ที่ไปที่มาการตรวจสอบภายใน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดมีกลไกของการตรวจสอบภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน ข้อมูสรายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ สามารถเพิ่มคุณค่าการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดการดูแลตนเองที่ดีอย่างเป็นระบบ ตามพระราขบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ส่วนที่ ๒ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน และหลักกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง จึงให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการ ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราขการและเพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน

กำหนดการตรวจสอบ ปี 2565

ลำดับวัน เดือน ปีหน่วยรับตรวจ
1๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงพยาบาลแวงใหญ่
2๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลชนบท
3๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลโนนศิลา
4๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลเปือยน้อย
5๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลบ้านไผ่
6๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
7๕ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
8๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลมัญจาคีรี
9๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลพระยืน
10๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ โรงพยาบาลสีชมพู
11๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕โรงพยาบาลหนองนาคำ
12ด๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕โรงพยาบาลภูเวียง

เกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยรับตรวจ

 1. คะแนนจากระบบตรวจสอบอัตโนมัติ (ElA)
  • ไม่ผ่านเกณฑ์ ๔0% ด้านใดด้านหนึ่ง (สิรินธร/บ้านฝาง/อุบลรัตน์/เวียงเก่า/โคกโพธิ์ไขย)
  • รวมเฉลี่ย < ๗๐% (บ้านฝาง/อุบลรัตน์/โคกโพธิ์ไชย/โนนศิลา)
  • การเงิน < ๗0% (โคกโพธิ์ไชย/บ้านฝาง/เวียงเก่า)
  • งบการเงิน < ๗๐% (บ้านฝาง/โนนศิลา/เปีอยน้อยโคกโพธิ์ไชย/ชุมแพ/มัญจาคีรี)
  • จัดเก็บรายได้ < ๗๐% (บ้านฝางโคกโพธิ์ไขย/ เวียงเก่า)
  • พัสดุ < ๗๐% (อุบลรัตน์/โคกโพธิ์ไชย/หนองนาคำ/บ้านไผ่/ภูเวียง/สีชมพู/ชนบท/พระยืน)
  • ควบคุมภายใน < ๗๐% (โนนศิลา/บ้านไผ่/สิรินธร/อุบลรัตน์/เวียงเก่า)
 2. จากผลการจัดส่งแผนรับ-จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๕
  • โรงพยาบาลแวงใหญ่
 3. หน่วยที่ได้รับตรวจแล้วจากเขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๕
  • โรงพยาบาลอุบลรัตน์
  • โรงพยาบาลบ้านฝาง

ขอบเขตการตรวจสอบ

 1. ด้านการเงิน : (นางมลิวรรณ มะลิต้น , นางชวรีย์ ศิริพินิตนันท์)
  • แผนรับ-จ่ายเงินบำรุง : (นางสาวสมจิตร เดซาเสถียร , นางสาวณิศา เพ็ญศิริ)
  • เงินบริจาคและเงินเรื่ยไร
  • เงินยืมราชการ
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  • ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  • ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
  • การจ่ายเงินค่าตอบแทนโควิด
 2. ด้านระบบบัญชี บัญชีเกณฑ์คงค้าง : (นางสาวดารุณี พิมพ์ลี , นางขนิษฐา นนทะสิงห์)
  • งบทดลอง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
  • เดือนสุดท้ายก่อนเข้าตรวจ
  • เอกสารประกอบ
 3. ด้านการพัสดุ : (นางสุมาลี บุญญรัตน์ , นางนงลักษณ์ ควรคำ)
  • การจัดซื้อจัดจ้าง (แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามหมวดรายจ่าย แผนเงินบำรุง)
  • การบริหารพัสดุ
   • วัสดุ บัญชีวัสดุตามแบบกรมบัญชีกลาง ทุกคลัง
   • รายงานวัสดุคงคลัง ประจำเดือน
   • ครุภัณฑ์ ทะเบียนทรัพย์สิน ตามแบบกรมบัญชีกลาง
   • รายงานค่าเสื่อมสะสม ประจำเดือน
  • การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา : (นางศศิธร เอื้ออนันต์ , นางสาวอิสรีย์ พละสินธุ์เดชา)
  • การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๔
   • รายงานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจำปี ภายใน ๓๐ วันทำการ
   • ส่งรายงานการตรวจสอบต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดชอนแก่น / สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น /สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 4. ด้านการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิที่ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน : (นายชัชวาลย์ มุ่งแสง , นางสาวพรรทิภา ทองเกลียว)
  • ข้าราชการ
  • ประกันสังคม
  • พรบ.
  • จ่ายตรง อปท.
  • สิทธิเบิกจ่ายต้นสังกัด (รัฐวิสาหกิจ , ธนาคาร)
 5. ด้านการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด : (นายรังสรรค์ พลหล้า , นางสาวจารุวรรณ รัศมาวี)
  • คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
  • โครงสร้างการบริหารงาน
  • Flow Chart กระบวนงานหลัก ส่วนงานย่อย
  • แบบติดตาม ปค. ๕

เอกสารประกอบ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ข้อควรปฏิบัติของผู้ป่วยโควิดเมื่อแยกกักตัวที่บ้าน
Next post คู่มือขอรับค่าใช้จ่าย ปี 2565