สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้รวบรวม ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าตอบแทน สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นรูปเล่มตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานด้านค่าตอบแทน ที่ยังคงถือใช้ในปัจจุบัน และอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข โดยคัดแยกรายฉบับ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และอำนวยความสะดวกต่อการนำไปใช้เพื่อการค้นหาและอ้างอิง

บัดนี้ กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดทำ ประมวล ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับ ค่าตอบแทน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมล่าสุดถึงปี พ.ศ. 2566 และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจศึกษารายละเอียด/ download เอกสารดังกล่าวได้ ทั้งนี้รายละเอียดของระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ประกอบไปด้วย

ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข

 1. ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566
 2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิศษสำหรับแพทย์ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงลาธารณสุขโดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2566 (ฉ.2 เดิม)
 3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 (ฉ.5 เดิม)
 4. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 (ฉ.10 เดิม)
  • หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 10) w.ศ. 2565
 5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 (ฉ.11 เดิม)
  • บัญชีรายชื่อหน่วยบริการแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แน่บท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการในสังกัดกรมการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ จ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ.2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แน่บท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ร้ายชื่อสาขาวิชาชีพและรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเว่ลาต่อเนื่องได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566
 6. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2566 (ฉ.12 เดิม)
  • ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการการจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559 w.ศ. 2565

ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศที่ออกโดยหน่วยงานอื่น

 1. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
  • ระเบียบ ก.พ.เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  • ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
  • ประกาศ ก.พ.เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  • บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแนบท้ายประกาศก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2548
  • บัญชีรายชื่อสถานบริการหมายเลข 1แนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาพื้นที่พิเศษสำหรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เรื่องรายชื่อสถานบริการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ
 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. 2549 (เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ : สปพ.)
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ประชุมจัดเก็บรายได้ปี2567
Next post ชี้แจงแนวทางการคุ้มครองสิทธิ ปีงบประมาณ 2567