ตารางพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอำเภอน้ำพอง แยกตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอรหัส ร.พ.ชื่อ ร.พ.(หน่วยบริการประจำ)ประเภทรหัสPCUหน่วยบริการปฐมภูมิ PCU
01ห้วยไผ่น้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
02น้ำพองน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04324รพ.สต.น้ำพอง
03ห้วยเสือเต้นน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
04หินกองน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
05หินกองน้อยน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
06ด้วงน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
07หนองหญ้ารังกาน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
08หนองหารจางน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
09โคกสูงน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
10กุดน้ำใสน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
11หนองโนน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
12คำมืดเหนือน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
13หายโสกน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04324รพ.สต.น้ำพอง
14คำมืดใต้น้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
15หินกองน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
16ห้วยเสือเต้นน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
17โคกสูงน้ำพองน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน11000รพ.น้ำพอง
01วังชัยวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
02วังชัยวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
03หนองแซงวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
04วังเกิ้งวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
05วังถั่ววังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
06วังชัยวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
07สร้างแช่งวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
08โคกกลางวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
09เสียววังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
10ศรีประเสริฐวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
11ประชานิมิตรวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
12โคกกลางวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
13เสียววังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
14โคกกลางวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
15โคกกลางวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
16วังชัยวังชัยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04325รพ.สต. ตำบลวังชัย
01หนองกุงหนองกุงน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04326รพ.สต.หนองกุง
02นายมหนองกุงน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04326รพ.สต.หนองกุง
03นาคูหนองกุงน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04326รพ.สต.หนองกุง
04โสกแสงหนองกุงน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04326รพ.สต.หนองกุง
05นาเรียงหนองกุงน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04326รพ.สต.หนองกุง
06หนองนกเขียนหนองกุงน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04326รพ.สต.หนองกุง
07บึงกลางหนองกุงน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04326รพ.สต.หนองกุง
08โนนสวรรค์หนองกุงน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04326รพ.สต.หนองกุง
09นาเรียงหนองกุงน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04326รพ.สต.หนองกุง
10หนองกุงหนองกุงน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04326รพ.สต.หนองกุง
11บ้านโสกแสงหนองกุงน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04326รพ.สต.หนองกุง
01นาคำน้อยบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
02บ้านรักชาติบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
03อุบลบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
04บัวใหญ่บัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
05บัวใหญ่บัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
06บัวใหญ่บัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
07โคกค่อยบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
08แสนตอบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
09คอกคีบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
10คอกคีบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
11คำม่วมบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
12ดงเย็นบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
13โนนหัวช้างบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
14หนองบัวน้อยบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
15นาคำน้อยบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
16รักชาติบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
17ศรีภูมิบัวใหญ่น้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04327รพ.สต.บัวใหญ่
01สะอาดสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13901รพ.สต.สะอาด
02หนองเรือน้อยสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13901รพ.สต.สะอาด
03นาศรีสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13901รพ.สต.สะอาด
04โคกสว่างสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13901รพ.สต.สะอาด
05หนองอ้อสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13901รพ.สต.สะอาด
06โนนดงมันสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04328รพ.สต.บ้านคำบง
07ค้อท่าโพธิ์สะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04328รพ.สต.บ้านคำบง
08คำบงสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04328รพ.สต.บ้านคำบง
09คำบงสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04328รพ.สต.บ้านคำบง
10ดงเค็งสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13901รพ.สต.สะอาด
11คำบงสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04328รพ.สต.บ้านคำบง
12นาศรีสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13901รพ.สต.สะอาด
13คำบงสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04328รพ.สต.บ้านคำบง
14โนนดงมันสะอาดน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04328รพ.สต.บ้านคำบง
01ม่วงหวานม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04329รพ.สต.ม่วงหวาน
02สระกุดม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04329รพ.สต.ม่วงหวาน
03โนนศรีสวัสดิ์ม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04329รพ.สต.ม่วงหวาน
04ห้วยหินลาดม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04329รพ.สต.ม่วงหวาน
05โนนพยอมม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ
06ท่าเม้าม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ
07คำแก่นคูนม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ
08คำแก่นคูนน้อยม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ
09คำใหญ่ม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04329รพ.สต.ม่วงหวาน
10มิตรภาพม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ
11ปันน้ำใจม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04329รพ.สต.ม่วงหวาน
12คำแก่นคูณม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ
13ม่วงหวานม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04329รพ.สต.ม่วงหวาน
14สระแก้วม่วงหวานน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04329รพ.สต.ม่วงหวาน
01ขามบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04331รพ.สต.บ้านขาม
02ขามบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04331รพ.สต.บ้านขาม
03โนนตุ่นบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04331รพ.สต.บ้านขาม
04บ้านจำเริญบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04331รพ.สต.บ้านขาม
05โนนแดงบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04331รพ.สต.บ้านขาม
06สองคอนบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04331รพ.สต.บ้านขาม
07โนนเชือกบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04331รพ.สต.บ้านขาม
08เหล่าใหญ่บ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่
09ดอนสวรรค์บ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04331รพ.สต.บ้านขาม
10หัวดงบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04331รพ.สต.บ้านขาม
11สำโรงบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่
12สำโรงบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่
13เหล่าใหญ่บ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่
14หัวดงบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04331รพ.สต.บ้านขาม
15ขามบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04331รพ.สต.บ้านขาม
16ขามบ้านขามน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04331รพ.สต.บ้านขาม
01เฟี้ยฟานบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
02นาฝายเหนือบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
03โนนแดงบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
04หนองแวงบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
05หนองกุงขี้ควงบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
06คำจั่นบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
07หนองแวงดงบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
08คำบอนบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่
09คำใหญ่บัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่
10โนนสวรรค์บัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
11ดงเย็นบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่
12โคกเล้าบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
13โคกใหญ่บัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่
14เฟี้ยฟานบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
15คำจั่นเหนือบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
16คำจั่นกลางบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
17หนองแวงบัวเงินน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04334รพ.สต.บัวเงิน
01ทรายมูลทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04335รพ.สต.ทรายมูล
02ทรายมูลทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04335รพ.สต.ทรายมูล
03กุดดุกทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04335รพ.สต.ทรายมูล
04นางามทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า
05หนองบัวบานทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า
06โคกสง่าทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า
07จำปาทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04335รพ.สต.ทรายมูล
08ดอกกระเจียวทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04335รพ.สต.ทรายมูล
09หัวบึงทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04335รพ.สต.ทรายมูล
10หนองหว้าทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า
11คอกวัวทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04335รพ.สต.ทรายมูล
12สุขใจทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า
13หนองหว้าทรายมูลน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า
01หนองแสงท่ากระเสริมน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04337รพ.สต.ท่ากระเสริม
02หนองแสงท่ากระเสริมน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04337รพ.สต.ท่ากระเสริม
03ท่ามะเดื่อน้อยท่ากระเสริมน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04337รพ.สต.ท่ากระเสริม
04ท่าโพธิ์ท่ากระเสริมน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04337รพ.สต.ท่ากระเสริม
05ท่ากระเสริมท่ากระเสริมน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04337รพ.สต.ท่ากระเสริม
06กุดพังเครือท่ากระเสริมน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
07ท่ามะเดื่อท่ากระเสริมน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
08ท่ามะเดื่อท่ากระเสริมน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
09บึงเป่งท่ากระเสริมน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ
10หนองแสงท่ากระเสริมน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04337รพ.สต.ท่ากระเสริม
01พังทุยพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
02ศรีฐานพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
03หัวบึงพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
04โสกม่วงพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
05ดงเรืองพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
06นาขามพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
07หินลาดพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
08หนองบัวเงินพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
09สนามบินพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
10พังทุยพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
11หัวบึงพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
12หนองทุ่มพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
13นาขามพังทุยน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04338รพ.สต.กุดพังทุย
01กุดน้ำใสกุดน้ำใสน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04339รพ.สต.กุดน้ำใส
02หนองบัวน้อยกุดน้ำใสน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04339รพ.สต.กุดน้ำใส
03โนนอุดมกุดน้ำใสน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04339รพ.สต.กุดน้ำใส
04ห้วยโจดกุดน้ำใสน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04339รพ.สต.กุดน้ำใส
05โนนขามแปกุดน้ำใสน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04339รพ.สต.กุดน้ำใส
06ฟากพองกุดน้ำใสน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04324รพ.สต.น้ำพอง
07หนองอ้อกุดน้ำใสน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04324รพ.สต.น้ำพอง
08กุดกว้างกุดน้ำใสน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04324รพ.สต.น้ำพอง
09แสงจันทร์กุดน้ำใสน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04324รพ.สต.น้ำพอง
10ทรัพย์สมบูรณ์กุดน้ำใสน้ำพอง11000รพ.น้ำพอง07-รพ.ชุมชน04339รพ.สต.กุดน้ำใส

อัพเดต 1 มิถุนายน 2564

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอซำสูง
Next post พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโนนศิลา