รายงานการส่งข้อมูล SSOP วันที่ 18 ส.ค. 2564

ข้อมูลจากสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)

สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+F บนคีย์บอร์ด เพื่อค้นหาชื่อหรือรหัสหน่วยบริการได้

amperรหัสหน่วยบริการhnamejanfebmaraprmayjunjulaugรวมvisit
01-เมืองขอนแก่น04248รพ.สต.สำราญ          53          33          28          36          35          34          34       –             253
01-เมืองขอนแก่น04249รพ.สต.บ้านโคก          58          35          60          38          29          40          48       –             308
01-เมืองขอนแก่น04250รพ.สต.โคกสี          21          25          24          27             8             8          12       –             125
01-เมืองขอนแก่น04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี        185        176        205        207        163        142        122       –         1,200
01-เมืองขอนแก่น04252รพ.สต.ท่าพระ        530        412        476        440        514        426        476       –         3,274
01-เมืองขอนแก่น04253รพ.สต.บ้านทุ่ม        150        125        142        122        120        182        169       –         1,010
01-เมืองขอนแก่น04254รพ.สต.เมืองเก่า          75        441          59          66          67          92          87       –             887
01-เมืองขอนแก่น04255รพ.สต.บ้านดอนบม        123          58          97          59          59          91          88       –             575
01-เมืองขอนแก่น04256รพ.สต.บ้านผือ          54          45          58          64          66          65          59       –             411
01-เมืองขอนแก่น04257รพ.สต.พระลับ        131          48        113          70          63          77          57       –             559
01-เมืองขอนแก่น04258รพ.สต.สาวะถี          81          50        121          72          76          60          60       –             520
01-เมืองขอนแก่น04259รพ.สต.บ้านโนนรัง          44        117        189          64          46          54          36       –             550
01-เมืองขอนแก่น04260รพ.สต.บ้านหว้า          63          58          49          39          47          68          73       –             397
01-เมืองขอนแก่น04261รพ.สต.บ้านค้อ          98        116          97          63        113          88          91       –             666
01-เมืองขอนแก่น04262รพ.สต.บ้านซำจาน          19          37          20          18          32          12          34       –             172
01-เมืองขอนแก่น04263รพ.สต.แดงใหญ่        122          58          62          51          64          49          80       –             486
01-เมืองขอนแก่น04264รพ.สต.ดอนช้าง        151        146        111        121        128        134        106       –             897
01-เมืองขอนแก่น04265รพ.สต.ดอนหัน        146        148        256        211        146        179          90       –         1,176
01-เมืองขอนแก่น04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก        226        129        189        215        211        203        201       –         1,374
01-เมืองขอนแก่น04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง          49          47        160          44          78          90          39        1           508
01-เมืองขอนแก่น04268รพ.สต.ศิลา          90          70          93          66          85          59          77       –             540
01-เมืองขอนแก่น04269รพ.สต.บ้านเป็ด          82        103        102          79          73          79          63       –             581
01-เมืองขอนแก่น04270รพ.สต.หนองตูม          52          64          34          32          51          73          82       –             388
01-เมืองขอนแก่น04271รพ.สต.บึงเนียม        170        198          65          41          85          49          36       –             644
01-เมืองขอนแก่น04272รพ.สต.โนนท่อน          71          57          97          60          73        121          66       –             545
01-เมืองขอนแก่น10670โรงพยาบาลขอนแก่น    5,805    7,292    9,297    6,121    4,436    5,611    1,799       –       40,361
01-เมืองขอนแก่น12414เทศบาลนครขอนแก่น          74          44          78          54          58          78           –         –             386
01-เมืองขอนแก่น14775ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย)          28          22          25          21          24          19          23       –             162
01-เมืองขอนแก่น14860ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ)        546        479        600        471        437        522        465       –         3,520
01-เมืองขอนแก่น14861ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)        831        533        811        594        617        706        697       –         4,789
01-เมืองขอนแก่น15166ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง        291        212        260        247        242        235        234       –         1,721
01-เมืองขอนแก่น23891ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร        540        511        618        492        424        406        456       –         3,447
01-เมืองขอนแก่น23936ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่)          54          32          52          39          25           –            43       –             245
01-เมืองขอนแก่น77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง          32        103        285        213        226        271           –         –         1,130
01-เมืองขอนแก่น77766หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่        186        181        205        175        204        227        222       –         1,400
02-บ้านฝาง04273รพ.สต.หนองบัว          77        112          26          24          48          26          38       –             351
02-บ้านฝาง04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง          66          69          22          72          56           –             –         –             285
02-บ้านฝาง04275รพ.สต.โนนฆ้อง        121          92        127        116        111        122          65       –             754
02-บ้านฝาง04276รพ.สต.บ้านเหล่า        102          73          29             9          10          44          17       –             284
02-บ้านฝาง04277รพ.สต.ป่ามะนาว          84        113          78          87          76          46           –         –             484
02-บ้านฝาง04278รพ.สต.โคกงาม          38          33          27          22          21          20        149       –             310
02-บ้านฝาง10995โรงพยาบาลบ้านฝาง        747        701        818        714        649        661        621       –         4,911
02-บ้านฝาง13896รพ.สต.บ้านแดง             9          13          14             9           –             –               2       –               47
02-บ้านฝาง15011รพ.สต.บ้านแก่นเท่า          38          31          29          25          45          42          39       –             249
02-บ้านฝาง99799ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง        275        133          31             7          18          34          13       –             511
03-พระยืน04279รพ.สต.พระบุ        104          90        103          95          91          81        100       –             664
03-พระยืน04280รพ.สต.บ้านโต้น          75        122        114          99        130        122        118       –             780
03-พระยืน04281รพ.สต.หนองแวง          33          39          67          32          56          62           –         –             289
03-พระยืน04282รพ.สต.ขามป้อม          79          76          94          85          80        114          67       –             595
03-พระยืน10996โรงพยาบาลพระยืน        614        562        608        640        645        585        505      95       4,254
03-พระยืน13897รพ.สต.พระยืน          58          72          77        130          48          98        111       –             594
04-หนองเรือ04283รพ.สต.หนองเรือ          29        180        204        216        172        143           –         –             944
04-หนองเรือ04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่          10             9             5          13          16          16             8       –               77
04-หนองเรือ04285รพ.สต.บ้านเม็ง          44          41          18          14          54          51          26       –             248
04-หนองเรือ04286รพ.สต.บ้านกง          99        127        174        102        150          77          87       –             816
04-หนองเรือ04287รพ.สต.ยางคำ          23          10        209          29          25          21          60       –             377
04-หนองเรือ04288รพ.สต.จระเข้        238        235        251        256        232        257        234       –         1,703
04-หนองเรือ04289รพ.สต.โนนทอง          99        244          14        158        102          71          72       –             760
04-หนองเรือ04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ        155        139        184        187        167        161        157       –         1,150
04-หนองเรือ04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ          15             2          22        125          10          13           –         –             187
04-หนองเรือ04292รพ.สต.กุดกว้าง        105        108        155        129        123        154        147       –             921
04-หนองเรือ04293รพ.สต.โนนทัน          12          21          21          26          31          34          24       –             169
04-หนองเรือ04294รพ.สต.โนนสะอาด          49          30          70          93        132          94          99       –             567
04-หนองเรือ04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์          15             3             3          12             6             6             9       –               54
04-หนองเรือ04296รพ.สต.บ้านผือ          25          29          46          22          22          35          35       –             214
04-หนองเรือ10997โรงพยาบาลหนองเรือ        677        639        745        625        574        648        570    283       4,761
04-หนองเรือ13898รพ.สต.บ้านหว้า          96        100        102          97             7          13           –         –             415
05-ชุมแพ04297รพ.สต.บ้านมาลา          16             8          10             9          23        398          14       –             478
05-ชุมแพ04298รพ.สต.โนนหัน          10          22          18             9          22          20          12       –             113
05-ชุมแพ04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม        113        223        140          19          20          20          29       –             564
05-ชุมแพ04300รพ.สต.โนนอุดม          46          16        252          20          31          24          37       –             426
05-ชุมแพ04301รพ.สต.ขัวเรียง          75        412          64        122          16        137          16       –             842
05-ชุมแพ04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่          75        268          13             9          17          30             7       –             419
05-ชุมแพ04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง          15          64          48        208        223          19          13       –             590
05-ชุมแพ04304รพ.สต.ไชยสอ          22             7          23          29          33          14          36       –             164
05-ชุมแพ04305รพ.สต.วังหินลาด          17          12          47          67          64        114          79       –             400
05-ชุมแพ04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้           –            18             7          41          23          14          10       –             113
05-ชุมแพ04307รพ.สต.บ้านหนองผือ          57          37        100          24          31          31          28       –             308
05-ชุมแพ04308รพ.สต.นาเพียง             2           –            10             4             6             3           –         –               25
05-ชุมแพ04309รพ.สต.หนองเขียด          21          13          17          11          23             6           –         –               91
05-ชุมแพ04310รพ.สต.หนองเสาเล้า          49          32          35          25          40          62           –         –             243
05-ชุมแพ04311รพ.สต.โนนสะอาด          24          51          46          52          45          47          44       –             309
05-ชุมแพ10998โรงพยาบาลชุมแพ    2,228    2,162    2,455    2,235    2,238    2,361           –         –       13,679
05-ชุมแพ12415ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน          70          54          30        135          33           –            28       –             350
05-ชุมแพ14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม          99        113        107        117          61          65           –         –             562
05-ชุมแพ15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง          26          32          32          16          38          38          26       –             208
06-สีชมพู04312รพ.สต.สีชมพู           –             –               3           –             –             –             –         –                 3
06-สีชมพู04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม          16             3             5           –             –             –             –         –               24
06-สีชมพู04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน           –             –               3           –             –             –             –         –                 3
06-สีชมพู04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา             2          14             7           –               9          10           –         –               42
06-สีชมพู04316รพ.สต.ซำยาง          12          20           –             –             –             –             –         –               32
06-สีชมพู04317รพ.สต.หนองแดง             1             3             2           –               1             2           –         –                 9
06-สีชมพู04318รพ.สต.อ่างทอง          63          82          10        100        175        172        150       –             752
06-สีชมพู04319รพ.สต.บ้านซำจำปา             2           –               2           –             –             –             –         –                 4
06-สีชมพู04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์           –               3             2             1             3           –             –         –                 9
06-สีชมพู04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู             1             1             1             1           –               1             4       –                 9
06-สีชมพู04322รพ.สต.บ้านใหม่          61          71          69          68          68          70          65       –             472
06-สีชมพู04323รพ.สต.ภูห่าน             2             1           –             –             –             –             –         –                 3
06-สีชมพู10999โรงพยาบาลสีชมพู        143        130        163        128        137        145        117       –             963
06-สีชมพู13900รพ.สต.ศรีสุข           –             –             –             –             –               2           –         –                 2
07-น้ำพอง04324รพ.สต.น้ำพอง          95        130        100          76        100        104        104       –             709
07-น้ำพอง04325รพ.สต. ตำบลวังชัย        117        121        137        169        169        186        122       –         1,021
07-น้ำพอง04326รพ.สต.หนองกุง          11          21          32          13          18          10           –         –             105
07-น้ำพอง04327รพ.สต.บัวใหญ่        120          35          57          71          46          98           –         –             427
07-น้ำพอง04328รพ.สต.บ้านคำบง          38          47          70          61          60          60          61       –             397
07-น้ำพอง04329รพ.สต.ม่วงหวาน        187        145        179        173        190        195           –         –         1,069
07-น้ำพอง04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ             4             3          20          23           –            16          14       –               80
07-น้ำพอง04331รพ.สต.บ้านขาม             7           –               8           –               4             5             8       –               32
07-น้ำพอง04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่          10             2             6             7          22          14           –         –               61
07-น้ำพอง04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่          13             7             8             8          10          22          16       –               84
07-น้ำพอง04334รพ.สต.บัวเงิน          10          15          19             4             1          12           –         –               61
07-น้ำพอง04335รพ.สต.ทรายมูล          19          24          20          20          31          69          29       –             212
07-น้ำพอง04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า          12             8          17          17          29          18             5       –             106
07-น้ำพอง04337รพ.สต.ท่ากระเสริม             3          13             6             2             8           –               2       –               34
07-น้ำพอง04338รพ.สต.กุดพังทุย          13          12             7          18          17          11           –         –               78
07-น้ำพอง04339รพ.สต.กุดน้ำใส          64          44          58          42          71          44          58       –             381
07-น้ำพอง11000โรงพยาบาลน้ำพอง    1,366    1,448    1,627    1,356    1,574    1,494    1,189       –       10,054
07-น้ำพอง13901รพ.สต.สะอาด          32          29          31          33          32          16           –         –             173
07-น้ำพอง13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ          22          19          23          45          26          47          32       –             214
08-อุบลรัตน์04340รพ.สต.โคกสูง          63          32          39          39          23          36          22       –             254
08-อุบลรัตน์04341รพ.สต.บ้านดง          30          36          52          80          28          23          33       –             282
08-อุบลรัตน์04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย             7          10          10             8          19          11           –         –               65
08-อุบลรัตน์04343รพ.สต.นาคำ          24          29          35          18          21          20           –         –             147
08-อุบลรัตน์04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ          11             7             6          10           –             –             –         –               34
08-อุบลรัตน์04345รพ.สต.ทุ่งโป่ง          38          27          19          28             9           –             –         –             121
08-อุบลรัตน์11001โรงพยาบาลอุบลรัตน์        355        313        368        300        321        393        333       –         2,383
08-อุบลรัตน์14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์          43          48          52          35          43          54          35       –             310
08-อุบลรัตน์14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง           –            12             7           –             –             –             –         –               19
09-กระนวน04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่          27          40          42          30          32          44          35       –             250
09-กระนวน04347รพ.สต.บ้านหนองโอง        132          78          90          78          88          99           –         –             565
09-กระนวน04348รพ.สต.ห้วยโจด          50          14          30          12          23          21           –         –             150
09-กระนวน04349รพ.สต.บ้านโนนสัง             6          48          61          14          36          19          18       –             202
09-กระนวน04350รพ.สต.ห้วยยาง             1          11           –               7             5           –             –         –               24
09-กระนวน04351รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์           –             –               4           –               1             1           –         –                 6
09-กระนวน04352รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง          52          98          64          68          71          85          77       –             515
09-กระนวน04353รพ.สต.ดูนสาด          51          32          40           –             –             –             –         –             123
09-กระนวน04354รพ.สต.หนองโน          16             4          19          32             6             5           –         –               82
09-กระนวน04355รพ.สต.น้ำอ้อม             5          34        129          66          10          35          71       –             350
09-กระนวน04356รพ.สต.หัวนาคำ          52          59          44          42          39           –             –         –             236
09-กระนวน11445โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน        344        292        404        348        336        349        420       –         2,493
09-กระนวน15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง          21          18          16          20          16          14          22       –             127
10-บ้านไผ่04357รพ.สต.บ้านไผ่          19        133          34          29           –            35          35       –             285
10-บ้านไผ่04358รพ.สต.ในเมือง        205        174        114          98        125        135        134       –             985
10-บ้านไผ่04359รพ.สต.บ้านละว้า          26          85             5          14          40          19          17       –             206
10-บ้านไผ่04360รพ.สต.เมืองเพีย        131          91        122        112        115          85          99       –             755
10-บ้านไผ่04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น          88          99          81          97          69          93          98       –             625
10-บ้านไผ่04362รพ.สต.บ้านลาน        122        110          27          34          62        105          93       –             553
10-บ้านไผ่04363รพ.สต.คำแคนเหนือ          14          28          22          29          13           –             –         –             106
10-บ้านไผ่04364รพ.สต.ภูเหล็ก          26          13          16             9          21             8          10       –             103
10-บ้านไผ่04365รพ.สต.ป่าปอ          72          77          72          35          49           –             –         –             305
10-บ้านไผ่04366รพ.สต.หินตั้ง          99          93          17          75          98          93           –         –             475
10-บ้านไผ่04367รพ.สต.หนองน้ำใส          92          22          26          55          32          27             5       –             259
10-บ้านไผ่04368รพ.สต.บ้านนาโน          11          26          20          27          27          24           –         –             135
10-บ้านไผ่04369รพ.สต.หัวหนอง        119        122        115        111        116        111        118       –             812
10-บ้านไผ่11002โรงพยาบาลบ้านไผ่    1,303    1,200    1,236    1,143    1,294    1,229    1,458    380       9,243
10-บ้านไผ่12416เทศบาลบ้านไผ่        101          46          29          30          34          23           –         –             263
10-บ้านไผ่15230ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง          24          35          41          21          32          23          31       –             207
10-บ้านไผ่15232ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่          88          13          16          18          19             7             7        3           171
10-บ้านไผ่15233ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์          41          31          37          23          34          12          17       –             195
11-เปือยน้อย04370รพ.สต.วังม่วง        105        104        107        104          95        107          62       –             684
11-เปือยน้อย04371รพ.สต.ขามป้อม          76          82          68          72          67          71          58       –             494
11-เปือยน้อย04372รพ.สต.สระแก้ว          76          52          70          64          69          63          75       –             469
11-เปือยน้อย11003โรงพยาบาลเปือยน้อย        149        106          98        101          83        133        107      30           807
12-พล04373รพ.สต.เมืองพล          37        108        173        136          33          24           –         –             511
12-พล04374รพ.สต.โจดหนองแก           –            76          48             2           –               1             4       –             131
12-พล04375รพ.สต.เก่างิ้ว          70          68          80          71          72          60          71       –             492
12-พล04376รพ.สต.หนองมะเขือ          12             9             6          18             8          10             9       –               72
12-พล04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ          58          65          77          49          67          64          99       –             479
12-พล04378รพ.สต.เพ็กใหญ่          99        185        176        162          89        128          46       –             885
12-พล04379รพ.สต.โคกสง่า          71          79          72             4          33           –            14       –             273
12-พล04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า          86          38          28          11          25           –             –         –             188
12-พล04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย          29             5             6             8           –             –               8       –               56
12-พล04382รพ.สต.ลอมคอม          45          64          64          60          70          72             1       –             376
12-พล04383รพ.สต.โนนข่า          89          87          92          92           –            19        103       –             482
12-พล04384รพ.สต.โสกนกเต็น          59          36          49          69          64          52           –         –             329
12-พล04385รพ.สต.หัวทุ่ง          16          76          91          29          28          68          43       –             351
12-พล11004โรงพยาบาลพล    1,377    1,542    1,759    1,389    1,526    1,423    1,483    552     11,051
13-แวงใหญ่04386รพ.สต.คอนฉิม          36          24             1          12             2          18          19       –             112
13-แวงใหญ่04387รพ.สต.บ้านหนองแดง          19          22             8          17          10          16          21       –             113
13-แวงใหญ่04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง          13          33             1             3             1             8             4       –               63
