รายละเอียดคำอธิบายการผิดพลาดของข้อมูล (ติดV) ในระบบ e-Claim ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และวิธีปฏิบัติ/แนวทางแก้ไข ให้ถูกต้อง อัพเดต ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 จากเว็บไซต์ https://eclaim.nhso.go.th

กดคีย์บอร์ด Ctrl และปุ่ม F เพื่อค้นหาข้อมูล

   ลำดับVA_NODESC_NAMEแนวทางการแก้ไข
1V000ไม่มีข้อมูล Authen/ Authen ไม่ถูกต้อง ไม่ผ่านการตรวจสอบ1. หลักฐานการยืนยันตัวตนการรับผู้ติดเชื้อ (Authen) เข้ารับบริการ
2. เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ ตามจำนวนวันที่ขอเบิก
3. หลักฐานการจัดอาหารตามจำนวนวันที่เบิก หรือ หลักฐานการรับอาหาร
4. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยาฟ้าทะลายโจร
5. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยา Favipiravir
6. หลักฐานการสั่งซื้อที่ระบุราคาอุปกรณ์
7. หลักฐานการบันทึก การดูแลด้วยการให้ออกซิเจน รวมทั้งวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการให้ออกซิเจน
8. รายงานผลการตรวจ Chest X-ray ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ
9. รายงานผลการตรวจ RT PCR (official report) ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ ตามประเภทการตรวจคัดกรองที่ส่งเบิก
2V001เบอร์โทรรูปแบบไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถติดต่อผู้ติดเชื้อได้
3V002มีเบอร์โทรแต่ไม่สามารถติดต่อผู้ติดเชื้อได้
4V003เลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับข้อมูลที่ Authen
5V004ผู้รับบริการตามรายชื่อ/เลขที่บัตรประชาชนตามที่ Authen  แจ้งว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อโรค Covid 19
6V006ผู้ติดเชื้อแจ้งว่าได้รับบริการดูแลจากหน่วยบริการอื่นไม่ตรงหน่วยบริการที่ Authen
7V008ไม่ได้รับการประเมิน และ/หรือไม่ได้ รับอาหาร ตามจำนวนวันที่ขอเบิก ในการให้บริการ (Home Isolation/Community Isolation)1 เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ เวชระเบียน Nurse note /หลักฐานที่สื่อสารกับผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก
2 หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลิตอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก หรือ
3 หลักฐานการรับอาหารของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
8V009ไม่ได้รับการประเมิน และ/หรือไม่ได้ รับอาหาร ตามจำนวนวันที่ขอเบิก ในการให้บริการ (Home Isolation/Community Isolation)1 เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ เวชระเบียน Nurse note /หลักฐานที่สื่อสารกับผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก
2 หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลิตอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก หรือ
3 หลักฐานการรับอาหารของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
9V010ไม่ได้รับการประเมิน และ/หรือไม่ได้ รับอาหาร ตามจำนวนวันที่ขอเบิก ในการให้บริการ (Home Isolation/Community Isolation)1 เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ เวชระเบียน Nurse note /หลักฐานที่สื่อสารกับผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก
2 หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลิตอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก หรือ
3 หลักฐานการรับอาหารของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
10V011ไม่ได้รับการประเมิน และ/หรือไม่ได้ รับอาหาร ตามจำนวนวันที่ขอเบิก ในการให้บริการ (Home Isolation/Community Isolation)1 เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ เวชระเบียน Nurse note /หลักฐานที่สื่อสารกับผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก
2 หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลิตอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก หรือ
3 หลักฐานการรับอาหารของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
11V012ไม่ได้รับการประเมิน และ/หรือไม่ได้ รับอาหาร ตามจำนวนวันที่ขอเบิก ในการให้บริการ (Home Isolation/Community Isolation)1 เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ เวชระเบียน Nurse note /หลักฐานที่สื่อสารกับผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก
2 หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลิตอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก หรือ
3 หลักฐานการรับอาหารของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
12V013ไม่ได้รับอุปกรณ์วัดไข้และ เครื่องวัดออกซิเจน1หลักฐานแสดงการจัดส่งเวชภัณฑ์ ตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ(ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา)  หรือ
2 หลักฐานการรับเวชภัณฑ์ของผู้ติดเชื้อ/ญาติตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ (ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา)
หมายเหตุ กรณีจัดหาเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ เครื่องวัดไข้ และ  เครื่องวัด O2sat ต้องระบุเหตุผลการไม่ได้จัดหาให้
13V014ไม่ได้รับอุปกรณ์วัดไข้1หลักฐานแสดงการจัดส่งเวชภัณฑ์ ตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ(ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา)  หรือ
2 หลักฐานการรับเวชภัณฑ์ของผู้ติดเชื้อ/ญาติตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ (ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา)
หมายเหตุ กรณีจัดหาเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ เครื่องวัดไข้ และ  เครื่องวัด O2sat ต้องระบุเหตุผลการไม่ได้จัดหาให้
14V015ไม่ได้รับเครื่องวัดออกซิเจน1หลักฐานแสดงการจัดส่งเวชภัณฑ์ ตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ(ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา)  หรือ
2 หลักฐานการรับเวชภัณฑ์ของผู้ติดเชื้อ/ญาติตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ (ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา)
หมายเหตุ กรณีจัดหาเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ เครื่องวัดไข้ และ  เครื่องวัด O2sat ต้องระบุเหตุผลการไม่ได้จัดหาให้
15V016ไม่ได้จ่ายยาฟ้าทะลายโจร1 หลักฐานแสดงการจัดส่งยา (ระบุชื่อผู้รับ) หรือ
2 หลักฐานการรับยาของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
16V017ไม่พบการให้บริการ Chest X-RayรายงานผลการตรวจChest X-Ray  ในช่วงที่ให้บริการ HI/CI  ที่ระบุวันที่ชัดเจน(กรณี OP เท่านั้น)
17V018ไม่พบการให้บริการ ตรวจคัดกรอง RT PCRรายงานผลการตรวจ RT PCR ที่ระบุหน่วยบริการส่งตรวจและหน่วยตรวจ (official report)
โดยต้องเป็นการตรวจในช่วงเวลาที่ให้บริการ HI/CI
18V019ไม่พบการให้บริการออกซิเจน ตามจำนวนวันที่ขอเบิก1 หลักฐานแสดงการจัดส่งอุปกรณ์ oxygen หรือ หลักฐานการรับอุปกรณ์oxygen ให้แก่ผู้ติดเชื้อ(ระบุชื่อผู้รับ) (กรณี HI) หรือ
2 หลักฐานการให้/การได้รับออกซิเจน ของผู้ติดเชื้อ (กรณี CI) ได้แก่ คำสั่งแพทย์ และบันทึกพยาบาล
3 โดยระบุจำนวนวันที่เริ่มให้ และจำนวนวันที่สิ้นสุดการให้บริการ
19V020ไม่ได้จ่ายอุปกรณ์ วัดไข้ & วัด O2sat1หลักฐานแสดงการจัดส่งเวชภัณฑ์ ตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ(ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา)  หรือ
2 หลักฐานการรับเวชภัณฑ์ของผู้ติดเชื้อ/ญาติตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ (ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา)
หมายเหตุ กรณีจัดหาเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ เครื่องวัดไข้ และ  เครื่องวัด O2sat ต้องระบุเหตุผลการไม่ได้จัดหาให้
20V022ไม่ได้จ่ายยาฟาวิพิลาเวียร1 หลักฐานแสดงการจัดส่งยา (ระบุชื่อผู้รับ) หรือ
2 หลักฐานการรับยาของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
21V023  
22V024เบิกชดเชยการเก็บ specimen ทุกรูปแบบซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมง ใน PID เดียวกัน 
23V025เบิกชดเชยการเก็บ specimen ทุกรูปแบบซ้ำซ้อน ใน PID ที่ได้รับการจ่ายชดเชยการเก็บ specimen ไปแล้วภายใน 3 วัน 
24V026เบิกชดเชยการเก็บ specimen ทุกรูปแบบซ้ำซ้อนตั้งแต่ 3 ครั้ง ขึ้นไปในช่วงเวลา 14 วัน 
25V027เบิกชดเชยการค่า lab ทุกรูปแบบซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมง ใน PID เดียวกัน ที่มีผลเป็น Negative 
26V028เบิกชดเชยการทำ Lab ทุกรูปแบบซ้ำซ้อน ใน PID ที่ได้รับการจ่ายชดเชยค่า Lab ไปแล้วภายใน 3 วัน 
27V029เบิกชดเชยการทำ Lab ทุกรูปแบบซ้ำซ้อน ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ในช่วงเวลา 14 วัน 
28V030เบิกชดเชยค่า lab RT-PCR ซ้ำซ้อน ใน PID ที่ได้รับการจ่ายชดเชยค่า RT-PCR ไปแล้ว ในช่วงเวลา 3 วัน 
29V031เบิกชดเชยค่า lab RT-PCR ซ้ำซ้อน ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ในช่วงเวลา 14 วัน 
30V032การเบิกชดเชย lab การตรวจ antibody 
31V033เบิกชดเชยค่า lab RT-PCR ซ้ำซ้อน ใน PID ที่ได้รับการจ่ายชดเชยค่า RT-PCR ซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมง ใน PID เดียวกัน 
32V034มีการเบิก Lab แบบ RT-PCR ที่เคยมีผล Positive ใน Visit ก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 90 วัน 
33V035กรณี IP Covid-19 กลุ่ม Case สีเขียว แต่เบิกค่าห้องรหัส COVR09 (ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีเหลือง) หรือ COVR10 (ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีแดง) เฉพาะ case ที่ Date Admit ตั้งแต่วันที่ 1/8/2564 
34V036กรณี IP Covid-19 กลุ่ม Case สีเขียว ที่เบิกค่าห้องรหัส COVR01 (ค่าห้องควบคุมผู้ป่วย COVID ใน รพ) เฉพาะ case ที่ Date Admit ระหว่างวันที่ 2/3/2563 ถึง 31/7/2564 
35V037Case ที่ Dx. Covid-19 แบบ Asymptomatic โดยไม่พบรหัสอื่นๆร่วมด้วย (สีเขียว) ที่พบการเบิกร่วมกับการเบิก ค่าห้องรหัส COVR09  (ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีเหลือง) หรือ COVR10 (ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีแดง) เฉพาะ case ที่ Admit ตั้งแต่วันที่ 1/8/2564 
36V038กรณี IP Covid-19 กลุ่ม Case สีเขียว ที่เบิก PPE > 15 ชุด/วัน 
37V039” ไม่จ่าย อุปกรณ์ CI 500 บาท เพิ่มเงื่อนไข C5 =1 ไม่จ่ายอุปกรณ์ CI 500 บาท ให้ทาง Claim อัพเดท รหัสVXXX ให้ด้วย เนื่องจาก ไม่ทราบว่ามีการอัพเดทที่เท่าไหร่แล้ว ไม่ได้จ่ายอุปกรณ์ วัดไข้ & วัด O2satหลักฐานแสดงการจัดส่งเวชภัณฑ์ หรือ หลักฐานการรับเวชภัณฑ์  และ หลักฐานการประเมินผู้ป่วยได้แก่ การวัดอุณหภูมิ และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
38V040Case ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Covid-19 ที่พบการจำหน่ายและรับ Admit ต่อในวันเดียวกัน ภายใต้หน่วยบริการเดียวกัน 
39V041พบการเบิกรหัส COVV01(ค่าทำความสะอาดพาหนะในการส่งต่อและ ค่าชุด PPE) ที่ไม่สอดคล้องกับการเบิกรถ refer 
40V042กรณีสีเขียว ที่เบิก PPE > 300 บาท/วัน เฉพาะ case ที่ Admit ตั้งแต่วันที่ 1/08/2564 
41V043Case ที่ Dx. Covid-19 แบบ Asymptomatic โดยไม่พบรหัสอื่นๆร่วมด้วย (สีเขียว) ที่พบการเบิกร่วมกับการเบิก ค่าห้องรหัส COVR09 หรือ COVR10  หรือ เบิก PPE > 15 ชุด/วัน 
42V044วันเดือนปีที่ส่งเบิกชดเชย (Incom) ก่อนหรือหลังวันเดือนปีที่ผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการจริง มากกว่า 3 วันขึ้นไป 
43V045ผู้ติดเชื้อไม่ได้รับการประเมินหลังจากเข้ารับบริการภายใน 48 ชม. 
44V046ไม่ได้รับยาและผู้ติดเชื้อไม่ได้รับการประเมินหลังจากเข้ารับบริการภายใน 48 ชม. 
45V047ผู้ติดเชื้อไม่ได้ติดต่อกลับหน่วยบริการหลัง 48 ชม. 
46V048ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบการเบิกชดเชยรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม1. ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการประกอบดวยเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนชื่อสกุลวันเดือนปเกิด เปนอยางนอย
2. บันทึกเวชระเบยีนผูปวยนอก(OPDcard)visitที่มีการการสั่งจายอุปกรณอวัยวะเทียม
3. บันทึกเวชระเบยีนผูปวยในไดแกDischargesummary,ใบบันทึกการผาตัดและadmission
ที่มีการใชอุปกรณอวัยวะเทียม เปนตน
4. กรณีอวัยวะเทียมและอุปกรณภายในรางกายเชนเลนสแกวตาเทียมโลหะดามกระดูกเปนตน
ตองมีหลักฐานการใชอุปกรณและอวัยวะเทียมดังกลาว ไดแก บันทึกการสั่ง และหลักฐานการใช
อุปกรณและอวัยวะเทียมในเวชระเบียน และ sticker (ถาอุปกรณและอวัยวะเทียมนั้นมี sticker)
5. กรณีอวัยวะเทียมและอุปกรณภายนอกรางกายเชนฟนเทียมรถเข็นนั่งเครื่องชวยเดินหรือ
รองเทาสําหรับผูปวยเบาหวาน เปนตน ตองมีหลักฐานการสั่งจายและหลักฐานการลงนามรับ อวัยวะเทียมและอุปกรณของผูปวยหรือญาติ
47V101ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการให้บริการฝากครรภ์ครั้งที่ 1-81.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือเอกสารอื่นที่หน่วยบริการใช้บันทึกการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ระบุข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.ข้อมูล LMP EDC ของการตั้งครรภ์ในครรภ์ที่ขอตรวจสอบ
3.ข้อมูลบันทึกการให้บริการฝากครรภ์ ณ วันให้บริการที่ขอตรวจสอบ ตามสิทธิประโชน์พื้นฐานตามที่ระบุในประกาศ สปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุข กรณีบริการฝากครรภ์ พ.ศ. 2564
48V102ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการให้บริการฝากครรภ์ครั้งที่ 91.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือเอกสารอื่นที่หน่วยบริการใช้บันทึกการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ระบุข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.ข้อมูล LMP EDC ของการตั้งครรภ์ในครรภ์ที่ขอตรวจสอบ
3.ข้อมูลบันทึกการให้บริการฝากครรภ์ ณ วันให้บริการที่ขอตรวจสอบ ตามสิทธิประโชน์พื้นฐานตามที่ระบุในประกาศ สปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุข กรณีบริการฝากครรภ์ พ.ศ. 2564
49V103ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติครั้งที่ 1ในการฝากครรภ์  (จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาทต่อการตั้งครรภ์)1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือเอกสารอื่นที่หน่วยบริการใช้บันทึกการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ระบุข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.ข้อมูล LMP EDC ของการตั้งครรภ์ ในครรภ์ที่ขอตรวจสอบ
3.บันทึกการส่งตรวจและผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการตามรายการที่ระบุในประกาศ สปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุข กรณีบริการฝากครรภ์ พ.ศ. 2564 กรณีที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 visit ให้ส่งทุกvisit ที่เกี่ยวข้อง
50V104ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติครั้งที่2ในการฝากครรภ์  (ตรวจเมื่อ
อายุครรภ์ใกล้ครบกาหนด จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 190 บาทต่อการตั้งครรภ์)
1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือเอกสารอื่นที่หน่วยบริการใช้บันทึกการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ระบุข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.ข้อมูล LMP EDC ของการตั้งครรภ์ในครรภ์ที่ขอตรวจสอบ
3.บันทึกการส่งตรวจและผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการตามรายการที่ระบุในประกาศสปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุข กรณีบริการฝากครรภ์ พ.ศ. 2564 กรณีที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 visit ให้ส่งทุกvisit ที่เกี่ยวข้อง
51V105ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและบริการขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือเอกสารอื่นที่หน่วยบริการใช้บันทึกการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ระบุข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.ข้อมูล LMP EDC ของการตั้งครรภ์ในครรภ์ที่ขอตรวจสอบ
3.การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขัด และทำความสะอาดฟัน ในช่วงเวลาที่ให้บริการฝากครรภ์ (อาจเป็นvisitเดียวกันหรือต่าง visit ทั้งนี้ขอให้ส่งทุกvisit ที่เกี่ยวข้อง)
52V106ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการให้บริการตรวจอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือเอกสารอื่นที่หน่วยบริการใช้บันทึกการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ระบุข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.ข้อมูล LMP EDC ของการตั้งครรภ์ในครรภ์ที่ขอตรวจสอบ
3.บันทึกการส่งตรวจ Ultrasound ทารกในครรภ์และผลการตรวจ  ณ วันให้บริการที่ขอตรวจสอบ
53V107ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการตรวจ  Pap Smear1. เอกสารบันทึกการให้บริการการตรวจ Pap smear ณ วันที่ให้บริการ ที่ขอตรวจสอบ
2. เอกสารใบรายงานผลการตรวจ Pap smear อย่างเป็นทางการ (Official report) ณ วันที่ขอตรวจสอบ 
54V108ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการตรวจ  Visual inspection with acetic acid (VIA)เอกสารบันทึกการให้บริการการตรวจ และผลการตรวจ VIA ณ วันที่ให้บริการ ที่ขอตรวจสอบ
 
55V109ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการตรวจ  HPV DNA test1. เอกสารบันทึกการให้บริการการตรวจ HPV DNA test กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการเก็บตัวอย่าง ณ วันที่ให้บริการ ที่ขอตรวจสอบ (HPV DNA SEND 50 บาท)
2. เอกสารใบรายงานผลการตรวจ HPV DNA test ที่เป็น official report ในกรณีที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ วันที่ขอตรวจสอบ (HPV DNA LAB  370)
3. เอกสารบันทึกหลักฐานการให้บริการการตรวจ HPV DNA test และรายงานผลการตรวจ HPV DNA test ที่เป็น official report ในกรณีที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการเก็บตัวอย่าง และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ วันที่ขอตรวจสอบ (HPV DNA  420)
56V110ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการตรวจ  Liquid based Cytology1. เอกสารบันทึกหลักฐานการให้บริการการตรวจ Liquid based cytology ณ วันที่ให้บริการ ที่ขอตรวจสอบ
2. เอกสารใบรายงานผลการตรวจ  Liquid based cytology อย่างเป็นทางการ (Official report) ณ วันที่ขอตรวจสอบ  
57V111ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการตรวจ Colposcope และหรือตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy/LEEP)1. เอกสารบันทึกหลักฐานการให้บริการการตรวจ Colposcope และหรือตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy/LEEP) ณ วันที่ให้บริการ ที่ขอตรวจสอบ
2. เอกสารใบรายงานผลรายงานผลการตรวจทางพยาธิที่เป็นทางการ (Official report) official report ในกรณีที่มีการตัดชิ้นเนื้อ  ณ วันที่ขอตรวจสอบ  
58V112ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีบริการแว่นตาสาหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ1. เอกสารบันทึกผลการตรวจระดับสายตา โดยจักษุแพทย์ หรือนักทัศนมาตร ณ วันที่ให้บริการที่ขอตรวจสอบ
2. เอกสารบันทึกการให้บริการแว่นตา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามรายการที่หน่วยบริการขอเบิกชดเชย ณ วันที่ขอตรวจสอบ 
59V113ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์1) เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD card) ที่มีข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ (ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก อายุ/วันเดือนปีเกิด) และบันทึกการให้บริการ ณ วันที่ให้บริการที่ขอตรวจสอบ
2) หลักฐานการให้บริการ ใส่ห่วง หรือฝังยาคุม ตามบริการที่หน่วยบริการขอเบิกค่าใช้จ่าย ณ วันที่ให้บริการที่ขอตรวจสอบ
3) ข้อมูลบันทึกประวัติการยุติการตั้งครรภ์  ไม่เกิน 28 วัน ก่อนการให้บริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ วันที่ให้บริการตามรายการที่ขอตรวจสอบ
60V114ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย1) เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD card) ที่มีข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ (ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก อายุ/วันเดือนปีเกิด) และบันทึกการให้บริการ ณ วันที่ให้บริการที่ขอตรวจสอบ
2) หลักฐานบันทึกการให้บริการ การสั่งยาโดยแพทย์ และใช้ยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลชนิดบรรจุในแผงเดียวกัน (Misoprostol 200 mcg + Mifepristone 200 mg combination pack) หรือ การทำหัตถการวิธีทางศัลยกรรม ได้แก่การใช้กระบอกดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration: MVA)  หรือ การใช้เครื่องดูดสุญญากาศไฟฟ้า(Elective Vacuum Aspiration : EVA) ตามบริการที่หน่วยบริการขอเบิกค่าใช้จ่าย ณ วันที่ให้บริการที่ขอตรวจสอบ
3) ระบุข้อบ่งชี้ในการทำ
61V201ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีการเบิกค่าใช้จ่ายผิดปกติในโรงพยาบาลระดับเดียวกัน (OPAE)1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้
3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก)
4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
62V202มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติในกลุ่มโรคเดียวกัน (OPAE)1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้
3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก)
4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
63V203มีจำนวนการเข้ารับบริการมากผิดปกติ (OPAE)1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้
3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษา และผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก)
4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายตามรายการที่ขอเบิก
64V204มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ (OPAE)1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้
3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก)
4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
65V205มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ (WALKIN)1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้
3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก)
4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
66V206ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีการเบิกค่าใช้จ่ายผิดปกติในโรงพยาบาลระดับเดียวกัน  (WALKIN)1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้
3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก)
4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
67V207มีจำนวนการเข้ารับบริการมากผิดปกติ  (WALKIN)1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้
3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษา และผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก)
4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายตามรายการที่ขอเบิก
68V208ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีจำนวนการเข้ารับบริการมากผิดปกติ (OPBKK)1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้
3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก)
4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
69V209ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายรวม สูงผิดปกติ สำหรับหน่วยบริการในระดับเดียวกัน  (OPBKK)1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้
3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก)
4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
70V210ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ  (OPBKK)1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้
3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก)
4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
71V211ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายรวม สูงผิดปกติ ในกลุ่มโรคเดียวกัน  (OPBKK)1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด
2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้
3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก)
4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Happy
Happy
33 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
67 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post รายละเอียดการผิดพลาดของข้อมูล (รหัสติดDENY)
Next post แนวทางการจัดการ HI