แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565 อัพเดตวันที่ 1 เมษายน 2565

ลำดับเลขที่หนังสือเรื่อง
1สปสช.2.57/ว.2014
23 มีนาคม 2564
แนวทางขอรับค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม)
2 สปสช.2.57/ว.2583
23 เมษายน 2654
ขอความร่วมมือในการบริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19
1) การขยายอายุของหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิทั้งกรณีผู้ป่วย และผู้ป่วยใน
2) พิจารณาการจัดบริการด้านยา และเวชภัณฑ์ โดยจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์
3สปสช.2.57/ว.2679
3 พฤษภาคม 2564
แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่าย(เพิ่มเติม) สำหรับการกักกันโรคกรณีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ตามที่หน่วยบริการจัดให้ ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขฯ กรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในบริการผู้ป่วยใน
4สปสช.2.57/ว.2760
6 พฤษภาคม 2564
การปรับอัตราการจ่ายค่าตรวจเชื้อไวรัส Antigen
1) การตรวจเชิงรุกนอกสถานบริการ หรือนอกสถานที่ของหน่วยบริการภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานบริการอื่น
2) การตรวจในหน่วยบริการภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานบริการอื่น
5สปสช.2.57/ว.2841
13 พฤษภาคม 2564
ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีการตรวจคัดกรอง COVID-19 สำหรับสถานบริการเอกชน
6สปสช.2.57/ว.3004
21 พฤษภาคม 2564
ซักซ้อมความเข้าใจกรณีรับผู้ป่วยโควิด-19 ไว้ในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/Hospitel จากการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก (Active Case finding) สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
7สปสช.2.57/ว.3876
28 มิถุนายน 2564
แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (HI)และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชุมชน (CI)
8สปสช.2.57/ว.4035
2 กรกฎาคม 2564      
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทาง COVID -19 กรณีค่าพาหนะการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา
9สปสช.2.57/ว.4168
7 กรกฎาคม 2564  
บริการตรวจหาเชื้อโรคโควิด -19 ผู้ให้กับประชาชนไทยทุกคนเข้ารับการกักกันใน Alternative Quarantine (AQ) 
10สปสช.6.70/ว.4320
9 กรกฎาคม 2564                                
แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ค่าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าบริการกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนค่ายาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจร  
11สปสช.6.70/ว.4322
11 กรกฎาคม 2564
แนวทางปฏิบัติการขอรับค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19
1) การตรวจคัดกรองวิธี Antigen Test kit (ATK)
2) การดูแลแบบ HI และ CI ลักษณะบริการแบบผู้ป่วยนอก
12สปสช.6.70/ว.4608
22 กรกฎาคม 2564
ซักซ้อมความเข้าใจการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสำหรับโรคติดเชื้อโควิด-19
1) กรณีดูแลใน HI/CI การขอ Authen และการส่งข้อมูลใน e-claim 2) แจ้งการปรับปรุงราคา RT-PCR,  Antigen , ค่าบริการดูแลผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และค่าพาหนะรับส่งต่อโดยใช้รถโดยสารขนาดใหญ่
13สปสช.6.70/ว.4615
23 กรกฎาคม 2564
ปรับวิธีการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กรณีดูแลใน HI/CI ในงวดแรกแบบเหมาจ่าย 3,000 บาท เมื่อหน่วยบริการ Authencode
14สปสช.6.70/ว.4759
27 กรกฎาคม 2564
ซักซ้อมการตรวจคัดกรอง COVID-19 โดยใช้ ATK
15สปสช.6.70/ว.4760
27 กรกฎาคม 2564
การรับดูแลรักษาแบบ HI ผ่านระบบ PI Portal ของหน่วยบริการในพื้นที่ สปสช.เขต 13
16สปสช.6.70/ว.16689   
6 สิงหาคม 2564
แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม
1) ปรับแนวทางการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 2) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่ายฯ โควิด-19 เพิ่มเติม    ค่าออกซิเจน ค่าป้องกันการแพร่เชื้อการจัดการศพ ค่าห้อง ค่า PPEหรืออุปกรณ์ป้องกันฯ วิธีการขอรับค่าใช้จ่ายฯ HI/CI  
17สปสช.6.70/ว.5305 
23 สิงหาคม 2564
แจ้งปรับอัตราการจ่ายค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วยโควิด 19 สำหรับการดูแบรักษาแบบ HI/CI ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย สำหรับค่าติดตามประเมินอาการ ให้คำปรึกษา ค่ายาพื้นฐาน  จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาทต่อวัน (ไม่รวมค่าอาหาร 3 มื้อ) จำนวนไม่เกิน 14 วันค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย สำหรับค่าติดตามประเมินอาการ ให้คำปรึกษา ค่ายาพื้นฐาน รวมค่าอาหาร 3 มื้อ  จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน จำนวนไม่เกิน 14 วัน   
18สปสช.6.70/ว.5731 ลว
8 กันยายน 2564
ขอความร่วมมือในการบริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 1) การขยายอายุของหนังสือส่งต่อผู้มีสิทธิทั้งกรณีผู้ป่วย และผู้ป่วยใน 2) พิจารณาการจัดบริการด้านยา และเวชภัณฑ์ โดยจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์
19สปสช.6.70/ว.6006ลว
20 กันยายน 2564
แจ้งหลักเกณฑ์ การจ่ายชุดตรวจ ATK สำหรับประชาชนตรวจเอง
20สปสช.6.70/ว.6597 ลว
18 ตุลาคม 2564
แจ้งการโอนเงินล่าช้า เนื่องจากรองบประมาณ
21สปสช.6.70/ว.6857 ลว
1 พฤศจิกายน 2564
การขยายเวลา Authen กรณี HI-CI เป็น 5 วัน
22สปสช.6.70/ว.7151 ลว
11 พฤศจิกายน 2564
แจ้งซักซ้อมการให้บริการผู้ป่วยโควิด 19     ลดระยะเวลาการกักตัว (isolation) ลงจาก 14 และ 21 วัน สำหรับผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือเป็นผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ลงเหลือ 10 วันและ 20 วันตามลำดับ
23สปสช  6.70 / ว.7625 
29 พฤศจิกายน 2564                                  
แจ้งปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราจ่ายการให้บริการโรคโควิด 19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24 สปสช. 6.70 / ว.8383 27 ธันวาคม 2564แจ้งหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2565 ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติ
๑. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
กรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีที่มีเหตุสมควรฯ
๒. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
กรณีการคัดกรองธาลัสซีเมียและการคัดกรองซิฟิลิสในสามีหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์
๓. รายการโรคและหัตถการ สำหรับบริการ ODS, MIS (เพิ่มเติมรายการ)
๔. รายการเบิกจ่ายที่ขอ Authentication code (ปรับแก้ไข)
25สปสช. 6.70 / ว.8344
24 ธันวาคม 2564
ขอความร่วมมือในการบริการผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19
Happy
Happy
75 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
25 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post ราคาค่าบริการกรณีCovid-19
Next post โปรแกรม e-Claim ปีงบประมาณ 2565