13-แวงใหญ่04389รพ.สต.โนนทอง          11          21             2             9          32             1             3       –               79
13-แวงใหญ่04390รพ.สต.โนนสะอาด          77          35          23          65          29           –             –         –             229
13-แวงใหญ่11005โรงพยาบาลแวงใหญ่        134        105        134        142        152        130        158       –             955
14-แวงน้อย04391รพ.สต.ก้านเหลือง          53          57          27          28          44          41          43       –             293
14-แวงน้อย04392รพ.สต.ท่านางแนว          44          48          49          48          42          46           –         –             277
14-แวงน้อย04393รพ.สต.ละหานนา        134        116          97        100          88          97          88       –             720
14-แวงน้อย04394รพ.สต.ท่าวัด          59          72          36          87          68          76           –         –             398
14-แวงน้อย04395รพ.สต.ทางขวาง          31          44          31          47          38          38          41       –             270
14-แวงน้อย11006โรงพยาบาลแวงน้อย        106        100        145           –            83           –             –         –             434
15-หนองสองห้อง04396รพ.สต.หนองสองห้อง          27          17          23          25           –            18          17       –             127
15-หนองสองห้อง04397รพ.สต.คึมชาด          24          24          43          28          44          35          36       –             234
15-หนองสองห้อง04398รพ.สต.บ้านโนนแต้             5             5             5             4          10             1             1       –               31
15-หนองสองห้อง04399รพ.สต.โนนธาตุ             1          25          20             1             2             6             4       –               59
15-หนองสองห้อง04400รพ.สต.ตะกั่วป่า          13          15          11             5          13             4             7       –               68
15-หนองสองห้อง04401รพ.สต.สำโรง          42          40          50          38          40          42          50       –             302
15-หนองสองห้อง04402รพ.สต.หนองเม็ก          36          67           –            49             5          14          31       –             202
15-หนองสองห้อง04403รพ.สต.ดอนดู่          35          44          31          34          38          44             9       –             235
15-หนองสองห้อง04404รพ.สต.ดงเค็ง          68          36          18          16          13          17             7       –             175
15-หนองสองห้อง04405รพ.สต.หันโจด          19          20          18          20          18          22          25       –             142
15-หนองสองห้อง04406รพ.สต.ดอนดั่ง          50          36          25          43          68        103          67       –             392
15-หนองสองห้อง04407รพ.สต.วังหิน          48          14          15             9          10             3             5       –             104
15-หนองสองห้อง04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม          75          76          40          41          49          49          37       –             367
15-หนองสองห้อง11007โรงพยาบาลหนองสองห้อง        265        257        271        199        200        254        210      46       1,702
16-ภูเวียง04409รพ.สต.บ้านเรือ             3          10             6          14             5             6          13       –               57
16-ภูเวียง04411รพ.สต.หว้าทอง          24          21          28          33          37          42          37       –             222
16-ภูเวียง04412รพ.สต.กุดขอนแก่น          23          41          38          44          58          86        127       –             417
16-ภูเวียง04413รพ.สต.นาชุมแสง        121        170        107          87          58          87          74       –             704
16-ภูเวียง04414รพ.สต.นาหว้า          10             9             9             8             8             7             3       –               54
16-ภูเวียง04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร          56          88          84          74             5          25           –         –             332
16-ภูเวียง04417รพ.สต.หนองกุงเซิน          41          16          19          16          24          13          19       –             148
16-ภูเวียง04418รพ.สต.สงเปือย          13          11          13          16             5          29          14       –             101
16-ภูเวียง04419รพ.สต.ทุ่งชมพู          29          21          16             5             5             5          14       –               95
16-ภูเวียง04421รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ          28          39          31          36          47          22           –         –             203
16-ภูเวียง04422รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ             7          38          30          33          48          37          32       –             225
16-ภูเวียง11008โรงพยาบาลภูเวียง        269        247        339        258        315        289        296    110       2,123
17-มัญจาคีรี04423รพ.สต.สวนหม่อน          38          51          56          38          42          25          20       –             270
17-มัญจาคีรี04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์          97          74          75          66          73          79          41       –             505
17-มัญจาคีรี04425รพ.สต.หนองแปน        147        120          80          57          70          75          58       –             607
17-มัญจาคีรี04426รพ.สต.โพนเพ็ก        106          94        100          89        114        122        117       –             742
17-มัญจาคีรี04427รพ.สต.บ้านหนองขาม        106        105        118        112        119        120        123       –             803
17-มัญจาคีรี04428รพ.สต.คำแคน          25          25          44          47          48          18          13       –             220
17-มัญจาคีรี04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง          34          44          22          34          44          36          46       –             260
17-มัญจาคีรี04430รพ.สต.นาข่า        125        120        117          99          57        107          78       –             703
17-มัญจาคีรี04431รพ.สต.นางาม          65          56          76        141        123        122        148       –             731
17-มัญจาคีรี04432รพ.สต.ท่าศาลา          91          65          27          80        121        190        196       –             770
17-มัญจาคีรี11009โรงพยาบาลมัญจาคีรี        519        300        369        362        322        313        254       –         2,439
17-มัญจาคีรี13903รพ.สต.บ้านกอก          52          63          18          91          23          53          56       –             356
18-ชนบท04433รพ.สต.บ้านนาฝาย        124        125        133        134        138        135        143       –             932
18-ชนบท04434รพ.สต.วังแสง          33          44          44          36          36          34          28       –             255
18-ชนบท04435รพ.สต.บ้านโนนข่า          68          40          77          49          77          51          77       –             439
18-ชนบท04436รพ.สต.ห้วยแก        111        117        116          86          79        173          91       –             773
18-ชนบท04437รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น          76          64          79          84          77        110          94       –             584
18-ชนบท04438รพ.สต.บ้านแท่น          53          99          88          94        102          90        106       –             632
18-ชนบท04439รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย          37          30          32          43          35          42          40       –             259
18-ชนบท04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง          27          34          36          61          56          42          31       –             287
18-ชนบท04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่          26          26          11          24          30          34          28       –             179
18-ชนบท04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม          37          51          30          35          32          36          28       –             249
18-ชนบท04443รพ.สต.ปอแดง          38          31          28          46          40          41          25       –             249
18-ชนบท11010โรงพยาบาลชนบท        282        287        333        325        302        292        295       –         2,116
19-เขาสวนกวาง04444รพ.สต.เขาสวนกวาง          71          23          47          43          54          47          76       –             361
19-เขาสวนกวาง04445รพ.สต.ดงเมืองแอม           –            28          18          20          33          59          77       –             235
19-เขาสวนกวาง04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ          19          24          19          26          38          35          13       –             174
19-เขาสวนกวาง04447รพ.สต.นางิ้ว             6          77          67          67          65          88          91        2           463
19-เขาสวนกวาง04448รพ.สต.บ้านป่าเปือย          25          29          30          37          34          32          27       –             214
19-เขาสวนกวาง04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์          55          94          38          11          90           –             –         –             288
19-เขาสวนกวาง11011โรงพยาบาลเขาสวนกวาง        670        540        587        503        591        542        518       –         3,951
20-ภูผาม่าน04450รพ.สต.โนนคอม             4             5             1             2           –             –             –         –               12
20-ภูผาม่าน04451รพ.สต.บ้านท่าขาม          13          14             8             2           –             –             –         –               37
20-ภูผาม่าน04452รพ.สต.นาฝาย          38          31          25          28          17           –             –         –             139
20-ภูผาม่าน04453รพ.สต.วังสวาบ             5             9             2             8          25          15           –         –               64
20-ภูผาม่าน04454รพ.สต.บ้านโนนสะอาด           –             –             –               1           –             –             –         –                 1
20-ภูผาม่าน11012โรงพยาบาลภูผาม่าน        131          94        139        130        191        106           –         –             791
20-ภูผาม่าน14885รพ.สต.บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ           –             –             –               1           –             –             –         –                 1
21-ซำสูง04455รพ.สต.กระนวน          21          17             7             9          11          12             9       –               86
21-ซำสูง04456รพ.สต.คำแมด          69          25             6             6             9             6             3       –             124
21-ซำสูง04457รพ.สต.บ้านโนน             1             5             8             5          14             8          10       –               51
21-ซำสูง04458รพ.สต.คูคำ          88          97          87        110          76          67          81       –             606
21-ซำสูง04459รพ.สต.ห้วยเตย          29          38          35          33          57          45          70       –             307
21-ซำสูง14132โรงพยาบาลซำสูง        227        184        208        199        179        244        217       –         1,458
22-โคกโพธิ์ไชย04460รพ.สต.บ้านโคก          79          73          60          66          71          79          62       –             490
22-โคกโพธิ์ไชย04461รพ.สต.โพธิ์ไชย        113        128        103          58          61          90           –         –             553
22-โคกโพธิ์ไชย04462รพ.สต.ซับสมบูรณ์          92          88          89          67          68          61           –         –             465
22-โคกโพธิ์ไชย04463รพ.สต.นาแพง          86          85          63          66          91          72           –         –             463
22-โคกโพธิ์ไชย77651โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย          71          64          78          86          76          77          66      26           544
23-หนองนาคำ04464รพ.สต.กุดธาตุ          45          38          23          17             6             9           –         –             138
23-หนองนาคำ04465รพ.สต.บ้านหนองแวง          29          33          23          25          26          29          22       –             187
23-หนองนาคำ04466รพ.สต.บ้านโคก          40          20          20          25          45          37           –         –             187
23-หนองนาคำ04467รพ.สต.ขนวน          51          58          52          60          63        181          45       –             510
23-หนองนาคำ04468รพ.สต.บ้านหนองกุง          22          47             4             8          15             1           –         –               97
23-หนองนาคำ77649โรงพยาบาลหนองนาคำ          65          41          38          38          40          46          63      36           367
24-บ้านแฮด04469รพ.สต.บ้านแฮด          20          19          32          53          62          55           –         –             241
24-บ้านแฮด04470รพ.สต.บ้านขามเปี้ย          54          44          55          42          43          40          36       –             314
24-บ้านแฮด04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ          43          64          98          86          89          98        106       –             584
24-บ้านแฮด04472รพ.สต.บ้านดง          63        104          63          81          74          61          86       –             532
24-บ้านแฮด04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์          49          75          45          20          32          36          24       –             281
24-บ้านแฮด04474รพ.สต.หนองแซง             9          11          19          16             9          13          11       –               88
24-บ้านแฮด12275โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)    1,356    1,175    1,478    1,061    1,086    1,229        911       –         8,296
24-บ้านแฮด14881รพ.สต.โคกสำราญ          80        100          63          64          23          30        111       –             471
25-โนนศิลา04475รพ.สต.โนนศิลา        113          64          67             9          74          78          86       –             491
25-โนนศิลา04476รพ.สต.บ้านวังยาว        175        150        135        118          59        161        194       –             992
25-โนนศิลา04477รพ.สต.บ้านหัน        182        194        100          97        223           –            81       –             877
25-โนนศิลา04478รพ.สต.เปือยใหญ่        175        169        149        150        106        108        113       –             970
25-โนนศิลา04479รพ.สต.หนองปลาหมอ        188        170        171          21          50           –               2       –             602
25-โนนศิลา04480รพ.สต.โนนแดง        340        271             1        240        311        239        236       –         1,638
25-โนนศิลา77652โรงพยาบาลโนนศิลา          78          72        155          84          83        102          97       –             671
29-เวียงเก่า04410รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวม          55          44          51          51          60          56          42       –             359
29-เวียงเก่า04415รพ.สต.เขาน้อย          70          57          59          22          64          56          68       –             396
29-เวียงเก่า04420รพ.สต.เมืองเก่าพัฒนา          49          44          48          33          55          61          61       –             351
29-เวียงเก่า77650โรงพยาบาลเวียงเก่า        117          96        128          88          91        123          76       –             719
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post แลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบกองทุนตำบลปี2564
Next post เอกสารประกอบการชี้แจงแนวทางขอรับค่าใช้จ่ายกรณี Hi Ci วันที่20ส.ค.64