เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอน รพ.สต.ประกอบด้วย

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

คำสั่งคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน ที่ ๑๕ / ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข

หนังสือสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่ส.จ.ท. 1204/510 ลงวันที่ 15 กันยายน 2565 เรื่องแนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อตกลงการจัดสรรเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อสนับสนุนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ถ่ายโอน

หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๒.๗๓ / ๑๗๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อตกลงการจัดสรรเงินระหว่างหน่วยบริการประจำกับหน่วยบริการปฐมภูมิถ่ายโอนจาก กสธ. ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามกฎหมายกระจายอำนาจฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หนังสือสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ที่ส.จ.ท. 1201/511 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 เรื่องตัวอย่างแบบรายงานรูปแบบการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่ สอน. และ รพ.สต. ถ่ายโอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สรุปมติ และข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ (7*7) ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 15.00-17.30 น.

สรุปมติการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.

หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๑๒๓๙.๐๒/ว๒๒๖๑๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การบริหารการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖0 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ ๐๘๐๘.๒/ว ๗๓๐๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕๔๒๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

มติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

สรุปมติ และข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น.

หนังสือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต7 ขอนแก่น ที่ ๙.๓๐/๓๘๒๔๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.ให้กับ รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปยัง อบจ.

หนังสือเวียนที่ขก0033-ว 3557และสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ .๒๑๐.๐๙/ว ๕๗๗๒ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ชี้แจงการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Next post เอกสารประกอบการประชุมสไลด์ชี้แจงการเบิกจ่ายกองทุนฯ ปี66