เกณฑ์การให้คะแนน Total Performance Score V 3.0

การประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
ตามเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพ Total Performance Score V 3.0 (TPS)

เกณฑ์ประสิทธิภาพคะแนน (เต็ม15 คะแนน)เกณฑ์การให้คะแนน
1.ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicators)  
  1.1 การบริหารแผนทางการเงินเปรียบเทียบผลการดำเนินงานผลต่าง บวกหรือลบไม่เกิน 5%             (2 คะแนน)  
         1.1.1 มิติรายได้1.0ไม่เกินแผนมากกว่า +/-5%
         1.1.2 มิติค่าใช้จ่าย1.0ไม่เกินแผนมากกว่า +/-5%
  1.2 การบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน (3 คะแนน)  
        1.2.1 ระยะเวลาชำระเจ้าหนี้การค้ายา&เวชภัณฑ์มิใช่ยา ≤ 90 วัน หรือ ≤ 180 วัน1.0น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 วัน (หรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ180วันกรณีรพ.ที่มี     Cash Ratioน้อยกว่า 0.8)
        1.2.2 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิทธิ UC ≤60 วัน0.5น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 วัน
        1.2.3 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้สิทธิข้าราชการ ≤60 วัน0.5น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 วัน
        1.2.4 การบริหารสินคงคลัง (Inventory Management) ≤ 60 วัน ยกเว้น รพ.พื้นที่เกาะ ≤ 90 วัน1.0น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60 วัน
  1.3 การบริหารจัดการ (5 คะแนน)  
       1.3.1 การบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย   (2 คะแนน)  
                1.3.1.1 Unit Cost for OP1.0ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.
                1.3.1.2 Unit Cost for IP1.0ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.
                1.3.1.3 LC ค่าแรงบุคลากร0.5ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.
                1.3.1.4 MC ค่ายา0.5ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.
                1.3.1.5 MC ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์0.5ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.
                1.3.1.6 MC ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์0.5ไม่เกินค่ากลางกลุ่ม รพ.
      1.3.2 คะแนนตรวจสอบงบทดลองเบื้องต้น(1คะแนน)1.0ต้องผ่าน 100 %
      1.3.3 ผลผลิต (Productivity) เป็นที่ยอมรับ (2 คะแนน)  
              1.3.3.1 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน ≥ 80 %1.0มากกว่า80%หรือเพิ่มขึ้น 5%
              1.3.3.2 Sum of AdjRW เกินค่ากลางกลุ่ม รพ. หรือ เพิ่มขึ้น 5 %    1.0มากกว่า80%หรือเพิ่มขึ้น 5%
2. ตัวชี้วัดผลลัพท์การดำเนินงาน (5 คะแนน)  
    2.1 ความสามารถในการทำกำไร (3 คะแนน)  
         2.1.1 ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operating Margin)1.0มากกว่าค่ากลางกลุ่ม รพ.
         2.1.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Asset)1.0มากกว่าค่ากลางกลุ่ม รพ.
        2.1.3 ผลกำไรขาดทุนก่อนหักค่าเสื่อม (EBITDA) ≥01.0ผลกำไรเป็นบวก
    2.2 การวัดสภาพคล่องทางการเงิน (2 คะแนน)  
         2.2.1 ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital) ≥01.0ทุนสำรองสุทธิเป็นบวก
         2.2.2 Cash Ratio ≥0.81.0มากกว่าหรือเท่ากับ 0.8
ผลรวมคะแนนการบริหารประสิทธิภาพ
(
Total Performance Score)
15.0 

เกณฑ์ประเมินผลด้านประสิทธิภาพและการแปรผลคะแนน Total Performance Score

คะแนน TPSGradeการแปลผล
> 12 คะแนนAดีมาก
> 10.5 คะแนน แต่ <  12 คะแนนBดี
> 9 คะแนน แต่ <  10.5 คะแนนCพอใช้
> 7.5 คะแนน แต่ <  9 คะแนนDต้องปรับปรุง
< 7.5 คะแนนFไม่ผ่าน