แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ

นิยาม ข้อ 3 ตามระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ. 2526

 • “พนักงานขับรถ” หมายความรวมถึง ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถ ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากหัวหน้าหน่วยงาน ให้เป็นผู้ขับรถเป็นครั้งคราว
 • “ผู้ใช้รถ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้รถตามระเบียบนี้
 • “หน่วยงาน” หมายถึง (วรรค 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมวิซาการและบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์การแพหย์และอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัย
 • “หัวหน้าหน่วยงาน” หมายถึง (วรรค 2) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและบริการสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอนามัย สาธารณสุขอำเภอ และหัวหน้าสถานีอนามัย
 • “ผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้รถ” หมายถึง หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยทำเป็นหนังสือ
 • “ผู้ควบคุมการใช้รถ” หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าหน่วยงาน ให้มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ และเป็นผู้รับผิดชอบจัดหารถและพนักงานขับรถให้กับผู้ใช้รถ
 • “ผู้ควบคุมรถ” หมายถึง ผู้ใช้รถกรณีที่ผู้ใช้รถเดินทางไปกับรถผู้เดียว และผู้อาวุโสที่สุดกรณีที่การใช้รถมีผู้ร่วมเดินทางไปหลายคน
 • ข้อ 4 (วรรค 2) การนำรถออกไปใช้จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ใช้รถตามระเบียบนี้ก่อนทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ผู้ควบคุมรถเป็นผู้ควบคุมและดูแลให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรหรีอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ผังกระบวนงาน (Flow Chart) แนทางการปฏิบัติเมื่อรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ

ขั้นตอนที่ 1 ณ จุดเกิดเหตุ

 1. แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบด่วน
 2. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ)
 3. ถ่ายภาพ ณ จุดเกิดเหตุ รถของทางราชการ และคู่กรณี( ถ้ามี) ให้เห็นหมายเลขทะเบียนรถชัดเจน และได้รายละเอียดอื่นมากที่สุด
 4. ประเมินความเสียหายรถของทางราชการ และคู่กรณี (ถ้ามี)

ขั้นตอนที่ 2 หลังเกิดเหตุ

ให้รายงานเหตุและความเสียหายต่อผู้บังคับบัญซาโดยเร็ว เมื่อเกิดความเสียหายแก่รถของทางราชการ พนักงานชับรถยนต์ ผู้ควบคุมรถ ผู้ควบคุมการใช้รถ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ โดยทำบันทึกข้อความรายงานความเสียหายต่อผู้บังคับบัญขา หร้อมทั้งบอกเล่าเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และภายหลังการเกิดเหตุ ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ผ่านหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ภายใน 72 ชั่วโมง และต้องแนบเอกสารประกอบการรายงาน ดังนี้

รายการ พนักงานขับรถยนต์ผู้ควบคุมรถผู้ความคุมการใช้รถ
1.หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ
2.ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ แบบ 3
3.ภาพถ่าย ณ สถานที่เกิดเหตุ
4.ภาพถ่ายจุดที่เสียหายของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ราชการ และรูปถ่ายรถทั้งคันที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้ชัดเจน ทั้งสองฝ่าย (มีคู่กรณี)
5.แผนที่สังเขป จุดเกิดเหตุ
6.บันทึกประจำวันของตำรวจ (กรณีเกิดอุบัติเหตุ)
7.ประมาณการค่าเสียหาย หรือค่าซ่อม/ใบเสนอราคาค่าซ่อม ทั้งสองฝ่าย (มีคู่กรณี)

ขั้นตอนที่ 3 หัวหน้ากลุ่มงวนบริหารทั่วไป รายงานอุบัติเหตุรถยนต์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป เมื่อได้รับรายงานอุบัติเหตุรถยนต์จากพนักงานขับรถยนต์ ผู้ควบคุมรถ และผู้ควบคุมการใช้รถ ให้รวบรวมข้อมูลแล้วจัดทำรายงานอุบัติเหตุรถยนต์ราชการตามแบบ 5 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมเอกสารประกอบเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น หราบและพิจารณาสั่งการ แล้วมอบให้กลุ่มกฎหมายดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 4 กลุ่มกฎหมาย ดำเนินการ

กลุ่มกฎหมายรับเรื่องไว้แล้วพิจารณาดำเนินการตามกระบวนการสอบข้อเท็จจริง ตามรายงานกรณีรถยนต์ของทางราชการเสียหาย ต้องมีผู้รับผิดทางแพ่ง และหรือ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ประกาศกรรมการการแพทย์กรณี Covid-19
Next post เอกสารประกอบการชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2566 โดยสปสช.เขต7 ขอนแก่น