ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอเมืองขอนแก่น แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
00ขอนแก่นในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์10670รพ.ขอนแก่น
00ในเมืองในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์10670รพ.ขอนแก่น
01หมู่ที่ 1ในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์10670รพ.ขอนแก่น
02หมู่ที่ 2ในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์10670รพ.ขอนแก่น
03หมู่ที่ 3ในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์10670รพ.ขอนแก่น
04หมู่ที่ 4ในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์15166ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง
06หมู่ที่ 6ในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์15166ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง
07หมู่ที่ 7ในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์10670รพ.ขอนแก่น
12หมู่ที่ 12ในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์10670รพ.ขอนแก่น
13หมู่ที่ 13ในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์10670รพ.ขอนแก่น
14หมู่ที่ 14ในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์10670รพ.ขอนแก่น
16หมู่ที่ 16ในเมืองเมืองขอนแก่น13777รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น12-รพ. นอก สธ.13777รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17หมู่ที่ 17ในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์14861ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)
77หมู่ที่ 77ในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์10670รพ.ขอนแก่น
78หมู่ที่ 78*ในเมืองเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์10670รพ.ขอนแก่น
00สำราญสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04248รพ.สต.สำราญ
01สำราญสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04248รพ.สต.สำราญ
02นางามสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04249รพ.สต.บ้านโคก
03น้ำเกลี้ยงสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04248รพ.สต.สำราญ
04นาเพียงสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04249รพ.สต.บ้านโคก
05เฟี้ยฟานสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04248รพ.สต.สำราญ
06ไก่นาสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04248รพ.สต.สำราญ
07ปลาเซียมสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04249รพ.สต.บ้านโคก
08อัมพวันสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04249รพ.สต.บ้านโคก
09โคกสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04249รพ.สต.บ้านโคก
10โนนแต้สำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04248รพ.สต.สำราญ
11โนนสว่างสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04248รพ.สต.สำราญ
12โคกแปะสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04249รพ.สต.บ้านโคก
13สำราญสำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04248รพ.สต.สำราญ
77หมู่ที่ 77สำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04248รพ.สต.สำราญ
78หมู่ที่ 78*สำราญเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04248รพ.สต.สำราญ
00โคกสีโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
01โคกสีโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
02โคกสีโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
03ยางหย่องโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
04พรหมนิมิตโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
05หนองเต่าโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
06หนองหัววัวโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
07หนองไหลโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
08เลิงโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
09หนองบัวทองโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
10บึงเรือใหญ่โคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
11ท่าพระทรายโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
12โคกแปะโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
13โคกสีโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
14โคกสีโคกสีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04250รพ.สต.โคกสี
00ท่าพระท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04252รพ.สต.ท่าพระ
01หนองปลาเข็งท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04252รพ.สต.ท่าพระ
02หนองโข่ยท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04252รพ.สต.ท่าพระ
03สวนมอญท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04252รพ.สต.ท่าพระ
04บ้านหนองใคร่นุ่นท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04252รพ.สต.ท่าพระ
05วังหินท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04252รพ.สต.ท่าพระ
06ท่าพระท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04252รพ.สต.ท่าพระ
07หนองบัวดีหมีท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
08หนองแวงท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
09ห้วยเตยท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
10บ้านตลาดท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04252รพ.สต.ท่าพระ
11หนองบัวดีหมีท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
12หนองแวงท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
13สามัคคีท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04252รพ.สต.ท่าพระ
14หนองนิยมท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
15ราชการท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04252รพ.สต.ท่าพระ
16ห้วยเตยท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
17หนองแวงท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
18หนองบัวดีหมีท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
19หนองโข่ยท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04252รพ.สต.ท่าพระ
20หนองบัวดีหมีท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
21หนองแวงท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
22เกษตรก้าวหน้าท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
77หมู่ที่ 77ท่าพระเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี
00บ้านทุ่มบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
01ทุ่มบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
02ทุ่มบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
03ทุ่มบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
04ทุ่มบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
05เหล่าเกวียนหักบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
06แดงน้อยบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
07แดงน้อยบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
08หนองกุงบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
09กุดนางทุยบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
10ม่วงบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
11ม่วงบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
12ทุ่มบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
13ม่วงบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
14ม่วงบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
15ม่วงบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
16แดงน้อยบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
17แดงน้อยบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
18หนองกุงบ้านทุ่มเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04253รพ.สต.บ้านทุ่ม
00เมืองเก่าเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04254รพ.สต.เมืองเก่า
01สะอาดเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04254รพ.สต.เมืองเก่า
02โสกแสงเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04254รพ.สต.เมืองเก่า
03กุดกว้างเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04254รพ.สต.เมืองเก่า
04กุดกว้างเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04254รพ.สต.เมืองเก่า
05โนนตุ่นเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04255รพ.สต.บ้านดอนบม
06ดอนบมเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04255รพ.สต.บ้านดอนบม
07ดอนบมเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04255รพ.สต.บ้านดอนบม
08ขามเจริญเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04254รพ.สต.เมืองเก่า
09ตูมน้อยเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04255รพ.สต.บ้านดอนบม
10ดอนบมเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04255รพ.สต.บ้านดอนบม
11ฉัตรทองเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04255รพ.สต.บ้านดอนบม
12กุดกว้างเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04254รพ.สต.เมืองเก่า
13ดอนบมเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04255รพ.สต.บ้านดอนบม
14การเคหะเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04255รพ.สต.บ้านดอนบม
15โนนตุ่นเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04255รพ.สต.บ้านดอนบม
16กุดกว้างเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04255รพ.สต.บ้านดอนบม
17กุดกว้างเมืองเก่าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04255รพ.สต.บ้านดอนบม
00พระลับพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
01ผือพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
02ผือพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
03พระคือพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04257รพ.สต.พระลับ
04โคกน้อยพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
05หัวถนนพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04257รพ.สต.พระลับ
06โนนสวรรค์พระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04257รพ.สต.พระลับ
07โพธิ์ชัยพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
08หนองไฮพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
09เลิงเปือยพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04257รพ.สต.พระลับ
10พระคือพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04257รพ.สต.พระลับ
11หนองโพธิ์พระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04257รพ.สต.พระลับ
12หนองแสงพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
13เลิงเปือยพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04257รพ.สต.พระลับ
14โคกน้อยพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
15ดอนดู่เมืองใหม่พระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
16พระคือพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
17หนองแสงพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
18พระคือพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
19ผือพระลับเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04256รพ.สต.บ้านผือ
00สาวะถีสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04258รพ.สต.สาวะถี
01หนองตาไก้สาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04258รพ.สต.สาวะถี
02โคกล่ามสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04258รพ.สต.สาวะถี
03หนองเม็กสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04258รพ.สต.สาวะถี
04ม่วงโป้สาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04258รพ.สต.สาวะถี
05โนนกู่สาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04258รพ.สต.สาวะถี
06ป่าหม้อสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04258รพ.สต.สาวะถี
07สาวะถีสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04258รพ.สต.สาวะถี
08สาวะถีสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04258รพ.สต.สาวะถี
09งิ้วสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04258รพ.สต.สาวะถี
10หนองปิงสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
11โนนรังสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
12โนนตุ่นสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
13เฟี้ยฟานสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
14ลาดนาเพียงสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
15หินขาวสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
16โนนรังสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
17หนองตาไก้สาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04258รพ.สต.สาวะถี
18หนองปิงสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
19งิ้วสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04258รพ.สต.สาวะถี
20ลาดนาเพียงสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
21บ้านป่าหม้อสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
22โนนรังสาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
23ม่วงโป้สาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
24โนนกู่สาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
77หมู่ที่ 77สาวะถีเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04259รพ.สต.บ้านโนนรัง
00บ้านหว้าบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
01เหล่านาดีบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
02หว้าบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
03หนองทุ่มบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
04โคกสีบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
05ทองหลางบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
06ทองหลางบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
07เหล่าโพนทองบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
08หนองคูบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
09เต่าบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
10เหล่านางามบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
11เหล่านาดีบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
12เหล่าโพนทองบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
13ดอนเงินบ้านหว้าเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04260รพ.สต.บ้านหว้า
00บ้านค้อบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
01ท่อนน้อยบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
02หนองปอบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
03ค้อบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
04โนนลานบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04262รพ.สต.บ้านซำจาน
05โคกเปี้ยบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04262รพ.สต.บ้านซำจาน
06โนนเรืองบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
07โคกสีบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04262รพ.สต.บ้านซำจาน
08ซำจานบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04262รพ.สต.บ้านซำจาน
09ตอกแป้นบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04262รพ.สต.บ้านซำจาน
10วังตอบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
11หินลาดบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
12หนองกุงน้อยบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
13คำกกค้อบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
14วังตอบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
15บ้านเนินทองบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04262รพ.สต.บ้านซำจาน
16โคกสีบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04262รพ.สต.บ้านซำจาน
17หินลาดบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
18โนนเรืองบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
19บ้านหนองปอบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
20ซำจานบ้านค้อเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04261รพ.สต.บ้านค้อ
01แดงใหญ่แดงใหญ่เมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04263รพ.สต.แดงใหญ่
02แดงใหญ่แดงใหญ่เมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04263รพ.สต.แดงใหญ่
03หนองกอยแดงใหญ่เมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04263รพ.สต.แดงใหญ่
04หนองหลุบแดงใหญ่เมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04263รพ.สต.แดงใหญ่
05ป่าชาดแดงใหญ่เมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04263รพ.สต.แดงใหญ่
06โนนสวรรค์แดงใหญ่เมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04263รพ.สต.แดงใหญ่
07หนองหลุบแดงใหญ่เมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04263รพ.สต.แดงใหญ่
08หนองหลุบแดงใหญ่เมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04263รพ.สต.แดงใหญ่
09หนองกอยแดงใหญ่เมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04263รพ.สต.แดงใหญ่
10หนองหลุบแดงใหญ่เมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04263รพ.สต.แดงใหญ่
11หนองหลุบแดงใหญ่เมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04263รพ.สต.แดงใหญ่
00ดอนช้างดอนช้างเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04264รพ.สต.ดอนช้าง
01ดองช้างดอนช้างเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04264รพ.สต.ดอนช้าง
02ป่าเหลี่ยมดอนช้างเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04264รพ.สต.ดอนช้าง
03ป่าสังข์ดอนช้างเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04264รพ.สต.ดอนช้าง
04หนองฮีดอนช้างเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04264รพ.สต.ดอนช้าง
05หัวบึงดอนช้างเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04264รพ.สต.ดอนช้าง
06หัวสระดอนช้างเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04264รพ.สต.ดอนช้าง
07ดอนหญ้านางดอนช้างเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04264รพ.สต.ดอนช้าง
08นิคมดอนช้างเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04264รพ.สต.ดอนช้าง
01ดอนหันดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04265รพ.สต.ดอนหัน
02ดอนแดงดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04265รพ.สต.ดอนหัน
03โนนเขวาดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก
04เหล่านกซุมดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก
05หนองหญ้าแพรกดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก
06ดอนน้อยดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04265รพ.สต.ดอนหัน
07โนนตุ่นดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก
08สว่างมรรคาดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04265รพ.สต.ดอนหัน
09หลุบหญ้าคาดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04265รพ.สต.ดอนหัน
10ท่าแร่ดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก
11หนองหญ้าแพรกดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก
12เหล่าพัฒนาดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก
13หนองหญ้าแพรกดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก
14ดอนหันดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04265รพ.สต.ดอนหัน
15ดอนเจริญดอนหันเมืองขอนแก่น12275รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)06-รพ.ทั่วไป04265รพ.สต.ดอนหัน
00ศิลาศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
01ศิลาศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
02หนองกุงศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77766ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง
03โนนม่วงศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง
04ห้วยชันศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
05บึงอีเฒ่าศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
06ท่าแกศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
07เต่านอศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
08หนองหินศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
09โกทาศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
10ดงพองศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
11ดอนยางศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
12โนนม่วงศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง
13ดอนหญ้านางศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
14หนองไผ่ศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77766ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง
15เกษรศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
16ดอนยางศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
17หนองกุงศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77766ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง
18ศิลาศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
19โนนม่วงศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง
20ดอนหญ้านางศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
21หนองไผ่ศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77766ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง
22หนองหินศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04268รพ.สต.ศิลา
23โนนม่วงศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง
24หนองไผ่ศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77766ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง
25โกทาศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง
26หนองไผ่ศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77766ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง
27โนนม่วงศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง
28ศิลาศิลาเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง
00บ้านเป็ดบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
01เป็ดบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
02เป็ดบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
03เป็ดบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
04โคกฟันโปงบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
05หัวทุ่งบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
06คำไฮบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
07กอกบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
08หนองโจดบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
09หนองขามบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
10คำไฮบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
11สันติสุขบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
12กอกน้อยบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
13พรสวรรค์บ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
14หัวทุ่งนครบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
15หนองขามบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
16แก่นพยอมบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
17เดชาบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
18เป็ดบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
19กอกบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
20สุภัทราบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
21โคกฟันโปงบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
22แก่นทองบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
23ไทรทองบ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง
77หมู่ที่ 77บ้านเป็ดเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04269รพ.สต.บ้านเป็ด
01หนองตูมหนองตูมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04270รพ.สต.หนองตูม
02หนองตูมหนองตูมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04270รพ.สต.หนองตูม
03หนองงูเหลือมหนองตูมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04270รพ.สต.หนองตูม
04หนองงูเลือมหนองตูมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04270รพ.สต.หนองตูม
05โคกท่าหนองตูมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04270รพ.สต.หนองตูม
06หนองบัวน้อยหนองตูมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04270รพ.สต.หนองตูม
07เมือดแอ่หนองตูมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04270รพ.สต.หนองตูม
08ดอนธาตุหนองตูมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04270รพ.สต.หนองตูม
09ท่าฉางหนองตูมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04270รพ.สต.หนองตูม
10หนองบัวน้อยหนองตูมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04270รพ.สต.หนองตูม
11โคกท่าหนองตูมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04270รพ.สต.หนองตูม
01บึงเนียมบึงเนียมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04271รพ.สต.บึงเนียม
02บึงใคร่นุ่นบึงเนียมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04271รพ.สต.บึงเนียม
03ดอนดู่บึงเนียมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04271รพ.สต.บึงเนียม
04บึงฉิมบึงเนียมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04271รพ.สต.บึงเนียม
05บึงสว่างบึงเนียมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04271รพ.สต.บึงเนียม
06คุยโพธิ์บึงเนียมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04271รพ.สต.บึงเนียม
07ปากเปือยบึงเนียมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04271รพ.สต.บึงเนียม
08สงเปือยบึงเนียมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04271รพ.สต.บึงเนียม
09ฮ่องเดื่อบึงเนียมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04271รพ.สต.บึงเนียม
10ท่าหินบึงเนียมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04271รพ.สต.บึงเนียม
11ดอนดู่บึงเนียมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04271รพ.สต.บึงเนียม
12สงเปือยบึงเนียมเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04271รพ.สต.บึงเนียม
00โนนท่อนโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
01โนนโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
02ท่อนโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
03หนองเบ็ญโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
04บึงแกโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
05หนองค้าโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
06กลางฮุงโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
07คำบอนโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
08ท่อนใหม่โนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
09หนองค้าโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
10ทรัพย์เจริญโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
11คำบอนโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
12หนองขามโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
13โนนโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
14บึงแกโนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน
77หมู่ที่ 77โนนท่อนเมืองขอนแก่น10670รพ.ขอนแก่น05-รพ.ศูนย์04272รพ.สต.โนนท่อน

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอมัญจาคีรี
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพล