เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง เขตสุขสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัต …

กำหนดการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ 2564

กำหนดการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ 2564