ชื่อย่อชื่อสิทธิชื่อภาษาอังกฤษ
SSSสิทธิประกันสังคมSocial Security Scheme
OFCสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจGovernment Or State Enterprise Officer
FRGสถานะคนไทยในต่างประเทศForeign Resident
SOFสิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจSocial Security Scheme & Government Or State Enterprise Officer
BFCสิทธิข้าราชการการเมือง/นักการเมืองParliament Bureaucrat
NRDสถานะคนต่างด้าวNon Thai Resident
PBFสิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมืองPrivate School Teacher & Parliament Bureaucrat
VETสิทธิทหารผ่านศึกVeteran Scheme
PSOสิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจSocial Security Scheme & Private School Teacher & Government Or State Enterprise Officer
VOFสิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจVeteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer
VSSสิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึกSocial Security Scheme & Veteran Scheme
VBFสิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมืองVeteran Scheme & Parliament Bureaucrat
VSOสิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจSocial Security Scheme & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer
VSBสิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมืองSocial Security Scheme & Veteran Scheme & Parliament Bureaucrat
PVTสิทธิครูเอกชนPrivate School Teacher
PSSสิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชนSocial Security Scheme & Private School Teacher
POFสิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจPrivate School Teacher & Government Or State Enterprise Officer
PSBสิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการการเมืองSocial Security Scheme & Private School Teacher & Parliament Bureaucrat
VPTสิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึกPrivate School Teacher & Veteran Scheme
VPSสิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึกPrivate School Teacher & Social Security Scheme & Veteran Scheme
VPOสิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจPrivate School Teacher & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer
VPBสิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการการเมืองPrivate School Teacher & Veteran Scheme & Parliament Bureaucrat
SBFสิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการการเมืองSocial Security Scheme & Parliament Bureaucrat
SSIสิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพSocial Security Scheme With “Invalidity” Status
SIFสิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจSocial Security Scheme With “Invalidity” Status & Government Or State Enterprise Officer
PSIสิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพPrivate School Teacher & Social Security Scheme With “Invalidity” Status
VIOสิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจSocial Security Scheme With “Invalidity” Status & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer
VSIสิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึกSocial Security Scheme With “Invalidity” Status & Veteran Scheme
 บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนตามมาตรา 6Non Registered People
STPบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิStateless People
005บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน(รอยืนยันสิทธิ) 
POLสิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นPrivate School Teacher & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
IOLสิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นSocial Security Scheme With “Invalidity” Status & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
SOLสิทธิประกันสังคม/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นSocial Security Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
L01สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นSocial Security Scheme With “Invalidity” Status & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
L02สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมืองPrivate School Teacher & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
L03สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นPrivate School Teacher & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
L04สิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นPrivate School Teacher & Social Security Scheme & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme
L05สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมืองSocial Security Scheme & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
L06สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นSocial Security Scheme & Veteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
VILสิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นSocial Security Scheme With “Invalidity” Status & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme
VLBสิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมืองVeteran Scheme & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
VLGสิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นVeteran Scheme & Local Government Officer Scheme
VOLสิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นVeteran Scheme & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
VPLสิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นPrivate School Teacher & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme
VSLสิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผ่านศึก/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นSocial Security Scheme & Veteran Scheme & Local Government Officer Scheme
L07สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมืองSocial Security Scheme & Private School Teacher & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
L08สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นSocial Security Scheme & Private School Teacher & Government Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
PLBสิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมืองPrivate School Teacher & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
PSLสิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นSocial Security Scheme & Private School Teacher & Local Government Officer Scheme
PILสิทธิครูเอกชน/สิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นPrivate School Teacher & Social Security Scheme With “Invalidity” Status & Local Government Officer Scheme
SLBสิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมืองSocial Security Scheme & Local Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
OFLสิทธิข้าราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นGovernment Or State Enterprise Officer & Local Government Officer Scheme
UCSสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าUniversal Coverage Scheme
WELสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า(ยกเว้นการร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท)Welfare Scheme
LGOสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นLocal Government Officer Scheme
LBFสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น/สิทธิข้าราชการการเมืองLocal Government Officer Scheme & Parliament Bureaucrat
SLGสิทธิประกันสังคม/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นSocial Security Scheme & Local Government Officer Scheme
SILสิทธิประกันสังคมกรณีทุพลภาพ/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นSocial Security Scheme With “Invalidity” Status & Local Government Officer Scheme
PLGสิทธิครูเอกชน/สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นPrivate School Teacher & Local Government Officer Scheme
NRHบุคคลคนต่างด้าว(ซื้อประกันสุขภาพ)Non Thai Resident With Health Insurance

Happy
Happy
71 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
6 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
12 %
Surprise
Surprise
12 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

สิทธิจ่ายตรง อปท. Previous post แนวทางการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงให้แก่กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการส่วนท้องถิ่น
Next post รายการรหัสโรค(ICD-10) ของโรคมะเร็ง 7 ชนิด