
06-สีชมพู04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู           1           1           1           1          –             1           4          –         –            9
06-สีชมพู04322รพ.สต.บ้านใหม่         61         71         69         68         68         70         65          –         –         472
06-สีชมพู04323รพ.สต.ภูห่าน           2           1          –            –            –            –            –            –         –            3
06-สีชมพู10999โรงพยาบาลสีชมพู        143        130        163        128        137        145        117        140       –       1,103
06-สีชมพู13900รพ.สต.ศรีสุข          –            –            –            –            –             2          –            –         –            2
07-น้ำพอง04324รพ.สต.น้ำพอง         95        130        100         76        100        104        104        116       –         825
07-น้ำพอง04325รพ.สต. ตำบลวังชัย        117        121        137        169        169        186        122        108       –       1,129
07-น้ำพอง04326รพ.สต.หนองกุง         11         21         32         13         18         10          –            –         –         105
07-น้ำพอง04327รพ.สต.บัวใหญ่        120         35         57         71         46         98         41         18       –         486
07-น้ำพอง04328รพ.สต.บ้านคำบง         38         47         70         61         60         60         61         41       –         438
07-น้ำพอง04329รพ.สต.ม่วงหวาน        187        145        179        173        190        195        164          –         –       1,233
07-น้ำพอง04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ           4           3         20         23          –           16         14         19       –           99
07-น้ำพอง04331รพ.สต.บ้านขาม           7          –             8          –             4           5           8           7       –           39
07-น้ำพอง04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่         10           2           6           7         22         14         21          –         –           82
07-น้ำพอง04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่         13           7           8           8         10         22         16         18       –         102
07-น้ำพอง04334รพ.สต.บัวเงิน         10         15         19           4           1         12          –            –         –           61
07-น้ำพอง04335รพ.สต.ทรายมูล         19         24         20         20         31         69         29         25       –         237
07-น้ำพอง04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า         12           8         17         17         29         18           5           5       –         111
07-น้ำพอง04337รพ.สต.ท่ากระเสริม           3         13           6           2           8          –             2           2       –           36
07-น้ำพอง04338รพ.สต.กุดพังทุย         13         12           7         18         17         11           2           9       –           89
07-น้ำพอง04339รพ.สต.กุดน้ำใส         64         44         58         42         71         44         58          –         –         381
07-น้ำพอง11000โรงพยาบาลน้ำพอง     1,366     1,448     1,627     1,356     1,574     1,494     1,221     1,183       –     11,269
07-น้ำพอง13901รพ.สต.สะอาด         32         29         31         33         32         16         22          –         –         195
07-น้ำพอง13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ         22         19         23         45         26         47         32         28       –         242
08-อุบลรัตน์04340รพ.สต.โคกสูง         63         32         39         39         23         36         22         40       –         294
08-อุบลรัตน์04341รพ.สต.บ้านดง         30         36         52         80         28         23         33         33       –         315
08-อุบลรัตน์04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย           7         10         10           8         19         11          –            –         –           65
08-อุบลรัตน์04343รพ.สต.นาคำ         24         29         35         18         21         20          –            –         –         147
08-อุบลรัตน์04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ         11           7           6         10          –            –            –            –         –           34
08-อุบลรัตน์04345รพ.สต.ทุ่งโป่ง         38         27         19         28           9         21         20          –         –         162
08-อุบลรัตน์11001โรงพยาบาลอุบลรัตน์        355        313        368        300        321        393        411        254       –       2,715
08-อุบลรัตน์14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์         43         48         52         35         43         54         35         32       –         342
08-อุบลรัตน์14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง          –           12           7          –            –            –            –            –         –           19
09-กระนวน04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่         27         40         42         30         32         44         35         35       –         285
09-กระนวน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง        132         78         90         78         88         99         82          –         –         647
09-กระนวน04348รพ.สต.ห้วยโจด         50         14         30         12         23         21          –            –         –         150
09-กระนวน04349รพ.สต.บ้านโนนสัง           6         48         61         14         36         19         18         16       –         218
09-กระนวน04350รพ.สต.ห้วยยาง           1         11          –             7           5          –            –             4       –           28
09-กระนวน04351รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์          –            –             4          –             1           1           2           6       –           14
09-กระนวน04352รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง         52         98         64         68         71         85         77         76       –         591
09-กระนวน04353รพ.สต.ดูนสาด         51         32         40          –            –            –            –            –         –         123
09-กระนวน04354รพ.สต.หนองโน         16           4         19         32           6           5           3          –         –           85
09-กระนวน04355รพ.สต.น้ำอ้อม           5         34        129         66         10         35         71         11       –         361
09-กระนวน04356รพ.สต.หัวนาคำ         52         59         44         42         39          –            –            –         –         236
09-กระนวน11445โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน        344        292        404        348        336        349        420          –         –       2,493
09-กระนวน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง         21         18         16         20         16         14         22         23       –         150
10-บ้านไผ่04357รพ.สต.บ้านไผ่         19        133         34         31         35         35         73         46       –         406
10-บ้านไผ่04358รพ.สต.ในเมือง        205        174        114         98        125        135        134        145        2     1,132
10-บ้านไผ่04359รพ.สต.บ้านละว้า         26         85           5         14         40         19         17          –         –         206
10-บ้านไผ่04360รพ.สต.เมืองเพีย        131         91        122        112        115         85        108        339       –       1,103
10-บ้านไผ่04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น         88         99         81         97         69         93         98        116       –         741
10-บ้านไผ่04362รพ.สต.บ้านลาน        122        110         27         34         62        105         93         98       –         651
10-บ้านไผ่04363รพ.สต.คำแคนเหนือ         14         28         22         29         13          –            –            –         –         106
10-บ้านไผ่04364รพ.สต.ภูเหล็ก         26         13         16           9         21           8         10         13       –         116
10-บ้านไผ่04365รพ.สต.ป่าปอ         72         77         72         35         49          –            –            –         –         305
10-บ้านไผ่04366รพ.สต.หินตั้ง         99         93         17         75         98         93         76          –         –         551
10-บ้านไผ่04367รพ.สต.หนองน้ำใส        102         31         26         55         32         27         15         18       –         306
10-บ้านไผ่04368รพ.สต.บ้านนาโน         11         26         20         27         27         24         14          –         –         149
10-บ้านไผ่04369รพ.สต.หัวหนอง        119        122        115        111        116        111        118        118       –         930
10-บ้านไผ่11002โรงพยาบาลบ้านไผ่     1,303     1,200     1,236     1,143     1,294     1,229     1,458     1,082     407   10,352
10-บ้านไผ่12416เทศบาลบ้านไผ่        101         46         29         30         34         23         56        113       –         432
10-บ้านไผ่15230ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง         24         35         41         21         32         23         31           6       –         213
10-บ้านไผ่15232ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่         88         13         16         18         19           7           7           9       –         177
10-บ้านไผ่15233ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์         41         31         37         23         34         12         17           7       –         202
11-เปือยน้อย04370รพ.สต.วังม่วง        105        104        107        104         95        107         62         87       –         771
11-เปือยน้อย04371รพ.สต.ขามป้อม         76         82         68         72         67         71         58         38       –         532
11-เปือยน้อย04372รพ.สต.สระแก้ว         76         52         70         64         69         63         75         59       –         528
11-เปือยน้อย11003โรงพยาบาลเปือยน้อย        149        106         98        101         83        133        107        107       10       894
12-พล04373รพ.สต.เมืองพล         37        108        173        136         33         24         65         53       –         629
12-พล04374รพ.สต.โจดหนองแก          –           76         48           2          –             1           4           2       –         133
12-พล04375รพ.สต.เก่างิ้ว         70         68         80         71         72         60         71         66       –         558
12-พล04376รพ.สต.หนองมะเขือ         12           9           6         18           8         10           9           6       –           78
12-พล04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ         58         65         77         49         67         64         99          –         –         479
12-พล04378รพ.สต.เพ็กใหญ่         99        185        176        162         89        128         46        151       –       1,036
12-พล04379รพ.สต.โคกสง่า         71         79         72           4         33          –           14         16       –         289
12-พล04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า         86         38         28         11         25          –            –            –         –         188
12-พล04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย         29           5           6           8          –            –             8          –         –           56
12-พล04382รพ.สต.ลอมคอม         45         64         64         60         70         72           1         76       –         452
12-พล04383รพ.สต.โนนข่า         89         87         92         92          –           19        103         96       –         578
12-พล04384รพ.สต.โสกนกเต็น         59         36         49         69         64         52          –            –         –         329
12-พล04385รพ.สต.หัวทุ่ง         16         76         91         29         28         68         43         33       –         384
12-พล11004โรงพยาบาลพล     1,377     1,542     1,759     1,389     1,526     1,423     1,483     1,360     445   12,304
13-แวงใหญ่04386รพ.สต.คอนฉิม         36         24           1         12           2         18         19           6       –         118
13-แวงใหญ่04387รพ.สต.บ้านหนองแดง         19         22           8         17         10         16         21         22       –         135
13-แวงใหญ่04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง         13         33           1           3           1           8           4           6       –           69
13-แวงใหญ่04389รพ.สต.โนนทอง         11         21           2           9         32           1           3          –         –           79
13-แวงใหญ่04390รพ.สต.โนนสะอาด         77         35         23         65         29         55         50         22       –         356
13-แวงใหญ่11005โรงพยาบาลแวงใหญ่        134        105        134        142        152        130        158          –         –         955
14-แวงน้อย04391รพ.สต.ก้านเหลือง         53         57         27         28         44         41         43         21       –         314
14-แวงน้อย04392รพ.สต.ท่านางแนว         44         48         49         48         42         46          –            –         –         277
14-แวงน้อย04393รพ.สต.ละหานนา        134        116         97        100         88        100         88         65       –         788
14-แวงน้อย04394รพ.สต.ท่าวัด         59         72         36         87         68         76         91         84       –         573
14-แวงน้อย04395รพ.สต.ทางขวาง         31         44         31         47         38         38         41         47       –         317
14-แวงน้อย11006โรงพยาบาลแวงน้อย        106        100        145          –           83         22          –          123       –         579
15-หนองสองห้อง04396รพ.สต.หนองสองห้อง         27         17         23         25          –           18         17         15       –         142
15-หนองสองห้อง04397รพ.สต.คึมชาด         24         24         43         28         44         35         36         24       –         258
15-หนองสองห้อง04398รพ.สต.บ้านโนนแต้           5           5           5           4         10           1           1           1       –           32
15-หนองสองห้อง04399รพ.สต.โนนธาตุ           1         25         20           1           2           6           4           8       –           67
15-หนองสองห้อง04400รพ.สต.ตะกั่วป่า         13         15         11           5         13           4           7         17       –           85
15-หนองสองห้อง04401รพ.สต.สำโรง         42         40         50         38         40         42         50         34       –         336
15-หนองสองห้อง04402รพ.สต.หนองเม็ก         36         67          –           49           5         14         31         73       –         275
15-หนองสองห้อง04403รพ.สต.ดอนดู่         35         44         31         34         38         44           9           9       –         244
15-หนองสองห้อง04404รพ.สต.ดงเค็ง         68         36         18         16         13         17           7         10       –         185
15-หนองสองห้อง04405รพ.สต.หันโจด         19         20         18         20         18         22         25         21       –         163
15-หนองสองห้อง04406รพ.สต.ดอนดั่ง         50         36         25         43         68        103         67         34       –         426
15-หนองสองห้อง04407รพ.สต.วังหิน         48         14         15           9         10           3           5           9       –         113
15-หนองสองห้อง04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม         75         76         40         41         49         49         37         57       –         424
15-หนองสองห้อง11007โรงพยาบาลหนองสองห้อง        265        257        271        199        200        254        210        138       74     1,868
16-ภูเวียง04409รพ.สต.บ้านเรือ           3         10           6         14           5           6         13           2       –           59
16-ภูเวียง04411รพ.สต.หว้าทอง         24         21         28         33         37         42         37         33       –         255
16-ภูเวียง04412รพ.สต.กุดขอนแก่น         23         41         38         44         58         86        127        137       –         554
16-ภูเวียง04413รพ.สต.นาชุมแสง        121        170        107         87         58         87         74         23       –         727
16-ภูเวียง04414รพ.สต.นาหว้า         10           9           9           8           8           7           3         22       –           76
16-ภูเวียง04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร         56         88         84         74           5         25           6         12       –         350
16-ภูเวียง04417รพ.สต.หนองกุงเซิน         41         16         19         16         24         13         19          –         –         148
16-ภูเวียง04418รพ.สต.สงเปือย         13         11         13         16           5         29         14           8       –         109
16-ภูเวียง04419รพ.สต.ทุ่งชมพู         29         21         16           5           5           5         14           9       –         104
16-ภูเวียง04421รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ         28         39         31         36         47         22         24          –         –         227
16-ภูเวียง04422รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ           7         38         30         33         48         37         32         30       –         255
16-ภูเวียง11008โรงพยาบาลภูเวียง        269        247        339        258        315        289        296        247       80     2,340
17-มัญจาคีรี04423รพ.สต.สวนหม่อน         38         51         56         38         42         25         20         38       –         308
17-มัญจาคีรี04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์         97         74         75         66         73         79         41         69       –         574
17-มัญจาคีรี04425รพ.สต.หนองแปน        147        120         80         57         70         75         58         73       –         680
17-มัญจาคีรี04426รพ.สต.โพนเพ็ก        106         94        100         89        114        122        117        120       –         862
17-มัญจาคีรี04427รพ.สต.บ้านหนองขาม        106        105        118        112        119        120        123        112       –         915
17-มัญจาคีรี04428รพ.สต.คำแคน         25         25         44         47         48         18         13           8       –         228
17-มัญจาคีรี04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง         34         44         22         34         44         36         46         45       –         305
17-มัญจาคีรี04430รพ.สต.นาข่า        125        120        117         99         57        107         78         93       –         796
17-มัญจาคีรี04431รพ.สต.นางาม         65         56         76        141        123        122        148        109       –         840
17-มัญจาคีรี04432รพ.สต.ท่าศาลา         91         65         27         80        121        190        196        106       –         876
17-มัญจาคีรี11009โรงพยาบาลมัญจาคีรี        519        300        369        362        322        313        254        395     114     2,948
17-มัญจาคีรี13903รพ.สต.บ้านกอก         52         63         18         91         23         53         56         62       –         418
18-ชนบท04433รพ.สต.บ้านนาฝาย        124        125        133        134        138        135        143        152       –       1,084
18-ชนบท04434รพ.สต.วังแสง         33         44         44         36         36         34         28         36       –         291
18-ชนบท04435รพ.สต.บ้านโนนข่า         68         40         77         49         77         51         77         32       –         471
18-ชนบท04436รพ.สต.ห้วยแก        111        117        116         86         79        173         91         68       –         841
18-ชนบท04437รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น         76         64         79         84         77        110         94        105       –         689
18-ชนบท04438รพ.สต.บ้านแท่น         53         99         88         94        102         90        106        106       –         738
18-ชนบท04439รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย         37         30         32         43         35         42         40         21       –         280
18-ชนบท04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง         27         34         36         61         56         42         31         43       –         330
18-ชนบท04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่         26         26         11         24         30         34         28         33       –         212
18-ชนบท04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม         37         51         30         35         32         36         28         34       –         283
18-ชนบท04443รพ.สต.ปอแดง         38         31         28         46         40         41         25         26       –         275
18-ชนบท11010โรงพยาบาลชนบท        282        287        333        325        302        292        295        186       –       2,302
19-เขาสวนกวาง04444รพ.สต.เขาสวนกวาง         71         23         47         43         54         47         76          –          –         361
19-เขาสวนกวาง04445รพ.สต.ดงเมืองแอม          –           28         18         20         33         59         77         81       –         316
19-เขาสวนกวาง04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ         19         24         19         26         38         35         13         23       –         197
19-เขาสวนกวาง04447รพ.สต.นางิ้ว           6         77         67         67         65         88         91         73       –         534
19-เขาสวนกวาง04448รพ.สต.บ้านป่าเปือย         25         29         30         37         34         32         27          –         –         214
19-เขาสวนกวาง04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์         55         94         38         11         90          –            –            –         –         288
19-เขาสวนกวาง11011โรงพยาบาลเขาสวนกวาง        670        540        587        503        591        542        518        620       –       4,571
20-ภูผาม่าน04450รพ.สต.โนนคอม           4           5           1           2          –            –            –            –         –           12
20-ภูผาม่าน04451รพ.สต.บ้านท่าขาม         13         14           8           2          –            –            –            –         –           37
20-ภูผาม่าน04452รพ.สต.นาฝาย         38         31         25         28         17         32           7         12        1       191
20-ภูผาม่าน04453รพ.สต.วังสวาบ           5           9           2           8         25         15          –            –         –           64
20-ภูผาม่าน04454รพ.สต.บ้านโนนสะอาด          –            –            –             1          –            –            –            –         –            1
