ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพในการรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่มีความพร้อมและการย้ายหน่วยบริการได้ ๔ ครั้งต่อปีได้สิทธิทันที (ไม่ต้องรอ ๑๕ วัน) ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขสู่การปฏิบัติ เขตสุขภาพที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับ ทั้ง ๔ เรื่อง โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

แนวทางเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยสิทธิษัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้ป่วยนอกในจังหวัดขอนแก่น

สำหรับนโยบายข้อที่ ๑ ด้านประชาชนที่เจ็บบ่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ ได้มีการขยายพื้นที่ดำเนินการในพื้นที่เขตภาคอีสาน (เขต ๗ ๘ ๙ และ เขต ๑๐) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แจ้งประกาศ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้สิทธิบริการสาธารณสุขเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของผู้มีสิทธิในหน่วยบริการอื่นนอกจากหน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่เขตภาคอีสาน ให้ถือเป็นกรณีที่มีเหตุสมควร โดยไม่มีใบส่งตัว ตามเงื่อนไขที่กำหนด และได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประเภทบริการผู้ป่วยนอก กรณีที่มีเหตุสมควรในพื้นที่เขตภาคอีสาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับพื้นที่รอยต่อยังให้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมของแต่ละพื้นที่ โดยให้หน่วยบริการถีอปฏิบัติตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขในการใช้บริการในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิอื่นนอกเครือข่ายในพื้นที่เขตภาคอีสาน โดยจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการตามจริงไม่เกิน 70- บาท/Visit ทั้งนี้ สำหรับกรณีการใช้บริการนอกเครีอข่ายหน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ ประเภทผู้ป่วยนอก ในจังหวัด กำหนดให้เป็นไปตามข้อตกลงของจังหวัด ดังนั้น กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงได้เสนอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลด้านสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (กวป.) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ กำหนดอัตราจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้ป่วยนอก เพิ่มเติมกรณีที่มีเหตุสมควร ระดับปฐมภูมิ ในจังหวัดขอนแก่น อัตราจ่ายตามจริงไม่เกิน 70 บาท/Visit อัตราจ่ายเช่นเดียวกันกับในเขตพื้นที่ภาคอีสาน โดยตามจ่ายด้วยเงินกองทุน OP Virtual Account จังหวัดขอนแก่น

แนวทางการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยสิทธิษัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้ป่วยนอกในจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จึงขอส่งแนวทางการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เข้ารับบริการระดับปฐมภูมิ ประเภทผู้ป่วยนอก กรณีที่มีเหตุสมควรภายในจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งอัตราค่าบริการทางการแพทย์ (เพิ่มเติม) โดยถือปฏิบัติตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้

  1. ผู้รับผิดชอบงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวบรวมข้อมูลบริการของหน่วยบริการปฐมภูมิ(รพ.สต.) ทุกแห่ง ตามแบบ นค.๑ (สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ให้บริการตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2564 ส่งให้หน่วยบริการประจำ (แม่ข่าย) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 และให้หน่วยบริการประจำ (แม่ข่าย) ส่งไปยังกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 หากไม่ส่งข้อมูลตามกำหนด จะถือว่าไม่ประสงค์จะะเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ในห้วงเวลาที่กำหนด ดังกล่าว และครั้งต่อไปให้ส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔
  2. หน่วยบริการที่ให้บริการโรงพยาบาลทั่วไป/ โรงพยายาลศูนย์ และหน่วยบริการอื่นที่เข้าร่วมโครงการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควรโดยไม่มีใบส่งตัว ให้ส่งข้อมูลบริการเรียกเก็บไปยัง สปสซ.ผ่านระบบ E-Claim กำหนดจ่ายตามรายการ Fee schedule และ Fee for sevice with point system รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒
  3. โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ประเภทผู้ป่วยนอก กรณีส่งต่อ อุบัติเหตุ/ฉุกเฉินภายในจังหวัดขอนแก่น เช่นเดิม
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post เอกสารแนวทางเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยสิทธิษัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ ประเภทผู้ป่วยนอกในจังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม)
Next post ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนเงินบำรุง