ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอพล แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
00เมืองพลเมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน12417เทศบาลเมืองพล
01ชาดเมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04373รพ.สต.เมืองพล
02ตำแยเมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04373รพ.สต.เมืองพล
03ทับบาเมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04373รพ.สต.เมืองพล
04ท่าหลวงเมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04373รพ.สต.เมืองพล
05หญ้าคาเมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04373รพ.สต.เมืองพล
06หันใหญ่เมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04373รพ.สต.เมืองพล
07โนนเหลื่อมเมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04373รพ.สต.เมืองพล
08หนองห้างเมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04373รพ.สต.เมืองพล
09โนนเหม่นเมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04373รพ.สต.เมืองพล
10หันใหญ่แม่เอียเมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04373รพ.สต.เมืองพล
11ชาดอำนวยเมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04373รพ.สต.เมืองพล
77หมู่ที่ 77เมืองพลพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04373รพ.สต.เมืองพล
01โจดหนองแกโจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
02วังขอนพาดโจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
03หนองแวงโจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
04หนองหว้าโจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
05เตาเหล็กโจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
06ประดู่โจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
07หนองเรือโจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
08เหมือดแอ่โจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
09สว่างโจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
10หัวสะพานโจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
11หนองสิมโจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
12ชัยพลศิลป์โจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
13ศรีชมพูโจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
14หนองแกดำโจดหนองแกพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04374รพ.สต.โจดหนองแก
00เก่างิ้วเก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
01เก่างิ้วเก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
02หนองบั่วเก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
03หนองม่วงใหญ่เก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
04คึนขาดเก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
05ชัยมงคลเก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
06โนนสะอาดเก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
07ชัยประเสริฐเก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
08สระแก้วเก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
09หนองผงเก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
10ชัยพัฒนาเก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
11ชัยเจริญเก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
77หมู่ที่ 77เก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
78หมู่ที่ 78*เก่างิ้วพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04375รพ.สต.เก่างิ้ว
01หนองมะเขือหนองมะเขือพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04376รพ.สต.หนองมะเขือ
02หนองแวงนอกหนองมะเขือพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04376รพ.สต.หนองมะเขือ
03โจดน้อยหนองมะเขือพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04376รพ.สต.หนองมะเขือ
04โนนตะโกหนองมะเขือพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04376รพ.สต.หนองมะเขือ
05หนองซองแมวหนองมะเขือพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04376รพ.สต.หนองมะเขือ
06ป่าพร้าวหนองมะเขือพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04376รพ.สต.หนองมะเขือ
07โคกไม้งามหนองมะเขือพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04376รพ.สต.หนองมะเขือ
08บูรณะหนองมะเขือพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04376รพ.สต.หนองมะเขือ
09หนองแวงในหนองมะเขือพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04376รพ.สต.หนองมะเขือ
01หนองแวงโสกพระหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
02โนนกอกหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
03โคกล่ามหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
04หนองแปนหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
05หนองขามหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
06โนนชาดหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
07ห้วยม่วงหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
08โนนเพ็กหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
09หลักด่านหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
10หันน้อยหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
11โคกกรุงหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
12หนองหญ้าปล้องหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
13หนองแวงโคตรหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
14ใหม่สามัคคีหนองแวงโสกพระพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ
01สระบัวเพ็กใหญ่พล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04378รพ.สต.เพ็กใหญ่
02ยานางเพ็กใหญ่พล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04378รพ.สต.เพ็กใหญ่
03นาคสะดุ้งเพ็กใหญ่พล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04378รพ.สต.เพ็กใหญ่
04โคกสีเพ็กใหญ่พล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04378รพ.สต.เพ็กใหญ่
05เพ็กใหญ่เพ็กใหญ่พล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04378รพ.สต.เพ็กใหญ่
06หนองสะแบงเพ็กใหญ่พล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04378รพ.สต.เพ็กใหญ่
07โคกกลางเพ็กใหญ่พล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04378รพ.สต.เพ็กใหญ่
08โนนหอมเพ็กใหญ่พล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04378รพ.สต.เพ็กใหญ่