20-ภูผาม่าน11012โรงพยาบาลภูผาม่าน        131         94        139        130        191        106        120        132       –       1,043
20-ภูผาม่าน14885รพ.สต.บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ          –            –            –             1          –            –            –            –         –            1
21-ซำสูง04455รพ.สต.กระนวน         21         17           7           9         11         12           9         10       –           96
21-ซำสูง04456รพ.สต.คำแมด         69         25           6           6           9           6           3           8       –         132
21-ซำสูง04457รพ.สต.บ้านโนน           1           5           8           5         14           8         10         15       –           66
21-ซำสูง04458รพ.สต.คูคำ         88         97         87        110         76         67         81         85       –         691
21-ซำสูง04459รพ.สต.ห้วยเตย         29         38         35         33         57         45         70         53       –         360
21-ซำสูง14132โรงพยาบาลซำสูง        227        184        208        199        179        244        227        230       –       1,698
22-โคกโพธิ์ไชย04460รพ.สต.บ้านโคก         79         73         60         66         71         79         62         71       –         561
22-โคกโพธิ์ไชย04461รพ.สต.โพธิ์ไชย        113        128        103         58         61         90        102          –         –         655
22-โคกโพธิ์ไชย04462รพ.สต.ซับสมบูรณ์         92         88         89         67         68         61         43         25       –         533
22-โคกโพธิ์ไชย04463รพ.สต.นาแพง         86         85         63         66         91         72          –            –         –         463
22-โคกโพธิ์ไชย77651โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย         71         64         78         86         76         77         66         51       16       585
23-หนองนาคำ04464รพ.สต.กุดธาตุ         45         38         23         17           6           9           9          –         –         147
23-หนองนาคำ04465รพ.สต.บ้านหนองแวง         29         33         23         25         26         29         22         16       –         203
23-หนองนาคำ04466รพ.สต.บ้านโคก         40         20         20         25         45         37         45         20       –         252
23-หนองนาคำ04467รพ.สต.ขนวน         51         58         52         60         63        181         45         39       –         549
23-หนองนาคำ04468รพ.สต.บ้านหนองกุง         22         47           4           8         15           1         41          –         –         138
23-หนองนาคำ77649โรงพยาบาลหนองนาคำ         65         41         38         38         40         46         63         91       –         422
24-บ้านแฮด04469รพ.สต.บ้านแฮด         20         19         32         53         62         55         35         35       –         311
24-บ้านแฮด04470รพ.สต.บ้านขามเปี้ย         54         44         55         42         43         40         36         27       –         341
24-บ้านแฮด04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ         43         64         98         86         89         98        106        109       –         693
24-บ้านแฮด04472รพ.สต.บ้านดง         63        104         63         81         74         61         86         66       –         598
24-บ้านแฮด04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์         49         75         45         20         32         36         24         39       –         320
24-บ้านแฮด04474รพ.สต.หนองแซง           9         11         19         16           9         13         11           8       –           96
24-บ้านแฮด12275โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)     1,357     1,175     1,478     1,063     1,086     1,230     1,057     1,148       –       9,594
24-บ้านแฮด14881รพ.สต.โคกสำราญ         80        100         63         64         23         30        111         77       –         548
25-โนนศิลา04475รพ.สต.โนนศิลา        113         64         67           9         74         78         86         67       –         558
25-โนนศิลา04476รพ.สต.บ้านวังยาว        175        150        135        118         59        161        194        233       –       1,225
25-โนนศิลา04477รพ.สต.บ้านหัน        182        194        100         97        223          –          200        223       –       1,219
25-โนนศิลา04478รพ.สต.เปือยใหญ่        175        169        149        150        106        108        113        115       –       1,085
25-โนนศิลา04479รพ.สต.หนองปลาหมอ        188        170        171         21         50          –             2          –         –         602
25-โนนศิลา04480รพ.สต.โนนแดง        340        271           1        240        311        239        236        311       –       1,949
25-โนนศิลา77652โรงพยาบาลโนนศิลา         78         72        155         84         83        102         97         70       –         741
29-เวียงเก่า04410รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวม         55         44         51         51         60         56         42         66       –         425
29-เวียงเก่า04415รพ.สต.เขาน้อย         70         57         59         22         64         56         68         68       –         464
29-เวียงเก่า04420รพ.สต.เมืองเก่าพัฒนา         49         44         48         33         55         61         61         45       –         396
29-เวียงเก่า77650โรงพยาบาลเวียงเก่า        117         96        128         88         91        123         76        102       –         821
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ขั้นตอนขอรับ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเองผ่านแอปเป๋าตัง
Next post สรุปผลการประเมินEIA จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564