ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเขาสวนกวาง แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
01เขาสวนกวางเขาสวนกวางเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04444รพ.สต.เขาสวนกวาง
02ศรีชมชื่นเขาสวนกวางเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04444รพ.สต.เขาสวนกวาง
03คำนางปุ่มเขาสวนกวางเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04444รพ.สต.เขาสวนกวาง
04ป่าหวายนั่งเขาสวนกวางเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04444รพ.สต.เขาสวนกวาง
05หนองกุงเขาสวนกวางเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04444รพ.สต.เขาสวนกวาง
06นาค้อเขาสวนกวางเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04444รพ.สต.เขาสวนกวาง
07หนองสองห้องเขาสวนกวางเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04444รพ.สต.เขาสวนกวาง
08ป่าพร้าวเขาสวนกวางเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04444รพ.สต.เขาสวนกวาง
09หนองตะนาเขาสวนกวางเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04444รพ.สต.เขาสวนกวาง
10หัวหนองเขาสวนกวางเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04444รพ.สต.เขาสวนกวาง
11คำนางปุ่มเขาสวนกวางเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04444รพ.สต.เขาสวนกวาง
01ดงเมืองแอมดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04445รพ.สต.ดงเมืองแอม
02โนนน้ำผึ้งดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04445รพ.สต.ดงเมืองแอม
03ทุ่งบ่อดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ
04ดงบังดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04445รพ.สต.ดงเมืองแอม
05ห้วยยางดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04445รพ.สต.ดงเมืองแอม
06โคกสูงดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ
07หนองแวงเรือดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ
08หนองโนดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ
09หนองคูดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ
10คำสมบูรณ์ดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04445รพ.สต.ดงเมืองแอม
11คำเจริญดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04445รพ.สต.ดงเมืองแอม
12คำแคนดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04445รพ.สต.ดงเมืองแอม
13หนองแวงประชาดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ
14ทุ่งบ่อดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ
15ห้วยยางศรีวิไลดงเมืองแอมเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04445รพ.สต.ดงเมืองแอม
01นางิ้วนางิ้วเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04447รพ.สต.นางิ้ว
02นาง้องนางิ้วเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04447รพ.สต.นางิ้ว
03โนนสวรรค์นางิ้วเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04447รพ.สต.นางิ้ว
04แสงสว่างนางิ้วเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04447รพ.สต.นางิ้ว
05ดงเย็นนางิ้วเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04447รพ.สต.นางิ้ว
06ขามป้อมนางิ้วเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04447รพ.สต.นางิ้ว
07นาโพธิ์นางิ้วเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04447รพ.สต.นางิ้ว
01ป่าเปือยโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04448รพ.สต.บ้านป่าเปือย
02โนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์
03คำป่าก่อโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04448รพ.สต.บ้านป่าเปือย
04โนนเจริญโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์
05หัวฝายโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์
06โคกกลางโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04448รพ.สต.บ้านป่าเปือย
07ทุ่งโพธิ์ชัยโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์
08โนนหัวช้างโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์
09เทพอำนวยโนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04448รพ.สต.บ้านป่าเปือย
10วังน้ำทิพย์โนนสมบูรณ์เขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์
01ดงเรืองคำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
02คำม่วงคำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
03คำสมบัติคำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
04ทรัพย์สมบูรณ์คำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
05โนนทองคำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
06ห้วยบากคำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
07นาอ่างคำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
08โคกสว่างคำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
09โนนสง่าคำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
10จอมพลพัฒนาคำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
11ทางพาดคำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
12ใหม่ศรีสุขคำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
13โนนราศรีคำม่วงเขาสวนกวาง11011รพ.เขาสวนกวาง07-รพ.ชุมชน11011รพ.เขาสวนกวาง
อัพเดต 1 มิถุนายน 2564
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกระนวน
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอชนบท