ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอบ้านแฮด แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
01แฮดบ้านแฮดบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04469รพ.สต.บ้านแฮด
02แฮดบ้านแฮดบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04469รพ.สต.บ้านแฮด
03หนองโง้งบ้านแฮดบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04469รพ.สต.บ้านแฮด
04หนองไฮบ้านแฮดบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04470รพ.สต.บ้านขามเปี้ย
05ขามเปี้ยบ้านแฮดบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04470รพ.สต.บ้านขามเปี้ย
06โนนกล้วยหอมบ้านแฮดบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04470รพ.สต.บ้านขามเปี้ย
07โนนสวรรค์บ้านแฮดบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04470รพ.สต.บ้านขามเปี้ย
08วังหว้าบ้านแฮดบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04469รพ.สต.บ้านแฮด
09ขามเปี้ยบ้านแฮดบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04470รพ.สต.บ้านขามเปี้ย
10หนองโง้งบ้านแฮดบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04469รพ.สต.บ้านแฮด
11วังหว้าบ้านแฮดบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04469รพ.สต.บ้านแฮด
01โคกสำราญโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป14881รพ.สต.โคกสำราญ
02หนองมะเขือโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ
03หนองเกี่ยวโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04472รพ.สต.บ้านดง
04เล็บเงือกโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ
05ดอนปอแดงโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป14881รพ.สต.โคกสำราญ
06ดงโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04472รพ.สต.บ้านดง
07ป่าแดงโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ
08หนองหัวช้างโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04472รพ.สต.บ้านดง
09ป่าม่วงโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ
10โนนพันชาดโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ
11โคกสำราญโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป14881รพ.สต.โคกสำราญ
12ทางพาดปอแดงโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04472รพ.สต.บ้านดง
13แจ้งกระหนวนโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ
14โคกสำราญโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป14881รพ.สต.โคกสำราญ
15ดงโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04472รพ.สต.บ้านดง
16ดอนปอแดงโคกสำราญบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04472รพ.สต.บ้านดง
01โนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์
02หนองขามโนนสมบูรณ์บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์
03หนองเม็กโนนสมบูรณ์บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์
04หนองกระหนวนโนนสมบูรณ์บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์
05หนองผักตบโนนสมบูรณ์บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์
06โนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
07ศรีสำราญโนนสมบูรณ์บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์
08โนนทันโนนสมบูรณ์บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์
09โนนสวรรค์โนนสมบูรณ์บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์
10โนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
11โนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
12หนองขามโนนสมบูรณ์บ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์
01หนองแซงหนองแซงบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04474รพ.สต.หนองแซง
02ขามป้อมหนองแซงบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04474รพ.สต.หนองแซง
03หนองเต่าหนองแซงบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04474รพ.สต.หนองแซง
04สว่างพัฒนาหนองแซงบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04474รพ.สต.หนองแซง
05ห้วยม่วงหนองแซงบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04474รพ.สต.หนองแซง
06ขอนสักหนองแซงบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04474รพ.สต.หนองแซง
07หนองแซงหนองแซงบ้านแฮด12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04474รพ.สต.หนองแซง

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านฝาง
Next post การจัดทำข้อมูล Lab catalog ของหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลสิทธิข้าราชการ ผ่าน สปสช.