ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอบ้านฝาง แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
01นาดอกไม้หนองบัวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04273รพ.สต.หนองบัว
02นาโพธิ์หนองบัวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04273รพ.สต.หนองบัว
03โสกม่วงหนองบัวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04273รพ.สต.หนองบัว
04ดอนดู่หนองบัวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04273รพ.สต.หนองบัว
05นาฝายหนองบัวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04273รพ.สต.หนองบัว
06บะยาวหนองบัวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04273รพ.สต.หนองบัว
07หนองบัวหนองบัวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04273รพ.สต.หนองบัว
08หนองบัวหนองบัวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04273รพ.สต.หนองบัว
09บะยาวหนองบัวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04273รพ.สต.หนองบัว
10หนองบัวหนองบัวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04273รพ.สต.หนองบัว
11หนองบัวหนองบัวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04273รพ.สต.หนองบัว
01ป่าหวายนั่งป่าหวายนั่งบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง
02ป่าหวายนั่งป่าหวายนั่งบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง
03สว่างป่าหวายนั่งบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง
04หนองเซียงซุยป่าหวายนั่งบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง
05หนองเซียงซุยป่าหวายนั่งบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง
06โนนสะอาดป่าหวายนั่งบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง
07โสกแต้ป่าหวายนั่งบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง
08โสกแต้ป่าหวายนั่งบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง
09หนองเซียงซุยป่าหวายนั่งบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง
01สร้างแก้วโนนฆ้องบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04275รพ.สต.โนนฆ้อง
02โนนฆ้องโนนฆ้องบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04275รพ.สต.โนนฆ้อง
03โนนคูณโนนฆ้องบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04275รพ.สต.โนนฆ้อง
04หินฮาวโนนฆ้องบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04275รพ.สต.โนนฆ้อง
05หนองสำโรงโนนฆ้องบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04275รพ.สต.โนนฆ้อง
06ห้วยหว้าโนนฆ้องบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04275รพ.สต.โนนฆ้อง
07หินตั้งโนนฆ้องบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04275รพ.สต.โนนฆ้อง
08ห้วยหว้าโนนฆ้องบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04275รพ.สต.โนนฆ้อง
09หนองอีเลิงโนนฆ้องบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04275รพ.สต.โนนฆ้อง
10โนนฆ้องโนนฆ้องบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04275รพ.สต.โนนฆ้อง
01หนองบัวบ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน13896รพ.สต.บ้านแดง
02หนองชาดบ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04276รพ.สต.บ้านเหล่า
03บ้านเหล่าบ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04276รพ.สต.บ้านเหล่า
04เขื่อนบ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04276รพ.สต.บ้านเหล่า
05หนองสวรรค์บ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04276รพ.สต.บ้านเหล่า
06แดงบ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน13896รพ.สต.บ้านแดง
07หนองแวงบ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04276รพ.สต.บ้านเหล่า
08กระพี้บ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04276รพ.สต.บ้านเหล่า
09โนนเขวาบ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน13896รพ.สต.บ้านแดง
10ค้อบ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04276รพ.สต.บ้านเหล่า
11บึงสว่างบ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน13896รพ.สต.บ้านแดง
12แดงบ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน13896รพ.สต.บ้านแดง
13หนองสุขเจริญบ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04276รพ.สต.บ้านเหล่า
14ใหม่สุขสันติบ้านเหล่าบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04276รพ.สต.บ้านเหล่า
01ป่ามะนาวป่ามะนาวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04277รพ.สต.ป่ามะนาว
02โนนตุ่นป่ามะนาวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04277รพ.สต.ป่ามะนาว
03คำหัวช้างป่ามะนาวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04277รพ.สต.ป่ามะนาว
04หินกองป่ามะนาวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04277รพ.สต.ป่ามะนาว
05แก่นเท่าป่ามะนาวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04277รพ.สต.ป่ามะนาว
06วังโพนป่ามะนาวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04277รพ.สต.ป่ามะนาว
07หนองคลองใหญ่ป่ามะนาวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04277รพ.สต.ป่ามะนาว
08หนองคลองน้อยป่ามะนาวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04277รพ.สต.ป่ามะนาว
09กระเดื่องป่ามะนาวบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04277รพ.สต.ป่ามะนาว
01ฝางบ้านฝางบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน10995รพ.บ้านฝาง
02ฝางบ้านฝางบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน10995รพ.บ้านฝาง
03หัวบึงบ้านฝางบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน10995รพ.บ้านฝาง
04สระแก้วบ้านฝางบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน10995รพ.บ้านฝาง
05โคกสีบ้านฝางบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน10995รพ.บ้านฝาง
06ดอนหันบ้านฝางบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน10995รพ.บ้านฝาง
07แก่นเท่าบ้านฝางบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน15011รพ.สต.บ้านแก่นเท่า
08โคกใหญ่บ้านฝางบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน15011รพ.สต.บ้านแก่นเท่า
09ฝางบ้านฝางบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน10995รพ.บ้านฝาง
10โคกใหญ่บ้านฝางบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน15011รพ.สต.บ้านแก่นเท่า
11ดอนหันบ้านฝางบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน10995รพ.บ้านฝาง
12ฝางบ้านฝางบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน10995รพ.บ้านฝาง
01โคกกว้างโคกงามบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04278รพ.สต.โคกงาม
02โนนค้อโคกงามบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04278รพ.สต.โคกงาม
03โสกดั่งโคกงามบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04278รพ.สต.โคกงาม
04โคกงามโคกงามบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04278รพ.สต.โคกงาม
05ปากช่องโคกงามบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04278รพ.สต.โคกงาม
06คำหญ้าแดงโคกงามบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04278รพ.สต.โคกงาม
07ดงเย็นโคกงามบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04278รพ.สต.โคกงาม
08โคกงามโคกงามบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04278รพ.สต.โคกงาม
09โนนม่วงโคกงามบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04278รพ.สต.โคกงาม
10โคกกว้างโคกงามบ้านฝาง10995รพ.บ้านฝาง07-รพ.ชุมชน04278รพ.สต.โคกงาม

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านไผ่
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านแฮด