แจ้งแนวทาง Pre Audit กรณีการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPFS) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แจ้งแนวทางการตรวจสอบเอกสา …