09ทุ่งแคเพ็กใหญ่พล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04378รพ.สต.เพ็กใหญ่
10โนนแต้เพ็กใหญ่พล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04378รพ.สต.เพ็กใหญ่
11เพ็กใหญ่พัฒนาเพ็กใหญ่พล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04378รพ.สต.เพ็กใหญ่
01หนองแกมนโคกสง่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04379รพ.สต.โคกสง่า
02คูขาดโคกสง่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04379รพ.สต.โคกสง่า
03หนองบะโคกสง่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04379รพ.สต.โคกสง่า
04หนองแวงกลางโคกสง่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04379รพ.สต.โคกสง่า
05หนองมนโคกสง่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04379รพ.สต.โคกสง่า
06หนองไผ่โคกสง่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04379รพ.สต.โคกสง่า
07โนนพริกโคกสง่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04379รพ.สต.โคกสง่า
08โคกสว่างโคกสง่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04379รพ.สต.โคกสง่า
09โคกสง่าพัฒนาโคกสง่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04379รพ.สต.โคกสง่า
10หนองสมบูรณ์โคกสง่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04379รพ.สต.โคกสง่า
01หนองแวงนางเบ้าหนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า
02ห้วยค้อหนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า
03หนองนาดีหนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า
04หนองตานาหนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย
05ฝาผนังหนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า
06ฮ่องหอยหนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย
07หนองม่วงน้อยหนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย
08นานิคมหนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย
09ห้วยค้อน้อยหนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า
10วังจานหนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า
11ห้วยว่านหอมหนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย
12หนองแวงนางเบ้าพัฒนาหนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า
13โคกเสน่ห์หนองแวงบางเบ้าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า
01ศรีกระดานพลลอมคอมพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04382รพ.สต.ลอมคอม
02หนองไผ่ลอมคอมพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04382รพ.สต.ลอมคอม
03หนองอรุณลอมคอมพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04382รพ.สต.ลอมคอม
04ทุ่งน้อยลอมคอมพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04382รพ.สต.ลอมคอม
05หนองโจดลอมคอมพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04382รพ.สต.ลอมคอม
06หนองแล่นลอมคอมพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04382รพ.สต.ลอมคอม
07หนองคูรองลอมคอมพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04382รพ.สต.ลอมคอม
08ลอมคอมลอมคอมพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04382รพ.สต.ลอมคอม
09หนองดู่ลอมคอมพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04382รพ.สต.ลอมคอม
10หนองสำโรงลอมคอมพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04382รพ.สต.ลอมคอม
11ศรีรุ่งเรืองลอมคอมพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04382รพ.สต.ลอมคอม
01ห้วยโจดโนนข่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04383รพ.สต.โนนข่า
02หัวนาโนนข่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04383รพ.สต.โนนข่า
03บ่อตะครองโนนข่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04383รพ.สต.โนนข่า
04หนองแวงแอกโนนข่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04383รพ.สต.โนนข่า
05โนนข่าโนนข่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04383รพ.สต.โนนข่า
06โนนทันโนนข่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04383รพ.สต.โนนข่า
07บุอ้ายตู้โนนข่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04383รพ.สต.โนนข่า
08โนนเมืองโนนข่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04383รพ.สต.โนนข่า
09โนนฝ้ายโนนข่าพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04383รพ.สต.โนนข่า
01โสกนกเต็นโสกนกเต็นพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04384รพ.สต.โสกนกเต็น
02ป่าเป้าโสกนกเต็นพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04384รพ.สต.โสกนกเต็น
03หนองบัวโสกนกเต็นพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04384รพ.สต.โสกนกเต็น
04โคกล่ามโสกนกเต็นพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04384รพ.สต.โสกนกเต็น
05เพ็กน้อยโสกนกเต็นพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04384รพ.สต.โสกนกเต็น
06หัวคูโสกนกเต็นพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04384รพ.สต.โสกนกเต็น
07โสกขามน้อยโสกนกเต็นพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04384รพ.สต.โสกนกเต็น
08หนองบัวน้อยโสกนกเต็นพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04384รพ.สต.โสกนกเต็น
09กลางโสกนกเต็นพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04384รพ.สต.โสกนกเต็น
10โสกนกเต็นพัฒนาโสกนกเต็นพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04384รพ.สต.โสกนกเต็น
11หนองบัวสันติสุขโสกนกเต็นพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04384รพ.สต.โสกนกเต็น
01หัวทุ่งหัวทุ่งพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04385รพ.สต.หัวทุ่ง
02หัวคูหัวทุ่งพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04385รพ.สต.หัวทุ่ง
03ป่าติ้วหัวทุ่งพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04385รพ.สต.หัวทุ่ง
04หนองทุ่มหัวทุ่งพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04385รพ.สต.หัวทุ่ง
05โนนตะหนินหัวทุ่งพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04385รพ.สต.หัวทุ่ง
06หนองฉันเพลหัวทุ่งพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04385รพ.สต.หัวทุ่ง
07ฮ่องแซงหัวทุ่งพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04385รพ.สต.หัวทุ่ง
08หนองสะแบงหัวทุ่งพล11004รพ.พล07-รพ.ชุมชน04385รพ.สต.หัวทุ่ง

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองขอนแก่น
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเวียงเก่า