คู่มือหลักเกณฑ์การจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2561 ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะทำงานเตรียมการกลั่นกรองการเปิด การยกฐานะและการขยายหน่วยบริการสุขภาพ จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องทันต่อสถานการณ์และแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เพื่อนำไปสู่การบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานของแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง การเปิด การยกฐานะ และการขยายหน่วยบริการสุขภาพ

กองบริหารการสาธารณสุข โดยกลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพบริการจึงได้จัดทำ คู่มือหลักเกณฑ์การจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบคำขอการจัดตั้งและการปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ต่อไป

กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพบริการ กองบริหารการสาธารณสุข สป.สธ.

เกณฑ์การจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพ

 • เกณฑ์การจัดตั้งสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.)
 • เกณฑ์การจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.)
 • เกณฑ์การจัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
 • เกณฑ์การจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F3

เกณฑ์การปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ

 • เกณฑ์การปรับระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
 • เกณฑ์การปรับระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2
 • เกณฑ์การปรับระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F1
 • กณฑ์การปรับระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ระดับ M2
 • เกณฑ์การปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M1
 • เกณฑ์การปรับระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ระดับ S
 • เกณฑ์การปรับระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ระดับ A

หลักเกณฑ์การขยายเตียงของหน่วยบริการสุขภาพ

หลักเกณฑ์การย้ายหน่วยบริการสุขภาพ

หลักเกณฑ์การปิดหรือขอยุบหน่วยบริการสุขภาพ

ข้อแนะนำการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพ

 • การจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2
 • การจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F1
 • การจัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ระดับ M2
 • การจัดตั้งโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M1
 • การจัดตั้งโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ระดับ S
 • การจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์ ระดับ A

แนวทางปฏิบัติการพิจารณารายการคำขอ

ขั้นตอนดำเนินการหลังปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ

Happy
Happy
50 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
50 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post แนวทางและมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward)
Next post รายการบริการและอัตราจ่าย Fee schedule