ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทักท้วงฯและสรุปผลการตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชย กรณีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)

ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทั …