หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่จำเป็นต้องฉีดยาเข้าวุ้นตา

Views: 355

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากกรมบัญชีกลางยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อมที่ต้องฉีดยาเข้าวุ้นตาไว้เป็นการเฉพาะและการเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีดังกล่าวมีอัตราการเบิกจ่ายสูงขึ้นทุกปี ประกอบกับ ปัจจุบันมียาชีววัตถุที่ใช้สำหรับการรักษาโรคดังกล่าวที่หลากหลาย ในการนี้ กรมบัญชีกลางและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทาง กำกับการเบิกจ่ายค่ายาในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคจอประสาทตาเสื่อม ด้วยการฉีดยาเข้าวุ้นตาที่สอดคล้องกับแนวทางเวชปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดอัตราค่าบริการและอัตราการเบิกจ่ายค่ายาที่เหมาะสม โดยกรมบัญชีกลางได้ประสานความร่วมมือกับบริษัทผู้จำหน่ายยา เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดินด้วยความเหมาะสม ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ ภายใต้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงบประมาณ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และวรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมบัญชีกลางโดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงเห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *