ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอบ้านไผ่ แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
01หนองผือบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04357รพ.สต.บ้านไผ่
02กุดเป่งบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน12416เทศบาลบ้านไผ่
03เป้าบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน12416เทศบาลบ้านไผ่
04โนนละม่อมบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04357รพ.สต.บ้านไผ่
05ธาตุบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน12416เทศบาลบ้านไผ่
06ป่าแดงบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04357รพ.สต.บ้านไผ่
07โคกสูงบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04357รพ.สต.บ้านไผ่
08ทุ่งมนบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน12416เทศบาลบ้านไผ่
09หัวหนองผักแว่นบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04357รพ.สต.บ้านไผ่
10หนองกุงบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04357รพ.สต.บ้านไผ่
11กอบงบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04357รพ.สต.บ้านไผ่
12ดอนนาดีบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04357รพ.สต.บ้านไผ่
13ทุ่งมนบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน11002รพ.บ้านไผ่
20ไม่มีชื่อหมู่บ้านบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน11002รพ.บ้านไผ่
21ไม่มีชื่อหมู่บ้านบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน11002รพ.บ้านไผ่
22ไม่มีชื่อหมู่บ้านบ้านไผ่บ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน11002รพ.บ้านไผ่
01หนองแวงไร่ในเมืองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน12416เทศบาลบ้านไผ่
02หนองแวงโองในเมืองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน12416เทศบาลบ้านไผ่
03โสกจานในเมืองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน12416เทศบาลบ้านไผ่
04โสกตลิ่งในเมืองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04358รพ.สต.ในเมือง
05นาโพธิ์ในเมืองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน12416เทศบาลบ้านไผ่
06ศิลาในเมืองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04358รพ.สต.ในเมือง
07เก่าน้อยในเมืองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน12416เทศบาลบ้านไผ่
08หนองแวงไร่ในเมืองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04358รพ.สต.ในเมือง
09หนองแวงไร่ใหม่ในเมืองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04358รพ.สต.ในเมือง
10หมู่ที่ 10ในเมืองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04358รพ.สต.ในเมือง
12หมู่ที่ 12ในเมืองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04358รพ.สต.ในเมือง
01เมืองเพียเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04360รพ.สต.เมืองเพีย
02เมืองเพียเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04360รพ.สต.เมืองเพีย
03ขามเรียนเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04360รพ.สต.เมืองเพีย
04ดู่ใหญ่เมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04360รพ.สต.เมืองเพีย
05ละว้าเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04359รพ.สต.บ้านละว้า
06ละว้าเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04359รพ.สต.บ้านละว้า
07ชีกกค้อเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04359รพ.สต.บ้านละว้า
08เมืองเพียเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04360รพ.สต.เมืองเพีย
09หนองนางขวัญเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04360รพ.สต.เมืองเพีย
10ละว้าเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04359รพ.สต.บ้านละว้า
11โพธิ์ตากเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04360รพ.สต.เมืองเพีย
12ขามเรียนเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04360รพ.สต.เมืองเพีย
13ชีกกค้อเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04359รพ.สต.บ้านละว้า
14คามวารีเมืองเฟียบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04359รพ.สต.บ้านละว้า
01สร้างแป้นบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น
02ผักหวานบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น
03ดอนนาแพงบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น
04ลานบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04362รพ.สต.บ้านลาน
05ลานบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04362รพ.สต.บ้านลาน
06ลานบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04362รพ.สต.บ้านลาน
07โนนสว่างบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น
08ดอนเงินบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04362รพ.สต.บ้านลาน
09ขามป้อมบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04362รพ.สต.บ้านลาน
10กุดเชือกบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04362รพ.สต.บ้านลาน
11กุดเชือกบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04362รพ.สต.บ้านลาน
12สร้างแป้นบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น
13หนองค้อบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04362รพ.สต.บ้านลาน
14โนนสะอาดบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04362รพ.สต.บ้านลาน
15วังแสงบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04362รพ.สต.บ้านลาน
16หัวนาบ้านลานบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04362รพ.สต.บ้านลาน
01แคนเหนือแคนเหนือบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04363รพ.สต.แคนเหนือ
02ดอนหมากพริกแคนเหนือบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04363รพ.สต.แคนเหนือ
03หนองคูณแคนเหนือบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04363รพ.สต.แคนเหนือ
04เหล่าหลวงแคนเหนือบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04363รพ.สต.แคนเหนือ
05ห้วยชันแคนเหนือบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04363รพ.สต.แคนเหนือ
06หนองเจ้าเมืองแคนเหนือบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04363รพ.สต.แคนเหนือ
07โคกโกแคนเหนือบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04363รพ.สต.แคนเหนือ
08ลิ้นฟ้าแคนเหนือบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04363รพ.สต.แคนเหนือ
09โคกกลางแคนเหนือบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04363รพ.สต.แคนเหนือ
14หมู่ที่ 14แคนเหนือบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04363รพ.สต.แคนเหนือ
16หมู่ที่ 16แคนเหนือบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04363รพ.สต.แคนเหนือ
01ภูเหล็กภูเหล็กบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04364รพ.สต.ภูเหล็ก
02โนนสวรรค์ภูเหล็กบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04364รพ.สต.ภูเหล็ก
03ภูเหล็กน้อยภูเหล็กบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04364รพ.สต.ภูเหล็ก
04หนองหญ้าปล้องภูเหล็กบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04364รพ.สต.ภูเหล็ก
05หนองรูแข้ภูเหล็กบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04364รพ.สต.ภูเหล็ก
06ภูเงินภูเหล็กบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04364รพ.สต.ภูเหล็ก
07ภูเงินภูเหล็กบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04364รพ.สต.ภูเหล็ก
08หนองรูแข้ภูเหล็กบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04364รพ.สต.ภูเหล็ก
01ป่าปอป่าปอบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04365รพ.สต.ป่าปอ
02ป่าปอป่าปอบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04365รพ.สต.ป่าปอ
03หนองดู่ป่าปอบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04365รพ.สต.ป่าปอ
04ดอนเปือยป่าปอบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04365รพ.สต.ป่าปอ
05เสือเฒ่าป่าปอบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04365รพ.สต.ป่าปอ
06ข่าลิ้นป่าปอบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04365รพ.สต.ป่าปอ
07หนองตับเต่าป่าปอบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04365รพ.สต.ป่าปอ
08สร้างเอี่ยนป่าปอบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04365รพ.สต.ป่าปอ
09หนองตับเต่าป่าปอบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04365รพ.สต.ป่าปอ
10ป่าปอพัฒนาป่าปอบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04365รพ.สต.ป่าปอ
11ห้วยเสือเฒ่าป่าปอบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04365รพ.สต.ป่าปอ
01หินตั้งหินตั้งบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04366รพ.สต.หินตั้ง
02โคกก่องหินตั้งบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04366รพ.สต.หินตั้ง
03หนองฮีหินตั้งบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04366รพ.สต.หินตั้ง
04ป่างิ้วหินตั้งบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04366รพ.สต.หินตั้ง
05โนนสิงห์ทองหินตั้งบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04366รพ.สต.หินตั้ง
06โนนทองหินตั้งบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04366รพ.สต.หินตั้ง
07หินลาดหินตั้งบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04366รพ.สต.หินตั้ง
08สว่างหินตั้งบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04366รพ.สต.หินตั้ง
09นาโนหินตั้งบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04366รพ.สต.หินตั้ง
10แก่นคำหินตั้งบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04366รพ.สต.หินตั้ง
11โคกก่องหินตั้งบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04366รพ.สต.หินตั้ง
12หนองไผ่หินตั้งบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04366รพ.สต.หินตั้ง
01หนองน้ำใสหนองน้ำใสบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04367รพ.สต.หนองน้ำใส
02สำโรงหนองน้ำใสบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04367รพ.สต.หนองน้ำใส
03แคนใต้หนองน้ำใสบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04367รพ.สต.หนองน้ำใส
04เหมือดแอ่หนองน้ำใสบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04367รพ.สต.หนองน้ำใส
05หัวนาหนองน้ำใสบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04368รพ.สต.บ้านนาโน
06หนองตอกเกี้ยหนองน้ำใสบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04368รพ.สต.บ้านนาโน
07นาโนหนองน้ำใสบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04368รพ.สต.บ้านนาโน
08หนองนกเขียนหนองน้ำใสบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04368รพ.สต.บ้านนาโน
09หลัก 16หนองน้ำใสบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04368รพ.สต.บ้านนาโน
10โนนสวรรค์หนองน้ำใสบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04367รพ.สต.หนองน้ำใส
11โนนสวรรค์หนองน้ำใสบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04368รพ.สต.บ้านนาโน
12ใสวารีหนองน้ำใสบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04368รพ.สต.บ้านนาโน
01หัวหนองหัวหนองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04369รพ.สต.หัวหนอง
02โนนงิ้วหัวหนองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04369รพ.สต.หัวหนอง
03หนองนาวัวหัวหนองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04369รพ.สต.หัวหนอง
04โนนข่าหัวหนองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04369รพ.สต.หัวหนอง
05หนองร้านหญ้าหัวหนองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04369รพ.สต.หัวหนอง
06โนนไผ่หัวหนองบ้านไผ่11002รพ.บ้านไผ่07-รพ.ชุมชน04369รพ.สต.หัวหนอง

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโนนศิลา
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านฝาง