เอกสารประกอบการชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2566 โดยสปสช.เขต7 ขอนแก่น

การชี้แจงการบริหารกองทุนห …

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “รู้ทันการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน การเงิน บัญชี พัสดุ และจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล”

หนังสือเชิญประชุม เอกสารป …