รายงานการส่งข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคม SSOP ปี 2564 ข้อมูล ณ 22 มิ.ย. 2564

ข้อมูลจากสำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
สามารถใช้ปุ่ม Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อหรือรหัสหน่วยบริการได้
รหัสhnameamperjanfebmaraprmayjunรวม
04248รพ.สต.สำราญ01-เมืองขอนแก่น         53         33           28         36         35       –           185
04249รพ.สต.บ้านโคก01-เมืองขอนแก่น         58         35           60         38         29       –           220
04250รพ.สต.โคกสี01-เมืองขอนแก่น         21         25           24         27           8       –           105
04251รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี01-เมืองขอนแก่น        185        176         205        207        163       –           936
04252รพ.สต.ท่าพระ01-เมืองขอนแก่น        530        412         476        440        500       –         2,358
04253รพ.สต.บ้านทุ่ม01-เมืองขอนแก่น        150        125         142        122        120       –           659
04254รพ.สต.เมืองเก่า01-เมืองขอนแก่น         75        441           59         66         67       –           708
04255รพ.สต.บ้านดอนบม01-เมืองขอนแก่น        123         58           97         59         59       –           396
04256รพ.สต.บ้านผือ01-เมืองขอนแก่น         54         45           58         64         66       –           287
04257รพ.สต.พระลับ01-เมืองขอนแก่น        131         48         113         70         63       –           425
04258รพ.สต.สาวะถี01-เมืองขอนแก่น         81         50         121         72         76       –           400
04259รพ.สต.บ้านโนนรัง01-เมืองขอนแก่น         44        117         189         64         46       –           460
04260รพ.สต.บ้านหว้า01-เมืองขอนแก่น         63         58           49         39         47       –           256
04261รพ.สต.บ้านค้อ01-เมืองขอนแก่น         98        116           97         63        113       –           487
04262รพ.สต.บ้านซำจาน01-เมืองขอนแก่น         19         37           20         18         32       –           126
04263รพ.สต.แดงใหญ่01-เมืองขอนแก่น        122         58           62         51         64       –           357
04264รพ.สต.ดอนช้าง01-เมืองขอนแก่น        151        146         111        121        114       –           643
04265รพ.สต.ดอนหัน01-เมืองขอนแก่น        146        148         256        211        135       –           896
04266รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก01-เมืองขอนแก่น        226        129         189        215        211       –           970
04267รพ.สต.บ้านโนนม่วง01-เมืองขอนแก่น         49         47         160         44         78       –           378
04268รพ.สต.ศิลา01-เมืองขอนแก่น         90         70           93         66         85       –           404
04269รพ.สต.บ้านเป็ด01-เมืองขอนแก่น         82        103         102         79         73       –           439
04270รพ.สต.หนองตูม01-เมืองขอนแก่น         52         64           34         32         51       –           233
04271รพ.สต.บึงเนียม01-เมืองขอนแก่น        170        198           65         41         85       –           559
04272รพ.สต.โนนท่อน01-เมืองขอนแก่น         71         57           97         60         68       –           353
10670โรงพยาบาลขอนแก่น01-เมืองขอนแก่น     5,809     7,555     10,617     6,121     3,304     494     33,900
12414เทศบาลนครขอนแก่น01-เมืองขอนแก่น         74         44           78         54         58       –           308
14775ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย)01-เมืองขอนแก่น         28         22           25         21         24       –           120
14860ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ)01-เมืองขอนแก่น        546        479         600        471        437       –         2,533
14861ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.)01-เมืองขอนแก่น        831        533         811        594        617       –         3,386
15166ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง01-เมืองขอนแก่น        291        212         260        247        242       –         1,252
23891ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร01-เมืองขอนแก่น        540        511         618        492        424       –         2,585
23936ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่)01-เมืองขอนแก่น         54         32           52         39         25       –           202
77609หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง01-เมืองขอนแก่น         32        103         285        213        226       –           859
77766หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่01-เมืองขอนแก่น        186        181         205        175        198       –           945
04273รพ.สต.หนองบัว02-บ้านฝาง         77        112           26         24         48       –           287
04274รพ.สต.ป่าหวายนั่ง02-บ้านฝาง         66         69           22         72         56       –           285
04275รพ.สต.โนนฆ้อง02-บ้านฝาง        121         92         127        116        111       –           567
04276รพ.สต.บ้านเหล่า02-บ้านฝาง        102         73           29           9         10       –           223
04277รพ.สต.ป่ามะนาว02-บ้านฝาง         84        113           78         87         76       –           438
04278รพ.สต.โคกงาม02-บ้านฝาง         38         33           27         22          –         –           120
10995โรงพยาบาลบ้านฝาง02-บ้านฝาง        747        701         818        714        620       –         3,600
13896รพ.สต.บ้านแดง02-บ้านฝาง           9         13           28           9          –         –             59
15011รพ.สต.บ้านแก่นเท่า02-บ้านฝาง         38         31           29         25         45       –           168
99799ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง02-บ้านฝาง        275        133           31           7         18       –           464
04279รพ.สต.พระบุ03-พระยืน        104         90         103         95         91       –           483
04280รพ.สต.บ้านโต้น03-พระยืน         75        122         114         99        130       –           540
04281รพ.สต.หนองแวง03-พระยืน         33         39           67         32         56       –           227
04282รพ.สต.ขามป้อม03-พระยืน         79         76           94         85         80       –           414
10996โรงพยาบาลพระยืน03-พระยืน        614        562         608        640        645     326       3,395
13897รพ.สต.พระยืน03-พระยืน         58         72           77        130         48       –           385
04283รพ.สต.หนองเรือ04-หนองเรือ         29        180         204        216        172       –           801
04284รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่04-หนองเรือ         10           9             5         13         16       –             53
04285รพ.สต.บ้านเม็ง04-หนองเรือ         44         41           18         14         54       –           171
04286รพ.สต.บ้านกง04-หนองเรือ         99        127         174        102        150       –           652
04287รพ.สต.ยางคำ04-หนองเรือ         23         10         209         29         25       –           296
04288รพ.สต.จระเข้04-หนองเรือ        238        235         251        256        232       –         1,212
04289รพ.สต.โนนทอง04-หนองเรือ         99        244           14        158        102       –           617
04290รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ04-หนองเรือ        155        139         184        187        167       –           832
04291รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ04-หนองเรือ         15           2           22        125         10       –           174
04292รพ.สต.กุดกว้าง04-หนองเรือ        105        108         155        129        123       –           620
04293รพ.สต.โนนทัน04-หนองเรือ         12         21           –            –            –         –             33
04294รพ.สต.โนนสะอาด04-หนองเรือ         49         30           70         93        132       –           374
04295รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์04-หนองเรือ         15           3             3         12           6       –             39
04296รพ.สต.บ้านผือ04-หนองเรือ         25         29           46         22         22       –           144
10997โรงพยาบาลหนองเรือ04-หนองเรือ        677        686         745        625        551     256       3,540
13898รพ.สต.บ้านหว้า04-หนองเรือ         96        100         102         97           7       –           402
04297รพ.สต.บ้านมาลา05-ชุมแพ         16           8           10           9         23       –             66
04298รพ.สต.โนนหัน05-ชุมแพ         10         22           18           9         22       –             81
04299รพ.สต.นาหนองทุ่ม05-ชุมแพ        113        223         140         19         20       –           515
04300รพ.สต.โนนอุดม05-ชุมแพ         46         16         252         20         31       –           365
04301รพ.สต.ขัวเรียง05-ชุมแพ         75        412           64        122         16       –           689
04302รพ.สต.บ้านหนองไผ่05-ชุมแพ         75        268           13           9         17       –           382
04303รพ.สต.บ้านวังหูกวาง05-ชุมแพ         15         64           48        208        223       –           558
04304รพ.สต.ไชยสอ05-ชุมแพ         22           7           23         29         33       –           114
04305รพ.สต.วังหินลาด05-ชุมแพ         17         12           47         67         64       –           207
04306รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้05-ชุมแพ          –           18             7         41         23       –             89
04307รพ.สต.บ้านหนองผือ05-ชุมแพ         57         37         100         24         31       –           249
04308รพ.สต.นาเพียง05-ชุมแพ           2          –             10           4           6       –             22
04309รพ.สต.หนองเขียด05-ชุมแพ         21         13           17         11         23       –             85
04310รพ.สต.หนองเสาเล้า05-ชุมแพ         49         32           35         25         40       –           181
04311รพ.สต.โนนสะอาด05-ชุมแพ         24         51           46         52         45       –           218
10998โรงพยาบาลชุมแพ05-ชุมแพ     2,228     2,162       2,455     2,235          –         –         9,080
12415ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน05-ชุมแพ         70         54           30        135         33       –           322
14882รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม05-ชุมแพ         99        113         107        117         61       –           497
15006รพ.สต.บ้านโคกม่วง05-ชุมแพ         26         32           32         16         38       –           144
04312รพ.สต.สีชมพู06-สีชมพู          –            –               3          –            –         –               3
04313รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม06-สีชมพู         16           3             5          –            –         –             24
04314รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน06-สีชมพู          –            –               3          –            –         –               3
04315รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา06-สีชมพู           2         14             7          –             9       10           42
04316รพ.สต.ซำยาง06-สีชมพู         12         20           –            –            –         –             32
04317รพ.สต.หนองแดง06-สีชมพู           1           3             2          –            –         –               6
04318รพ.สต.อ่างทอง06-สีชมพู         63         82           10        100        175       –           430
04319รพ.สต.บ้านซำจำปา06-สีชมพู           2          –               2          –            –         –               4
04320รพ.สต.บ้านบริบูรณ์06-สีชมพู          –             3             2           1           3       –               9
04321รพ.สต.บ้านเทพชมพู06-สีชมพู           1           1             1           1          –         –               4
04322รพ.สต.บ้านใหม่06-สีชมพู         61         71           69          –            –         –           201
04323รพ.สต.ภูห่าน06-สีชมพู           2           1           –            –            –         –               3
10999โรงพยาบาลสีชมพู06-สีชมพู        143        130         163        128        137       –           701
13900รพ.สต.ศรีสุข06-สีชมพู          –            –             –            –            –          1             1
04324รพ.สต.น้ำพอง07-น้ำพอง         95        130         100         76        100       –           501
04325รพ.สต. ตำบลวังชัย07-น้ำพอง        117        121         137        169        169       –           713
04326รพ.สต.หนองกุง07-น้ำพอง         11         21           32         13          –         –             77
04327รพ.สต.บัวใหญ่07-น้ำพอง        120         35           57         71         46       –           329
04328รพ.สต.บ้านคำบง07-น้ำพอง         38         47           70         61         60       –           276
04329รพ.สต.ม่วงหวาน07-น้ำพอง        187        145         179        173          –         –           684
04330รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ07-น้ำพอง           4           3           20         23          –         –             50
04331รพ.สต.บ้านขาม07-น้ำพอง           7          –               8          –             4       –             19
04332รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่07-น้ำพอง         10           2             6           7          –         –             25
04333รพ.สต.บ้านโคกใหญ่07-น้ำพอง         13           7             8           8         10       –             46
04334รพ.สต.บัวเงิน07-น้ำพอง         10         15           19           4          –         –             48
04335รพ.สต.ทรายมูล07-น้ำพอง         19         24           20         20         31       –           114
04336รพ.สต.บ้านหนองหว้า07-น้ำพอง         12           8           17         17          –         –             54
04337รพ.สต.ท่ากระเสริม07-น้ำพอง           3         13             6           2           8       –             32
04338รพ.สต.กุดพังทุย07-น้ำพอง         13         12             7         18         17       –             67
04339รพ.สต.กุดน้ำใส07-น้ำพอง         64         44           58         42          –         –           208
11000โรงพยาบาลน้ำพอง07-น้ำพอง     1,366     1,448       1,627     1,356     1,522       –         7,319
13901รพ.สต.สะอาด07-น้ำพอง         32         29           31         33         32       –           157
13902รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ07-น้ำพอง         22         19           23         45         26       32         167
04340รพ.สต.โคกสูง08-อุบลรัตน์         63         32           39         39         23       –           196
04341รพ.สต.บ้านดง08-อุบลรัตน์         30         36           52         80         28       –           226
04342รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย08-อุบลรัตน์           7         10           10           8         19       –             54
04343รพ.สต.นาคำ08-อุบลรัตน์         24         29           35         18         21       20         147
04344รพ.สต.ศรีสุขสำราญ08-อุบลรัตน์         11           7             6         10          –         –             34
04345รพ.สต.ทุ่งโป่ง08-อุบลรัตน์         38         27           19         28           9       –           121
11001โรงพยาบาลอุบลรัตน์08-อุบลรัตน์        355        313         368        300        320       –         1,656
14883รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์08-อุบลรัตน์         43         48           52         35         43       –           221
14884รพ.สต.บ้านห้วยยาง08-อุบลรัตน์          –           12             7          –            –         –             19
04346รพ.สต.หนองกุงใหญ่09-กระนวน         27         40           42         30         32       –           171
04347รพ.สต.บ้านหนองโอง09-กระนวน        132         78           90         78         88       –           466
04348รพ.สต.ห้วยโจด09-กระนวน         50         14           30         12         23       –           129
04349รพ.สต.บ้านโนนสัง09-กระนวน           6         48           61         14         36       –           165
04350รพ.สต.ห้วยยาง09-กระนวน           1         11           –             7           5       –             24
04351รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์09-กระนวน          –            –               4          –             1       –               5
04352รพ.สต. ตำบลบ้านฝาง09-กระนวน         52         98           64         68         71       –           353
04353รพ.สต.ดูนสาด09-กระนวน         51         32           40          –            –         –           123
04354รพ.สต.หนองโน09-กระนวน         16           4           19         32           6       –             77
04355รพ.สต.น้ำอ้อม09-กระนวน           5         34         129         66          –         –           234
04356รพ.สต.หัวนาคำ09-กระนวน         52         59           44         42         39       –           236
11445โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน09-กระนวน        344        292         404        348        336     191       1,915
15007รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง09-กระนวน         21         18           16         20         16       –             91
04357รพ.สต.บ้านไผ่10-บ้านไผ่         19        133           34         29          –         –           215
04358รพ.สต.ในเมือง10-บ้านไผ่        205        174         114         98        125       –           716
04359รพ.สต.บ้านละว้า10-บ้านไผ่         26         85             5         14         40       –           170
04360รพ.สต.เมืองเพีย10-บ้านไผ่        131         91         122        112        115       –           571
04361รพ.สต.บ้านสร้างแป้น10-บ้านไผ่         88         99           81         97         69       –           434
04362รพ.สต.บ้านลาน10-บ้านไผ่        122        110           27         34         62       –           355
04363รพ.สต.คำแคนเหนือ10-บ้านไผ่         14         28           22         29         13       –           106
04364รพ.สต.ภูเหล็ก10-บ้านไผ่         26         13           16           9         21       –             85
04365รพ.สต.ป่าปอ10-บ้านไผ่         72         77           72          –            –         –           221
04366รพ.สต.หินตั้ง10-บ้านไผ่         99         93           17         75          –         –           284
04367รพ.สต.หนองน้ำใส10-บ้านไผ่         92         22           11         37         29       –           191
04368รพ.สต.บ้านนาโน10-บ้านไผ่         11         26           20         27         27       –           111
04369รพ.สต.หัวหนอง10-บ้านไผ่        119        122         115        111        116       –           583
11002โรงพยาบาลบ้านไผ่10-บ้านไผ่     1,303     1,200       1,236     1,143     1,294     837       7,013
12416เทศบาลบ้านไผ่10-บ้านไผ่        101         46           29         30         34       –           240
15230ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง10-บ้านไผ่         24         35           41         21         32       –           153
15232ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่10-บ้านไผ่         88         13           16         18         19       –           154
15233ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์10-บ้านไผ่         41         31           37         23         34       –           166
04370รพ.สต.วังม่วง11-เปือยน้อย        105        104         107        104         95       –           515
04371รพ.สต.ขามป้อม11-เปือยน้อย         76         82           68         72         67       –           365
04372รพ.สต.สระแก้ว11-เปือยน้อย         76         52           70         64         69       –           331
11003โรงพยาบาลเปือยน้อย11-เปือยน้อย        149        106           98        101         64       –           518
04373รพ.สต.เมืองพล12-พล         37        108         173        136         33       –           487
04374รพ.สต.โจดหนองแก12-พล          –           76           48           2          –         –           126
04375รพ.สต.เก่างิ้ว12-พล         70         68           80         71         72       –           361
04376รพ.สต.หนองมะเขือ12-พล         12           9             6         18           8       –             53
04377รพ.สต.หนองแวงโสกพระ12-พล         58         65           77         49          –         –           249
04378รพ.สต.เพ็กใหญ่12-พล         99        185         176        162         89       –           711
04379รพ.สต.โคกสง่า12-พล         71         79           72           4         33       –           259
04380รพ.สต.หนองแวงนางเบ้า12-พล         86         38           28          –            –         –           152
04381รพ.สต.บ้านฮ่องหอย12-พล         29           5             6           8          –         –             48
04382รพ.สต.ลอมคอม12-พล         45         64           64         60         70       –           303
04383รพ.สต.โนนข่า12-พล         89         87           92         92          –         –           360
04384รพ.สต.โสกนกเต็น12-พล         59         36           49         69         64       –           277
04385รพ.สต.หัวทุ่ง12-พล         16         76           91         29         28       –           240
11004โรงพยาบาลพล12-พล     1,377     1,542       1,759     1,389     1,526     867       8,460
04386รพ.สต.คอนฉิม13-แวงใหญ่         36         24             1         12           2       –             75
04387รพ.สต.บ้านหนองแดง13-แวงใหญ่         19         22             8         17         10       –             76
04388รพ.สต.ใหม่นาเพียง13-แวงใหญ่         13         33             1           3           1       –             51
04389รพ.สต.โนนทอง13-แวงใหญ่         11         21             2           9         32       –             75
04390รพ.สต.โนนสะอาด13-แวงใหญ่         77         35           23         65         29       –           229
11005โรงพยาบาลแวงใหญ่13-แวงใหญ่        134        105         134        142        152       –           667
04391รพ.สต.ก้านเหลือง14-แวงน้อย         53         57           27         28         44       –           209
04392รพ.สต.ท่านางแนว14-แวงน้อย         44         48           49         48          –         –           189
04393รพ.สต.ละหานนา14-แวงน้อย        134        116           97        100         88       –           535
04394รพ.สต.ท่าวัด14-แวงน้อย         59         72           36         87         68       –           322
04395รพ.สต.ทางขวาง14-แวงน้อย         31         44           31         47         38       –           191
11006โรงพยาบาลแวงน้อย14-แวงน้อย        106        100         145          –           83       –           434
04396รพ.สต.หนองสองห้อง15-หนองสองห้อง         27         17           23         25          –         –             92
04397รพ.สต.คึมชาด15-หนองสองห้อง         24         24           43         28         44       –           163
04398รพ.สต.บ้านโนนแต้15-หนองสองห้อง           5           5             5           4         10       –             29
04399รพ.สต.โนนธาตุ15-หนองสองห้อง           1         25           20           1           2       –             49
04400รพ.สต.ตะกั่วป่า15-หนองสองห้อง         13         15           11           5         13       –             57
04401รพ.สต.สำโรง15-หนองสองห้อง         42         40           50         38         40       –           210
04402รพ.สต.หนองเม็ก15-หนองสองห้อง         36         67           –           49           5       –           157
04403รพ.สต.ดอนดู่15-หนองสองห้อง         35         44           31         34         38       –           182
04404รพ.สต.ดงเค็ง15-หนองสองห้อง         68         36           18         16         13       –           151
04405รพ.สต.หันโจด15-หนองสองห้อง         19         20           18         20         18       –             95
04406รพ.สต.ดอนดั่ง15-หนองสองห้อง         50         36           25         43         68       –           222
04407รพ.สต.วังหิน15-หนองสองห้อง         48         14           15           9         10       –             96
04408รพ.สต.หนองไผ่ล้อม15-หนองสองห้อง         75         76           40         41         49       –           281
11007โรงพยาบาลหนองสองห้อง15-หนองสองห้อง        265        257         271        199        187     123       1,302
04409รพ.สต.บ้านเรือ16-ภูเวียง           3         10             6         14           5       –             38
04411รพ.สต.หว้าทอง16-ภูเวียง         24         21           28         33         37       –           143
04412รพ.สต.กุดขอนแก่น16-ภูเวียง         23         41           38         44         58       –           204
04413รพ.สต.นาชุมแสง16-ภูเวียง        121        170         107         87         56       –           541
04414รพ.สต.นาหว้า16-ภูเวียง         10           9             9           8           8       –             44
04416รพ.สต.หนองกุงธนสาร16-ภูเวียง         56         88           84         74           5       –           307
04417รพ.สต.หนองกุงเซิน16-ภูเวียง         41         16           19         16         24       –           116
04418รพ.สต.สงเปือย16-ภูเวียง         13         11           13         16           5       –             58
04419รพ.สต.ทุ่งชมพู16-ภูเวียง         29         21           16           5           5       –             76
04421รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ16-ภูเวียง         28         39           31         36         47       –           181
04422รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ16-ภูเวียง           7         38           30         33         48       –           156
11008โรงพยาบาลภูเวียง16-ภูเวียง        269        247         339        258        315     159       1,587
04423รพ.สต.สวนหม่อน17-มัญจาคีรี         38         51           56         38         42       –           225
04424รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์17-มัญจาคีรี         97         74           75         66         73       –           385
04425รพ.สต.หนองแปน17-มัญจาคีรี        147        120           80         57         70       –           474
04426รพ.สต.โพนเพ็ก17-มัญจาคีรี        106         94         100         89        114       –           503
04427รพ.สต.บ้านหนองขาม17-มัญจาคีรี        106        105         118        112        119       –           560
04428รพ.สต.คำแคน17-มัญจาคีรี         25         25           44         47         48       –           189
04429รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง17-มัญจาคีรี         34         44           22         34         44       –           178
04430รพ.สต.นาข่า17-มัญจาคีรี        125        120         117         99         57       –           518
04431รพ.สต.นางาม17-มัญจาคีรี         65         56           76        141        123       –           461
04432รพ.สต.ท่าศาลา17-มัญจาคีรี         91         65           27         80        121       –           384
11009โรงพยาบาลมัญจาคีรี17-มัญจาคีรี        519        300         369        362        322       –         1,872
13903รพ.สต.บ้านกอก17-มัญจาคีรี         52         63           18         91         23       –           247
04433รพ.สต.บ้านนาฝาย18-ชนบท        124        125         133        134        138       –           654
04434รพ.สต.วังแสง18-ชนบท         33         44           44         36         36       –           193
04435รพ.สต.บ้านโนนข่า18-ชนบท         68         40           77         49         77       –           311
04436รพ.สต.ห้วยแก18-ชนบท        111        117         116         86         79       –           509
04437รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น18-ชนบท         76         64           79         84         77       –           380
04438รพ.สต.บ้านแท่น18-ชนบท         53         99           88         94        102       –           436
04439รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย18-ชนบท         37         30           32         43         35       –           177
04440รพ.สต. ตำบลศรีบุญเรือง18-ชนบท         27         34           36         61         56       –           214
04441รพ.สต.บ้านห้วยไร่18-ชนบท         26         26           11         24         30       –           117
04442รพ.สต.บ้านโนนพยอม18-ชนบท         37         51           30         35         32       –           185
04443รพ.สต.ปอแดง18-ชนบท         38         31           28         46         40       –           183
11010โรงพยาบาลชนบท18-ชนบท        282        287         333        325        273       –         1,500
04444รพ.สต.เขาสวนกวาง19-เขาสวนกวาง         71         23           47         43         54       –           238
04445รพ.สต.ดงเมืองแอม19-เขาสวนกวาง          –           28           18         20         33       –             99
04446รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ19-เขาสวนกวาง         19         24           19         26         38       –           126
04447รพ.สต.นางิ้ว19-เขาสวนกวาง           6         77           67         67         65       –           282
04448รพ.สต.บ้านป่าเปือย19-เขาสวนกวาง         25         29           30         37         34       –           155
04449รพ.สต.โนนสมบูรณ์19-เขาสวนกวาง         55         94           38           4          –         –           191
11011โรงพยาบาลเขาสวนกวาง19-เขาสวนกวาง        670        540         587        503        591       –         2,891
04450รพ.สต.โนนคอม20-ภูผาม่าน           4           5             1           2          –         –             12
04451รพ.สต.บ้านท่าขาม20-ภูผาม่าน         13         14             8           2          –         –             37
04452รพ.สต.นาฝาย20-ภูผาม่าน         38         31           25         28         17       –           139
04453รพ.สต.วังสวาบ20-ภูผาม่าน           5           9             2           8         25       –             49
04454รพ.สต.บ้านโนนสะอาด20-ภูผาม่าน          –            –             –             1          –         –               1
11012โรงพยาบาลภูผาม่าน20-ภูผาม่าน        131         94         139        130        191       –           685
14885รพ.สต.บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ20-ภูผาม่าน          –            –             –             1          –         –               1
04455รพ.สต.กระนวน21-ซำสูง         21         17             7           9         11       –             65
04456รพ.สต.คำแมด21-ซำสูง         69         25             6           6           9       –           115
04457รพ.สต.บ้านโนน21-ซำสูง           1           5             8           5         14       –             33
04458รพ.สต.คูคำ21-ซำสูง         88         97           87        110         76       –           458
04459รพ.สต.ห้วยเตย21-ซำสูง         29         38           35         33         57       –           192
14132โรงพยาบาลซำสูง21-ซำสูง        227        184         208        199        173       –           991
04460รพ.สต.บ้านโคก22-โคกโพธิ์ไชย         79         73           60         66         71       –           349
04461รพ.สต.โพธิ์ไชย22-โคกโพธิ์ไชย        113        128         103         58         61       –           463
04462รพ.สต.ซับสมบูรณ์22-โคกโพธิ์ไชย         92         88           89         67         68       –           404
04463รพ.สต.นาแพง22-โคกโพธิ์ไชย         86         85           63         66          –         –           300
77651โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย22-โคกโพธิ์ไชย         71         64           92         86         76       39         428
04464รพ.สต.กุดธาตุ23-หนองนาคำ         45         76           23         17          –         –           161
04465รพ.สต.บ้านหนองแวง23-หนองนาคำ         29         33           23         25         26       –           136
04466รพ.สต.บ้านโคก23-หนองนาคำ         40         20           20         25          –         –           105
04467รพ.สต.ขนวน23-หนองนาคำ         51         58           52         60         63       –           284
04468รพ.สต.บ้านหนองกุง23-หนองนาคำ         22         47             4           8         15       –             96
77649โรงพยาบาลหนองนาคำ23-หนองนาคำ         65         41           37         36         40       –           219
04469รพ.สต.บ้านแฮด24-บ้านแฮด         20         19           32         53         62       –           186
04470รพ.สต.บ้านขามเปี้ย24-บ้านแฮด         54         44           55         42         43       –           238
04471รพ.สต.บ้านเล็บเงือก  โคกสำราญ24-บ้านแฮด         43         64           98         86         89       –           380
04472รพ.สต.บ้านดง24-บ้านแฮด         63        104           63         81         74       –           385
04473รพ.สต.โนนสมบูรณ์24-บ้านแฮด         49         75           45         20         32       –           221
04474รพ.สต.หนองแซง24-บ้านแฮด           9         11           19         16           9       –             64
12275โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)24-บ้านแฮด     1,356     1,173       1,476     1,057        995       –         6,057
14881รพ.สต.โคกสำราญ24-บ้านแฮด         80        100           63         64         23       –           330
04475รพ.สต.โนนศิลา25-โนนศิลา        113         64           67           9         74       –           327
04476รพ.สต.บ้านวังยาว25-โนนศิลา        175        150         135        118         59       –           637
04477รพ.สต.บ้านหัน25-โนนศิลา        182        194         100         97        198       –           771
04478รพ.สต.เปือยใหญ่25-โนนศิลา        175        169         149        150        106       –           749
04479รพ.สต.หนองปลาหมอ25-โนนศิลา        188        170         171         21         50       –           600
04480รพ.สต.โนนแดง25-โนนศิลา        340        271             1        240        311       –         1,163
77652โรงพยาบาลโนนศิลา25-โนนศิลา         78         72         155         84         83       –           472
04410รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวม29-เวียงเก่า         55         44           51         51         60       –           261
04415รพ.สต.เขาน้อย29-เวียงเก่า         70         57           59         22         64       –           272
04420รพ.สต.เมืองเก่าพัฒนา29-เวียงเก่า         49         44           48         33         55       –           229
77650โรงพยาบาลเวียงเก่า29-เวียงเก่า        117         96         128         88         91       –           520

ปฏิทินการออก statement และบัญชีโรคเรื้อรัง สำหรับผู้ป่วยนอกประกันสังคม ปี พ.ศ. 2564

ที่ลิงค์นี้ครับ
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Previous post เอกสารคำแนะนำในการให้รหัส COVID
Next post ประชุม ม.41 วันที่22มิ.ย.64