แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยผ่านการทบทวน ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ แนวโน้ม ปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพ และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาอย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งให้มีความสอดรับกับยุทธศาสตร์ซาติ ระยะ 20 ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยกระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีดังต่อไปนี้

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านบริหารเป็นประธานคณะทำงาน
  2. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  3. จัดทำแบบสอบถามทบทวนแผนงาน /โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับพื้นที่ (สำนักงานเขตสุขภาพ, สสจ, รพศ., รพท, รพ.สต.) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ มีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดฯ ผ่านทางแบบสอบถามออนไลน์ (Google form)
  4. รวบรวม วิเคราะห์ ความเห็น ผลการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับพื้นที่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอ และ (ร่าง) แผ่นงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  5. นำเสนอ (ร่าง) แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะทำงานและคณะกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดของกระทร่วงสาธารณสุข รวมทั้งเสนอต่อที่ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดฯ พร้อมทั้งดำเนินการสื่อสารแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับทราบเพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ทั้งนี้ แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 14 แผนงาน 35 โครงกร และ 54 ตัวชี้วัด โดยสามารถจำแนกตามแนวทางการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention & Protection Excellence) ประกอบด้วย 4 แผนงาน 7 โครงการ 15 ตัวชี้วัด
  2. ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ประกอบด้วย 5 แผนงาน 20 โครงการ 27 ตัวชี้วัด
  3. ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) ประกอบด้วย 1 แผนงาน 2 โครงการ 2 ตัวชี้วัด
  4. ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Govemance Excellence) ประกอบด้วย 4 แผนงาน 6 โครงการ 10 ตัวชี้วัด
Happy
Happy
57 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
43 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post กลยุทธ์และวิธีบริหารการเงินการคลังอย่างยั่งยืน
Next post ปรับปรุงหลักเกณฑ์กรณีบำบัดทดแทนไตและยาEythropoietin