ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอกระนวน แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
01หนองโกหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
02ศรีสุขหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
03คำไฮหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
04ห้วยเชือกหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
05บะแต้หนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
06หนองโกหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
07ศรีสุขหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
08ผักแว่นหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
09ศรีสมบูรณ์หนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
10ชัยมงคลหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
11รุ่งเรืองหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
12ศรีสถิตย์หนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
13ทรัพย์คำไฮหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
14ห้วยแสงหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
15หนองแคหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
16ผักแว่นคำหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
17หนองโกใหม่หนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
18โนนราศรีหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
19ใหม่ชัยมงคลหนองโกกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน
01หนองกุงใหญ่หนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่
02เวียงแก้วหนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่
03วังโพนหนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง
04ผักหนามหนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง
05หนองแวงกุงหนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่
06อนามัยหนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่
07หนองโองหนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง
08ผักหนามคำหนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง
09หนองกุงแปนหนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่
10วังโพนเหนือหนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง
11ศรีเวียงชัยหนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่
12ผักหนามชัยหนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง
13ดอนเงินหนองกุงใหญ่กระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง
01แสนสุขห้วยโจดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04348รพ.สต.ห้วยโจด
02โสกเสี้ยวห้วยโจดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04348รพ.สต.ห้วยโจด
03ห้วยโจดห้วยโจดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04348รพ.สต.ห้วยโจด
04หนองแสงห้วยโจดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04348รพ.สต.ห้วยโจด
05โนนศิลาห้วยโจดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04349รพ.สต.บ้านโนนสัง
06โป่งแคห้วยโจดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04349รพ.สต.บ้านโนนสัง
07โนนสังห้วยโจดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04349รพ.สต.บ้านโนนสัง
08นาฝายห้วยโจดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04349รพ.สต.บ้านโนนสัง
09ป่ารังห้วยโจดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04349รพ.สต.บ้านโนนสัง
10โคกสะอาดห้วยโจดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04348รพ.สต.ห้วยโจด
11ห้วยโจดห้วยโจดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04348รพ.สต.ห้วยโจด
01ห้วยยางห้วยยางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04350รพ.สต.ห้วยยาง
02โคกสูงห้วยยางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04350รพ.สต.ห้วยยาง
03โคกกลางห้วยยางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04350รพ.สต.ห้วยยาง
04โคกสว่างห้วยยางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04350รพ.สต.ห้วยยาง
05โคกล่ามห้วยยางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04351รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์
06โนนสมบูรณ์ห้วยยางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04351รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์
07โคกใหญ่ห้วยยางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04351รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์
08โคกกลางห้วยยางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04351รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์
01ฝางบ้านฝางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04352รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง
02หัวหนองบ้านฝางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04352รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง
03คำมืดบ้านฝางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04352รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง
04หนองแวงเป่งบ้านฝางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
05ทุ่งใหญ่บ้านฝางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
06หนองแวงกูบ้านฝางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
07ศรีภูธรบ้านฝางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04352รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง
08ป่าชาติบ้านฝางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
09ชัยเจริญบ้านฝางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
10ฝางพัฒนาบ้านฝางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
11ทุ่งขุมทรัพย์บ้านฝางกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง
01ดูนสาดดูนสาดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04353รพ.สต.ดูนสาด
02โนนสวรรค์ดูนสาดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04353รพ.สต.ดูนสาด
03ตอประดู่ดูนสาดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04353รพ.สต.ดูนสาด
04นามูลดูนสาดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04353รพ.สต.ดูนสาด
05ทรัพย์สมบูรณ์ดูนสาดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04353รพ.สต.ดูนสาด
06ตอประดู่ดูนสาดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04353รพ.สต.ดูนสาด
07นามูลดูนสาดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04353รพ.สต.ดูนสาด
08คลองชัยดูนสาดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04353รพ.สต.ดูนสาด
09ภูถ้ำเม่นดูนสาดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04353รพ.สต.ดูนสาด
10ตอประดู่ดูนสาดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04353รพ.สต.ดูนสาด
11ตอประดู่ดูนสาดกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04353รพ.สต.ดูนสาด
01หนองโนหนองโนกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04354รพ.สต.หนองโน
02ป่าติ้วหนองโนกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04354รพ.สต.หนองโน
03กุดโง้งหนองโนกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04354รพ.สต.หนองโน
04นาเลาะหนองโนกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04354รพ.สต.หนองโน
05โคกกลางหนองโนกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04354รพ.สต.หนองโน
06ศรีประชาใหม่หนองโนกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04354รพ.สต.หนองโน
07ประชาชื่นหนองโนกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04354รพ.สต.หนองโน
01น้ำอ้อมน้ำอ้อมกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04355รพ.สต.น้ำอ้อม
02ตอกเกี้ยน้ำอ้อมกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04355รพ.สต.น้ำอ้อม
03เวียงอินทร์น้ำอ้อมกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04355รพ.สต.น้ำอ้อม
04กุดจานน้ำอ้อมกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04355รพ.สต.น้ำอ้อม
05โนนสวรรค์น้ำอ้อมกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04355รพ.สต.น้ำอ้อม
06หนองซาน้ำอ้อมกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04355รพ.สต.น้ำอ้อม
07น้ำอ้อมเหนือน้ำอ้อมกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04355รพ.สต.น้ำอ้อม
08ส่างทิพย์น้ำอ้อมกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04355รพ.สต.น้ำอ้อม
01สนามชัยหัวนาคำกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04356รพ.สต.หัวนาคำ
02หัวนาคำหัวนาคำกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04356รพ.สต.หัวนาคำ
03น้ำสามวังหัวนาคำกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04356รพ.สต.หัวนาคำ
04คำครึ่งหัวนาคำกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04356รพ.สต.หัวนาคำ
05ท่าลาดหัวนาคำกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04356รพ.สต.หัวนาคำ
06คำตานาหัวนาคำกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04356รพ.สต.หัวนาคำ
07นาโป่งหัวนาคำกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04356รพ.สต.หัวนาคำ
08จอมบึงหัวนาคำกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04356รพ.สต.หัวนาคำ
09หัวนาคำหัวนาคำกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04356รพ.สต.หัวนาคำ
10คำเจริญหัวนาคำกระนวน11445รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน07-รพ.ชุมชน04356รพ.สต.หัวนาคำ
อัพเดต 1 มิถุนายน 2564
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนเงินบำรุง
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขาสวนกวาง